FI | SV | EN

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tilauskoulutuksissa tarjoamme juuri teidän organisaatiollenne ajankohtaista ja tarpeellista koulutusta. Koulutusaihe voidaan räätälöidä sopivana kokonaisuutena ja organisaatiollenne sopivaan hintaan. Koulutuksemme tukevat suoraan oman koulutusstrategianne mukaista teemaa, työyhteisönne osaamista ja tiivistävät päiväkotiyksiköidenne yhteistä osaamista.

Varhaiskasvatus
Onnistu työssäsi!

Aloitamme koulutusyhteistyön Reunamo Education Research Oy:n kanssa. Yhteistyömme keskittyy korkealaatuisten varhaiskasvatuksen koulutuspalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteenamme on parantaa varhaiskasvatuksen ammattilasten osaamista ja tarjota entistä monipuolisempaa täydennyskoulutusta.

Varhaiskasvatus
Työyhteisöpaketti

Aloitamme koulutusyhteistyön Reunamo Education Research Oy:n kanssa. Yhteistyömme keskittyy korkealaatuisten varhaiskasvatuksen koulutuspalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteenamme on parantaa varhaiskasvatuksen ammattilasten osaamista ja tarjota entistä monipuolisempaa täydennyskoulutusta.

Varhaiskasvatus
Mini nepsy: Lösningsfokuserat arbetssätt vid bemötandet av barn med neuropsykiatriska svårigheter

Utbildningen ökar förståelsen och kompetensen att identifiera, möta och stödja elever med behov av stöd på olika undervisningsnivåer.

Varhaiskasvatus
Turvallinen koulu: yhdessä eroon kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta

Valmennus tarjoaa tietoa kiusaamisesta ilmiönä sekä antaa käytännön työkaluja ja strategioita häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn ja niihin puuttumiseen.

Varhaiskasvatus
Vanhemmuuden tukeminen

Koulutuksessa lähestytään vanhemmuuden tukemista käytännön esimerkkien avulla.

Varhaiskasvatus
Pikkumatikka mukana varhaiskasvatuksen arjessa

Koulutus tarjoaa tietoa siitä, miten matemaattista ajattelua voidaan tukea varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus
Itsesäätelytaidot

Koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen ja biologisen kehityksen ymmärtämiseen.

Varhaiskasvatus
Bemötande av utmanande situationer för växelverkan

Målet med utbildningen är att erbjuda verktyg för att stärka en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev.

Varhaiskasvatus
Laaja pedagoginen johtaminen

Koulutus tarjoaa valmiuksia kehittää kasvatus- ja opetusalan esihenkilöiden johtamisosaamista.

Varhaiskasvatus
Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa

Koulutus antaa tietoa henkilöstölle varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesta katsomuskasvatuksesta.

Varhaiskasvatus
Säkerhet i skolan: vi arbetar för att motverka mobbning, trakasserier och våld

Utbildningen ger information om mobbning som fenomen och ger praktiska verktyg och strategier för att förebygga och hantera trakasserier, mobbning och våld.

Varhaiskasvatus
Tekoäly leikissä

Opit näkemään tekoälyssä uusia puolia, joita voi hyödyntää esimerkiksi leikissä ja arkipäiväisessä pedagogiikassa.

Varhaiskasvatus
Kohti uusia toimintatapoja – varhaiskasvatusyksiköiden johtajakoulutus

Koulutus tukee johtamisen kehittämistä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus
Draamaa ja taidekasvatusta varhaiskasvatukseen

Koulutuksessa tarkastellaan draamaa ja taidekasvatusta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Varhaiskasvatus
Inklusiivisen toimintakulttuurin johtaminen varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa perehdytään eri näkökulmista inklusiivisen toimintakulttuurin johtamiseen.

Varhaiskasvatus
Lekpedagogik

Utbildningen fokuserar på att stödja både styrd och självinitierad lek inom småbarnspedagogiken samt utvecklandet av praktisk pedagogik.

Varhaiskasvatus
Tunneherkkyys vahvuutena – Kun lapsen käyttäytyminen haastaa ammattilaista

Koulutuksessa etsitään konkreettisia keinoja lasten haastavan käyttäytymisen lieventämiseen.

Varhaiskasvatus
Yhteisopettajuus varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus
S2-taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Koulutus lisää henkilöstön osaamista kielitietoisesta varhaiskasvatuksesta ja tukee henkilöstöä monikielisten lasten huomioimisessa kaikessa toiminnassa.

Varhaiskasvatus
Tuen kolmitasoisuus varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa perehdytään tuen kolmitasoisuuteen varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus
Kuvatuki varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa syvennetään kuvien käytön osaamista varhaiskasvatuksen arjessa.

Varhaiskasvatus
Mininepsy: Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa

Koulutus lisää ymmärrystä ja osaamista tunnistaa, kohdata ja tukea tuen tarpeisia oppijoita eri opetusasteilla.

Varhaiskasvatus
Aino-lääkelupakoulutus kouluille ja päiväkodeille

Opetus- ja varhaiskasvatustyöhön suunnattu koulutus tukee lasten ja nuorten lääkehoitoon osallistuvaa henkilöstöä.

Varhaiskasvatus
Leikkipedagogiikka

Koulutuksessa keskitytään ohjatun ja omaehtoisen leikin tukemiseen varhaiskasvatuksessa sekä käytännön pedagogiikan kehittämiseen.

Varhaiskasvatus
Uudet lukutaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Koulutus syventää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivien osaamista uusista lukutaidoista.

Varhaiskasvatus
Pienten lasten pedagogiikka

Koulutuksessa keskitytään alle kolmevuotiaiden lasten pedagogiikkaan sekä lasten ja heidän perheidensä kohtaamiseen.

Varhaiskasvatus
Taide- ja elämyspedagogiikka lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

Koulutus vahvistaa opettajien tietoja, valmiuksia ja osaamista elämys- ja taidepedagogisten menetelmien hyödyntämisestä osana opetus- ja kasvatustyötä.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen ruokakasvatus

Koulutus tukee ruokakasvatuksellista sisältöosaamista ja pedagogista ammattitaitoa sekä varhaiskasvatusyksikön ruokakasvatuksen toimintamallien kehittämistä.

Varhaiskasvatus
Haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaaminen

Koulutus tarjoaa keinoja opettajan ja oppilaan välisen kannustavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Varhaiskasvatus
Pedagoginen dokumentointi digitaalisin menetelmin

Koulutuksessa käsitellään pedagogista dokumentointia ja digitaalisuuden hyödyntämistä pedagogisen dokumentoinnin tukena varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen perusteet

Koulutuksessa syvennytään varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä sisällöllisesti että varhaiskasvatustyötä ohjaavana työvälineenä.

Varhaiskasvatus
Joustava esi- ja alkuopetus

Koulutus tarjoaa tukea joustavan sekä lapsen kasvun ja oppimisen tarpeet huomioivan esi- ja alkuopetuksen toteutukseen ja kehittämiseen.

Asiakastarinat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Tutustu myös avoimiin koulutuksiin

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.