OPETUSALAN KOULUTUKSET JULKISSEKTORILLE JA JÄRJESTÖILLE

Varhaiskasvatus | Oppilaitosten johtaminen | Peruskoulun kehittäminen | Lukion kehittäminen | Digitaalinen oppiminen ja opetus

Oppiva organisaatio tarvitsee ajankohtaista tutkimustietoa ja konkreettisia välineitä kehittyäkseen. Mutta millaista on hyvä oppiminen? Miten innostaa ja ohjata ihmisiä kehit­tymään ja millaiset pedagogiset ratkaisut toimivat tehok­kaimmin oppimisen tehostamisessa? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan oppimisen, opettamisen ja digipedagogiikan sekä ohjauksen ja johtamisen koulutuksissamme.

Kokemuksemme opetusalan kouluttajana on pitkä ja teemme tiiviisti yhteistyötä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa. Kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme johtava, kansainvälisesti arvostettu ja erinomaisesti menestynyt kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö.

Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöity asiakaskohtainen koulutus on paras vaihtoehto silloin, kun työyhteisö kaipaa koulutusta johonkin tiettyyn osaamisalueeseen tai kun on tarve kouluttaa isompia tiimejä tai vaikka koko organisaatio samanaikaisesti. Tutustu koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Kun kyseessä on yksittäisten henkilöiden kouluttaminen, kannattaa tutustua myös avointen opetuksen ja oppimisen koulutusten tarjontaamme täällä.

VARHAISKASVATUS

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen kehittäminen

Koulutuksen tavoitteena on tukea esi- ja alkuopetuksen henkilöstöä uusien opetussuunnitelmien toteuttamisessa sekä erityisesti esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on tukea yhteisöllistä toimintakulttuuria, opettajien moniammatillista yhteistyötä, ammatillista kehittymistä sekä oppilaiden yksilöllisten oppimispolkujen edistämistä. Koulutuksessa tarkastellaan myös vuosiluokattomuutta. Koulutuksen aikana esiopettaja ja luokanopettaja toimivat kehittäjäopettajapareina, ja koulutukseen voidaan liittää myös kouluvierailuja. Koulutuksen laajuus on 3–5 päivää, tarkempi toteutus sovitaan erikseen asiakkaan tarpeen mukaan.

Varhennettu kielenopetus

HY+ toteuttaa varhennetun kielenopetuksen täydennyskoulutuksia ja kehittämishankkeita tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kielipedagogien ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Koulutuksemme tarjoavat varhennetun kielenopetuksen kanssa työskenteleville opettajille uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa, kokemusta ja erilaisia menetelmiä ja vinkkejä innostavan opetuksen tueksi. Kouluttajina toimivat Helsingin yliopiston parhaat asiantuntijat, opettajakouluttajat sekä kokeneet kielten opettajat. Tutustu tarkemmin erilaisiin toteutusmahdollisuuksiin tästä.

Varhaiskasvatuksen perusteet

Koulutuksessa syvennytään varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun perusteisiin niin sisällöllisesti kuin varhaiskasvatustyötä ohjaavana työvälineenä. Vasu tarvitsee toteutuakseen selkeän ennalta suunnitellun tukiprosessin, joka huomioi yhteiset kuntatason linjaukset ja yksittäisen tiimin sekä lapsiryhmän tarpeet. Miten siis konkretisoida vasua, jotta sitä on mahdollista hyödyntää systemaattisesti pedagogiikan suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen tukena? Koulutuksessa aiheeseen syvennytään vasun eri osa-alueiden kautta, kuten oppimisen alueista johdetuin käytännön esimerkein.

Koulutus sopii koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja voidaan räätälöidä asiakkaan toiveen mukaan yhdessä tai erikseen lastenhoitajille ja esihenkilöille.

Etäopetus varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa perehdytään varhaiskasvatuksen etäopetuksen mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä pohditaan yhdessä aikamme digitaalisen kulttuurin ilmiöiden heijastumia etäopetukseen. Koulutus tarjoaa menetelmiä ja tukea etäopetuksen toteutukseen sekä paljon käytännön vinkkejä. Lue lisää maaliskuussa 2021 alkavasta toteutuksesta.

Pedagoginen dokumentointi digitaalisin menetelmin

Erilaiset digitaaliset menetelmät sopivat erittäin hyvin lasten kanssa tekemiseen sekä pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen. Koulutus tarjoaa tietoa ja ideoita digitaalisuuden hyödyntämiseen pedagogisen dokumentoinnin tukena. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin sovelluksiin ja opetellaan käyttämään niitä. Toiminnallinen koulutus innostaa hyödyntämään olemassa olevia työvälineitä sekä kannustaa pedagogiseen dokumentointiin entistä pidemmälle. Koulutukseen osallistuvilla tulee olla mukana tabletti tai älypuhelin. Ennakko-osaamista ei vaadita. Koulutus räätälöidään tilaajan toiveen mukaan joko iOS- tai Android-ympäristössä toimiviin sovelluksiin. Lue lisää helmikuussa 2021 alkavasta toteutuksesta.

