FI | SV | EN

Mininepsy: Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa

Koulutus lisää ymmärrystä ja osaamista tunnistaa, kohdata ja tukea tuen tarpeisia oppijoita eri opetusasteilla.

Viime vuosien aikana Suomessa on siirrytty inkluusion periaatteiden mukaiseen opetuksen järjestämiseen. Tästä on seurannut, että eri tuen asteilla olevat oppilaat opiskelevat omassa lähikoulussaan osana omaa ikäryhmäänsä. Tämä asettaa opettajat uuteen tilanteeseen ja haastaa heidän ajatteluaan sekä pedagogisten ratkaisujen valintaa.

Riittämättömyyden tunteet ja turhautuminen heikentävät työssä jaksamista ja voivat vaikeuttaa paitsi arkityötä, myös positiivisen vuorovaikutussuhteen luomista oppijaan ja tämän vanhempiin tai huoltajiin.

Myös toisella asteella suurissa opetusryhmissä on paljon erilaisia oppijoita, joiden kohtaamiseen ja tukemiseen aineenopettajat tarvitsevat välineitä. Laajentuvan oppivelvollisuuden myötä opiskelijoiden joukossa tullee olemaan entistä enemmän tukea tarvitsevia oppijoita.   

Tässä koulutuksessa ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelulla, tutkimisella ja käyttöönotolla pyritään tukemaan opettajan pystyvyyden tunnetta ja joustavuutta sekä lisäämään keinoja oppijoiden tukemisessa ja toimivien pedagogisten keinojen valinnassa.

Koulutuksen ratkaisukeskeinen viitekehys luo taustan, josta käsin lapsen tai nuoren kanssa työskentelevän on mahdollista etsiä joustavia ja toimivia ratkaisuja matkalla kohti tavoitteita.   

Koulutuksessa annetaan tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä eri ikävaiheissa sekä niiden positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista toimintaan, käyttäytymiseen, toiminnanohjaukseen, vuorovaikutukseen ja oppimiseen.    

Koulutuksessa yhdistetään tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä. Painotus on konkretiassa ja käytännöllisyydessä. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on konkreettisia työkaluja omaan työhön vietäviksi.   

HYÖDYT

Koulutus lisää osallistujien ymmärrystä ja osaamista tunnistaa, kohdata ja tukea tuen tarpeisia oppijoita. Koulutus auttaa huomioimaan kehityspsykologisen näkökulman ja lähikehityksen tunnistamisen.

Koulutuksen avulla tuetaan lapsen ja nuoren toiminnanohjauksen taitoja, saadaan tietoa käyttäytymiseen ja oppimiseen vaikuttavista neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja tiedostetaan ratkaisukeskeisen ajattelun ja toimintatavan perusteet. Koulutus tarjoaa tukea omaan työhön.

KENELLE

Koulutus voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille sekä esimerkiksi koulunkäynnin avustajille. Koulutus räätälöidään kohderyhmälle sopivaksi.

SISÄLLÖT

Koulutus koostuu kahdesta kokonaisesta koulutuspäivästä sekä työhön liittyvästä kehittämistehtävästä. Koulutus voidaan järjestää lähi- tai etätoteutuksena.

Ratkaisukeskeinen ajattelu: tutkimustietoa ja käytännön harjoituksia 

 • Ratkaisukeskeisyyden periaatteisiin tutustuminen  
 • Voimavara-ajattelu ja onnistumisten toteamisen merkitys yhteistyön työkalujen luomisessa suhteessa oppilaisiin, vanhempiin, huoltajiin ja kollegoihin  
 • Onnistumisen pedagogiikka ja tavoitteistamisen taito  

Neuropsykiatristen oireyhtymien huomioiminen pedagogisissa ratkaisuissa: tutkimustietoa ja käytännön harjoituksia  

 • Perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä  
 • Tutkimuksiin ja hyviin käytäntöihin perustuvia pedagogisia ratkaisuja  
 • Yksilön ja ryhmän näkökulma: yksilöllinen tuki ryhmässä, koko ryhmään kohdistuvat hyvät käytänteet, ryhmäilmiöt   

Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja dialogisuus: tietoa ja käytännön harjoituksia   

 • Tunnetilojen vaikutus viestintään ja vuorovaikutukseen
 • Keinoja tunteiden säätelyyn koettelevissa tilanteissa

Ratkaisukeskeisen dialogisuuden ja vuorovaikutusosaamisen keinot ryhmäyttämisen, rakentavien vuorovaikutussuhteiden ja motivaation luomisessa: tietoa ja käytännön harjoituksia  

 • Empaattisen kuuntelun taidot  
 • Vuorovaikutustaitojen vaikutus opiskelumotivaatioon ja koulussa viihtymiseen  
 • Yhteistyö ja viestintä kotien ja verkostojen kanssa  

Fasilitoitua ryhmätyöskentelyä

 • Ikäryhmille soveltuvia pedagogisia ratkaisuja ja niiden keräämistä yhteiseen galleriaan nepsy-lasten ja -nuorten haasteiden helpottamiseksi yksilöinä ja ryhmässä

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan omalle organisaatiolle räätälöitävänä tilauskoulutuksena. Se on mahdollista toteuttaa sekä suomen että ruotsin kielellä.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]