FI | SV | EN

Uudistuva täydennyskoulutus metsäalan murroksessa

Metsäala on nyt murroksessa ja osaamistarpeet ovat muuttuneet sekä ympäristömuutosten että toimintaympäristön muutosten takia (ilmastonmuutos, energia, digitalisoituminen). Alalla työskentelee myös muiden tutkintojen suorittaneita, jotka tarvitsevat metsäalan substanssiosaamista. Myös tutkinnon jälkeinen koulutuskenttä on muuttumassa vuonna 2016 alkavien erikoistumiskoulutusten myötä. Opettajat tarvitsevat pedagogista osaamista ja alan tietojen jatkuvaa päivittämistä.

Uudistuva täydennyskoulutus metsäalan murroksessa -hankkeessa järjestettiin metsäalan osaamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi:

1) Työelämälähtöiset työpajat metsäalan täydennyskoulutuksen asiakaslähtöiseen suunnitteluun

Hankkeessa järjestettiin lokakuussa 2014 kaksi alueellista työpajaa (Helsinki ja Joensuu), joihin kutsuttiin työnantajien ja työelämäjärjestöjen edustajia, asiantuntijoita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä mahdollisia koulutukseen osallistuvia asiantuntijoita/alumneja. Työpajat koostuivat ajatuksia herättävistä alustuksista ja ohjatuista ryhmäkeskusteluista, joissa täsmennettiin aiemmissa selvityksissä todettuja työelämän keskeisiä osaamis- ja koulutustarpeita metsäalalla ja koottiin suunnitelma metsäalan erikoistumiskoulutusten ja täydennyskoulutuksen painopisteistä.

2) Pilottikoulutus valitusta aiheesta integratiivisen oppimismenetelmän mukaisesti

Työpajoissa esiin nousseista koulutustarpeista valittiin yksi teema, josta tehtiin uudenlainen pilottikoulutus (2) yhteistyössä Metsäalan korkeakoulutuksen osaamistarpeet ja täydennyskoulutus -tutkimushankkeen kanssa, ja se toteutettiin integratiivisen oppimisen mallin mukaisesti. Integratiivinen pedagogiikka integroi asiantuntijuuden elementtejä (teoriaa, käytäntöä ja itsesäätelytaitoja), ammatillisia taitoja ja yleistaitoja, oppimista ja työtä, konkreettista tekemistä ja tieteellistä, abstraktia ajattelua, formaalia ja informaalia oppimista, yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista sekä eri oppiaineita. Osallistujilla voi olla yliopisto- tai AMK-tausta.

3) Metsäalan opetuksen yhteistyöpäivä opettajien verkostoitumiseksi ja opetuksen kehittämiseksi

Metsäalan opettajien verkostoitumista edistettiin järjestämällä Metsäalan opetuksen yhteistyöpäivä toukokuussa 2015. Sinne kutsuttiin opettajia ammattioppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Yhteistyöpäivä tarjosi eväitä opettajien ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen. Samalla se tuki opettajien täydennyskoulutustarpeiden keräämistä jatkotyöstämistä ja koulutustutkimusta varten.

4) Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän edustajien työpajat, joissa määriteltiin alan erikoistumisopinnot ja suunniteltiin niiden sisällöt

Metsäalan korkeakoulujen yhteistyöverkostossa määriteltiin alalle luotavat erikoistumiskoulutukset ja suunniteltiin niiden sisällöt. Tämä tapahtui osin edellä kuvatuissa työpajoissa. Lisäksi haastateltiin suurimpien yritysten ja muiden merkittävien työnantajien edustajia. Uudet erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä jo toimiville henkilöille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joita korkeakoulut järjestävät korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla on muutoin osoitettu vastaava osaaminen. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 op.