OPPILAITOSTEN JOHTAMINEN

Kokemuksemme opetusalan johtamisen valmennuksista ja konsultoinnista on laaja; tarjoamme koulutusalan johtamisen huippuasiantuntijoiden tiedon ja tuen organisaatiosi johtamisen, esimiestyön ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Yleisiä teemoja valmennuksissa ovat muun muassa pedagoginen johtajuus, jaettu johtajuus ja tiimijohtajuus, työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen johtaminen sekä eettinen johtaminen. Valmennuksen sisältö, toteutusmuoto ja laajuus räätälöidään organisaatiosi tarpeiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuuria tuulettamassa

Varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä niiden mukanaan tuoma uusi toimintakulttuuri haastavat niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin yksiköt toimimaan uudella tavalla. Jotta muutos voi tapahtua, on tärkeä ymmärtää, mistä siinä on kyse ja mitä johdolta odotetaan muutoksen viemiseksi eteenpäin omissa yksiköissään. Toimintakulttuuria tuulettamassa -koulutukset vastaavat haasteisiin ja kehittävät tulevaisuuden esimiehiä. Lataa tarkempi esittely pdf-tiedostona tästä.

Valmennusta tiimityöskentelyyn ja -johtamiseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle

Varhaiskasvatuksen ja opetusalan toimintayksiköt ovat osa kunnissa tapahtuvaa kehittämistyötä ja osallisina erilaisissa muutoksissa. Tarvitsemme tiimien ja henkilöstön valmentamista muutokseen, kehittämis- ja kokeilukulttuurien vakiinnuttamiseen sekä työhyvinvoinnin tukemiseen. Voidaksemme vastata varhaiskasvatussuunnitelmiin ja opetussuunnitelmiin kirjattuihin velvoitteisiin lasten ja oppilaiden kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen ja laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen toteuttamiseksi, tarvitsemme parempaa ymmärrystä tiimeistä ja niiden merkityksestä yksiköiden toimintakulttuurissa. Tähän valmennukseen voivat osallistua tiimeissä työskentelevät ja/tai tiiminvetäjän tehtävässä toimivat kasvatusalan työntekijät. Lue lisää koulutuksesta.

Johtoryhmävalmennus

Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on tukea oppilaitosten johtoryhmiä esimerkiksi toimintakulttuuriin liittyvien asioiden tai rakenteellisten uudistusten keskellä (koulun yhdistyminen, uudisrakennukset, johtaja- ja henkilöstövaihdokset tai tiimirakenteen uudistaminen). Valmennuksen aikana työskennellään fasilitaattorin ohjauksessa, saadaan menetelmiä ja välineitä työtapojen kehittämiseen sekä etsitään yhdessä ratkaisuja haastaviin tilanteisiin. Valmennuksen laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti tilanteen ja tarpeen mukaan. Valmennukseen osallistuu koko työyhteisön johtoryhmä, ja valmennus voidaan toteuttaa joko yhdelle oppilaitokselle tai alueellisesti useamman johtoryhmän yhteisenä prosessina.

Valmentava ja coachaava ote opettajan työssä

Koulutuksessa käsiteltävien konkreettisten työkalujen kautta saat työhösi vaikuttavia ja käytännönläheisiä työkaluja, joilla yksilöissä ja tiimeissä olevaa käyttämätöntä osaamista ja kehittämisenergiaa saadaan käyttöön. Koulutuskokonaisuuden keskeisiä teemoja ovat muun muassa valmentava ajattelu- ja toimintatapa, vahvuuksien ja yksilöllisen potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen, arvostava vuorovaikutus ja dialogin merkitys, tavoitteellisuuden työvälineet, erilaisten toimintatyylien tunnistaminen ja käyttöönotto, innostamisen ja innostumisen lainalaisuudet, rakentavan palautteen antaminen, osallistavat menetelmät tiimin rakentamisessa sekä ryhmien ja tiimien menestyksellinen toiminta.

