FI | SV | EN

Viisaat valinnat – mahdollisuusajattelua ohjaukseen

Hankkeessa vahvistettiin opinto-ohjaajien osaamista ja tuettiin sekä nuorten myönteisiä ryhmienvälisiä suhteita että kodin ja koulun yhteistyötä monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena oli lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen kannustamalla nuoria etsimään ja löytämään entistä rohkeammin omia uravaihtoehtoja. Hankkeen koulutuksessa opinto-ohjaajat perehtyivät ohjaustyökaluihin, joiden avulla he voivat tukea nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja siten laajentaa nuorten näkökulmaa koulutusvalintoihinsa taustastaan riippumatta.

Hankkeeseen sisältyvässä interventiotutkimuksessa kehitettiin Tarinoita kaveruudesta -oppimateriaalipaketin käyttöä opinto-ohjauksessa. Materiaalin avulla edistetään hyvien ryhmäsuhteiden rakentumista, erilaisuuden ja monikulttuurisuuden ymmärtämistä sekä itsetuntemuksen kasvua ja samalla vähennetään etnisistä ennakkoluuloista johtuvaa koulutuksellista syrjäytymistä. Laaja-alaisella lähestymistavalla pyrittiin siihen, että koulutuksellisesti aliedustettujen ryhmien erityistarpeet otetaan huomioon ja nähdään myös heissä oleva osaamisresurssi ja potentiaali. Hanke toi myös uusia menetelmiä koulujen asennekasvatukseen.

Hankkeen kohderyhmänä olivat yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajat, opettajat ja oppilashuoltoryhmien jäsenet sekä nivelvaiheen (7.–10.) luokat. Viisaat valinnat -hanke toteutettiin Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy:n sekä sosiaalipsykologian oppiaineen yhteistyönä 1.4.2015–31.3.2018. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja sitä toteutettiin pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Kotkassa. Hankkeen tuloksiin ja siinä tuotettuun materiaaliin voi tutustua osoitteessa www.viisaatvalinnat.fi.