FI | SV | EN

Verkkoviestinnän professuuri

Helsingin yliopiston viestinnän laitokselle perustettiin vuonna 2003 Viestinnän, erityisesti verkkoviestinnän professuuri. Professuurin työ painottui Lahden alueelle. Professuuria hoiti sen perustamisesta lähtien VTT Pekka Aula.

Yritysten menestys lepää vahvan teknologian ja siihen perustuvien tuotteiden sekä toisaalta toimivan markkinarajapinnan ja markkinoiden tuntemuksen varassa. Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin dynamiikkaa teknologioiden ja markkinatuntemuksen välille, mikä tekee teknologiasta ja palveluista kannattavaa liiketoimintaa. Lahden seudulla tätä kilpailukykyä kasvattaa teknologia- ja tuotekehitysosaamista määrittävät neljä osaamisen aluetta: innovaatiot, muotoilu, liiketoimintaosaaminen ja viestintä.

Luomalla Päijät-Hämeeseen vahva verkkoviestinnän ja yritysviestinnän osaaminen voidaan taata sen vetovoimaisuus ja yritysten osaaminen kansallisilla ja globaaleilla markkinoilla ja kyky vastata maailmantalouden muutoksiin. Verkostomaisen työskentelytavan lisääntyessä siirtyvät monet työvaiheet ja toiminnot internetiin, sisäisiin ja ulkoisiin verkkoihin. Etäjohtamisen haasteet kasvavat paitsi verkostoitumisen myös etätyöskentelyn lisääntyessä. Erityisesti julkisten organisaatioiden verkkopalvelusovellusten ja verkossa tapahtuvan viestinnän kehittäminen edesauttaa tietoyhteiskunta- ja viestintäpalveluiden esteetöntä ja laadultaan tasa-arvoista saatavuutta.

Projektin tavoitteena oli kehittää Lahden aluetta verkkoviestinnän huippuosaamisen keskittymänä myös korkeakoulutasoisen osaamisen osalta ja sitä kautta alueellisen kilpailukyvyn kasvattaminen ja alueellisen maineen parantaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteena oli myös alueen yritysten ja organisaatioiden verkkoviestinnän tason nostaminen kärkitasolle ja hyödyntäminen liiketoiminnassa sekä koulutusorganisaatioiden valmiuksien lisääminen verkkoviestinnän koulutuksen tarjoajina.

Lisäksi projektin tavoitteena oli luoda toimintamalli siitä, miten tieteellisen tutkimuksen alueellisten sovellusten ja yliopistollisen tutkimuksen välille luodaan yhteistyötä (progradutöiden ja tohtoriopiskelijoiden opinnäytetöiden kohdistuminen alueelle, alueen toimiminen tutkimusaineiston tuottajana).

Tavoitteita pyrittiin saavuttamaan mm. osallistumalla alueella meneillään olleiden hankkeiden toteutukseen viestinnän ja verkkoviestinnän panostuksella, uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ideointi ja toteuttaminen, verkostoituminen ja uusien yhteyksien luominen, osallistuminen koulutus- ja ideointipanoksella organisaatioiden ja yritysten verkkoviestinnän kehittämiseen.

Verkkoviestinnän professuurihanke vuosille 2008–2013 oli Päijät-Hämeen liiton rahoittama EAKR-hanke. Rahoittamiseen osallistuivat myös Lahden kaupunki ja alueen yritykset. Hake päättyi 31.8.2013.