PERUSKOULUN KEHITTÄMINEN

Arviointi oppimaan oppimisen ja jatkuvan oppimisen taitona

Arvioinnin on todettu ohjaavan opiskelua ja oppimista voimakkaasti. Siksi on tärkeää, miten ja missä yhteydessä opetustaan suunnitellessaan opettaja ottaa huomioon arvioinnin erilaiset roolit ja tehtävät. Parhaimmillaan arviointipalautteen antaminen ja saaminen osallistavat oppilasta, ohjaavat häntä käyttämään erilaista arviointipalautetta osana oppimaan oppimisen taitoja ja saavat hänen toimimaan aktiivisesti arviointipalautteen saatuaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää peruskoulun ja lukion opettajien palautteenantokäytänteitä ja arvioinnin suunnittelua ja toteutusta sekä taitoa ohjata oppijoita käyttämään saamaansa arviointipalautetta oman oppimisensa tukena. Tutkimukseen perustuva, toiminnallista ja käytännön työvälineitä tarjoava koulutus on tarkoitettu perusopetuksen ja lukion opettajille.

Arviointitutorit kunnan ja koulun arviointityön apuna

Koulutus on suunniteltu tukemaan perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toimivien arviointitutoreiden työtä. Tutkimukseen perustuva, toiminnallista ja käytännön työvälineitä tarjoava koulutus on suunniteltu niille opettajille, jotka jo nyt toimivat arviointitutoreina tai jotka suunnittelevat tutoriksi ryhtymistä, sekä opetuspäälliköille, rehtoreille ja apulaisrehtoreille, jotka johtavat, suunnittelevat ja toteuttavat kunta- ja koulutasoilla arviointitutortoimintaa. Arviointiin liittyvien tietojen ja taitojen lisäksi koulutuksessa kehitetään tutortoiminnassa tarvittavia kouluttajan ja vertaisopettajan taitoja. Valmennuksessa koulutettavat kehittävät ohjaustaitojaan, tutortoiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä tutustuvat erilaisiin menetelmiin arviointitutortoiminnan toteuttamiseksi.

Perusopetuksen tutorvalmennus

Opetushallituksen selvityksen mukaan Suomen peruskouluissa toimii jo yli 2000 tutoropettajaa, jotka tukevat uuden pedagogiikan käyttöönottoa ja edistävät opetuksen digitalisaatiota. Selvitysten mukaan tutoropettajatoiminta koetaan vaikuttavana tapana toteuttaa opettajien työuran aikaista täydennyskoulutusta. Tutorvalmennuksen keskeisimpänä tavoitteena on saada valmiuksia tutoropettajana toimimiseen sekä koulun pedagogiseen kehittämiseen käytännössä. Koulutus on prosessi, jossa sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti muodostetaan käsitystä tutoropettajan roolista sekä omasta osaamisesta ja sen kehittymisestä matkan aikana. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen opettajat, jotka jo toimivat tutoreina tai suunnittelevat toimivansa kyseisessä tehtävässä.

Englantia luokanopettajille

Kielitaidon sujuvuus ja puhumisen ilo ovat tämän koulutuksen päätavoitteita. Koulutus tarjoaa turvallisen ja inspiroivan ympäristön harjoitella luokkahuoneessa käytettävää sanastoa ja kommunikaatiotaitoja.  Ääntämisen harjoittelu kulkee sisältöaineksen rinnalla. Kulttuuriset näkökulmat huomioidaan tärkeänä osana kielen puhumista. Harjoittelussa keskitytään suomalaisille haastaviin ilmauksiin ja rakenteisiin, joita käsitellään kulloisenkin ryhmän tarpeet huomioiden. Kurssin kirjalliset työt laaditaan kotona, tunneilla harjoittelu keskittyy suullisten valmiuksien parantamiseen. Koulutus antaa ideoita ja vinkkejä myös omaan opetukseen muun muassa ryhmätyömenetelmien ja digitaalisten välineiden käyttöön. Koulutuksen kieli on englanti.

LUKION KEHITTÄMINEN

Tukea LOPS-työhön

Valmennuksen tavoitteena on tukea paikallista opetussuunnitelmatyötä sekä työstää yhdessä kunnan tai yksittäisen lukion opetussuunnitelmaa. Koulutuksen lähipäivien rakenne koostuu ohjatusta LOPS-teematyöskentelystä sekä valmennuksesta toimintakulttuurin muutokseen. Koulutuksen teemat jakautuvat opetussuunnitelman yleisten osien pohjalta viiteen koulutuspäivään. Lisäksi jokaiseen LOPS-teemaan liittyen tutustutaan menetelmiin, joiden avulla ryhmät voivat esitellä ja työstää teemaa omassa lukiossaan.

