FI | SV | EN

Valtakunnallinen koulutusmalli, ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden modulaarinen valmennusohjelma

Toteutettiin valtakunnallinen monitoimijakehittämishanke, jonka avulla tuotettiin modulaarinen kaksipalstainen valmennusohjelmamalli: WP1 Lääkärikoulutuksen sisällöt ja WP2 Kielikoulutuksen sisällöt. Lääkärikoulutuksen ja kielikoulutuksen opetussuunnitelman raamit ja sisältöteemat ovat hankkeen jälkeen avoimessa hyötykäytössä rahoittajille, koulutuspalveluiden tuottajille, asiakkaille/osallistujille ja sidosryhmille. Hankkeen tarkoitus oli myös parantaa koulutuksen laatua ja tarjontaa ja korjata nykyinen ja monella tapaa epätarkoituksenmukainen kokonaistilanne. Hanke päättyi 1.12.2016.

WP2 Kielikoulutuksen sisällöt:

  • kehitettiin modulaarinen rakenne
  • tuotettiin S2-kielikoulutuksen kokonaisuus, joka valmentaa ulkomaalaista lääkäriä sekä kelpoisuuskokeeseen että lääkärin työssä menestymiseen Suomessa
  • jäsennettiin kokonaisuus itsenäisiksi koulutusmoduuleiksi ja kullekin moduulille rakennettiin moduulin oppimistavoite, opetussuunnitelman raamit ja sisältöteemat
  • suunniteltiin sisällöt
  • järjestettiin muiden valittujen asiantuntijoiden kommentointikierrokset ja validointi

Ulkomaalaislääkärin työssä kieli on sekä keskeinen työväline ja kiinteä osa ammattitaitoa että jatkuvan oppimisen kohde. Kommunikaatio ja ymmärtäminen ovat keskeisiä tekijöitä potilasturvallisuudessa. Kielitaidon merkitys korostuu myös viestintätilanteissa kollegoiden ja viranomaisten kanssa, jolloin tarvitaan kielen eri rekistereitä. Potilaiden kanssa täytyy ymmärtää paikallisia murteita ja monivivahteista yleiskieltä, hallintohenkilöstön kanssa asioidessa korostuu viranomaiskielen ymmärtäminen. Koulutuksessa on huomioitava kielen kaikki osa-alueet: puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, rakenteiden ja sanaston hallinta.