LOPS2021-tutorvalmennus

Koulutus antaa tutoropettajalle käytännön työkaluja LOPS-prosessin toteuttamiseen ja tukemiseen lukioissa. Koulutuksessa perehdytään valmentavaan ja fasilitoivaan työtapaan, sparraukseen ja coachausmenetelmiin, jotka ovat osallistavan ja tehokkaan LOPS-prosessin kulmakiviä. Lisäksi tavoitteena on perehtyä, miten kehittää oppivan organisaation perustaa ja toteuttaa opetussuunnitelman oppimiskäsitystä jo LOPS-prosessin aikana. Koulutuskokonaisuuteen sisältyy kolme lähipäivää sekä soveltavia etätehtäviä omaan tutortyöhön liittyen.

Katso myös koulutus Arviointitutorit kunnan ja koulun arviointityön apuna yllä.

Pedagoginen täydennyskoulutus opettajille

Koulutuksen tavoitteena on tarjota opettajille intoa ja uusia menetelmiä käytännön työhön sekä tukea opettajia oman työnsä kehittämisessä uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Se tarjoaa konkreettisia ideoita opetuksen toteuttamiseen lukiokoulutuksen uudistusten keskellä uudistuneen opetussuunnitelman hengessä.  Koulutuskokonaisuus sisältää neljä moduulia, jotka sisältävät yhteisöllistä työskentelyä sekä lähipäivien aikana että omissa työyhteisöissä koulutuspäivien välillä. Koulutus voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan tai vain asiakkaan valitsemat moduulit.

  1. Moduuli: Lukion pedagoginen uudistuminen
  2. Moduuli: Opiskelijan tuki ja oppimaan oppiminen
  3. Moduuli: Monipuoliset arviointikäytänteet
  4. Moduuli: Laaja-alaista osaamista kehittävä opiskelu

DIGITAALINEN OPPIMINEN JA OPETUS

DigiKouluttaja – verkkokoulutusten pedagoginen ja oppijakeskeinen suunnittelu

Koulutuksessa opitaan verkkosuunnittelun ja oppimismuotoilun perusteet. Ohjattu työskentely verkossa keskittyy verkkopedagogisiin periaatteisiin ja valmentaa oman verkkokoulutusjakson tuottamiseen ja kehittämiseen. Koulutus auttaa toteuttamaan oppijakeskeisiä ja pedagogiseen tutkimukseen perustuvia koulutuksia verkossa. Kouluttajan ohjauksessa päästään yhdessä kehittämään organisaation verkkokoulutusten käytänteitä ja laatua. Lue lisää koulutuksesta.

Toimiva etäopetus

Keväällä 2020 opetusalalla koitti uudenlainen aika, kun koronapandemian takia oppilaitokset siirtyivät toteuttamaan opetuksen etänä. Tämä koulutus ohjaa opettajia suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogisesti mielekästä oppimista ja opetusta etäopiskeluna. Koulutus auttaa löytämään ja kokeilemaan toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä omaan ja koulun etäopetustyöhön. Se soveltuu kaikille asteille ja tarjoaa konkreettista apua uudenlaiseen opetusarkeen. Lue lisää koulutuksesta.

Osallistamisen ja arvioinnin sähköiset työkalut

Koulutuksessa kehitetään erilaisia oppijakeskeiseen toimintaan perustuvia työskentely- ja arviointikäytänteitä digitaalisia mahdollisuuksia ja työvälineitä hyödyntäen. Koulutuksessa pääsee konkreettisesti tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia työvälineitä sekä suunnittelemaan erilaisia sähköisen arvioinnin ja työskentelyn tapoja oppimisen edistämiseksi. Koulutus voidaan järjestää kokonaan verkossa, ja se sisältää verkkotapaamisia ja välitehtäviä/-työskentelyä. Verkkotapaamisissa sekä harjoitellaan sovellusten käyttöä että jaetaan ideoita niiden hyödyntämiseksi. Osallistujat harjoittelevat välijaksoilla opittua omien oppijoidensa kanssa ja saavat koulutuksen aikana tukea muun muassa koulutuksen verkkoympäristön kautta. Lue lisää koulutuksesta.

Digitaalinen osallistaminen koulutus- ja kehittämisprosesseissa

Digitaalisen osallistamisen verkkokoulutuksessa opit hyödyntämään aktivoivia ja osallistavia digitaalisia välineitä koulutus- ja kehittämisprosessien tukena. Koulutus järjestetään kokonaan verkossa sosiaalista mediaa ja muita digivälineitä hyödyntäen. Sosiaalisen median ja digitaalisten ympäristöjen avulla vaikutat siihen, että oppiminen on aidosti vuorovaikutteista, monipuolista ja hauskaa! Lue lisää koulutuksesta.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Selja Saarialho

Asiakkuuspäällikkö
040 352 5004
selja.saarialho​@hyplus.fi

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!