FI | SV | EN

Energiaopintojen elinkaaripolku

Uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus ovat entistäkin enemmän sekä Suomessa että EU:ssa huomion keskipisteessä pyrittäessä vähentämään riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista, tavoiteltaessa uusia työpaikkoja sekä hillittäessä ilmastonmuutosta.

Rakennemuutoksen jatkuessa on etsittävä keinoja, joilla olemassa olevat resurssit voidaan tehokkaasti hyödyntää. Maakuntaohjelmassa mainitaan muun muassa, että ”maaseutuyrittäjyyden kehittäminen esim. bioenergiantuotannon osalta on keskeistä” sekä ”tulee kehittää hajautetun bioenergian tuotantoa”. Koulutuksen rooli on tässä erittäin tärkeä: energiantuotannon hajauttaminen edellyttää yrittäjiltä osaamista, miten energiaa tuotetaan turvallisesti ja laillisesti.

Energiaopintojen elinkaaripolku -hankkeen tavoitteena oli koulutuksen tarjonnan, laadun ja tehokkuuden parantaminen energia-alalla. Nuorten sijoittuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen ja erityisesti koulutuksen loppuunsaattaminen ovat haasteita, joiden ratkaisuksi on etsittävä uusia keinoja. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä opiskelumotivaatiota kehittämällä selkeät toiminta- ja opetusmallit koko koulutusketjun osalta.

Opiskelijoiksi pyritään saamaan tasapuolisemmin molempia sukupuolia luomalla polku perustutkinnoista
insinööriopintoihin. Toisaalta markkinoimalla koulutuspolkua lukioissa voidaan saada enemmän miehiä
ammattiopintojen pariin, kun on tiedossa selkeä tie insinööriopintoihin tai työllistymiseen esim. yrittäjänä.
Uusiutuva energia toteuttaa kestävää kehitystä. Hanke suunniteltiin huomioiden rakennerahasto-ohjelman
erityisteemat kestävän kehityksen tavoitteista sekä toimenpiteistä vähähiilisemmän yhteiskunnan toteutumiseksi.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet:

  • Selvitettiin tarpeet ja mahdollisuudet eri koulutusorganisaatioiden yhteistyölle energia-alan
    koulutustoiminnan osalta.
  • Yritysten halukkuutta, tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittämiseen ja toimintaan selvitettiinn uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien hankkeiden osalta.
  • Kehitettiin opintopolkumahdollisuuksia erityisesti siirtymävaiheisiin eri koulutustasoilta toisille ja työelämään.
  • Selvitettiin mahdollisuudet luoda Kouvolassa sijaitsevan KSAOn Biosammon yhteyteen uusi oppimis- ja tutkimustutkimusympäristö eri koulutustasojen energiakoulutuspolun/siltaopintojen konkretisoimiseksi.
  • Siirrettiin yliopistoissa luotua tietoa työpajojen avulla entistä vahvemmin alueen opetus- ja koulutusorganisaatioiden sekä yritysten käyttöön.
  • Vahvistettiin kouluttajien osaamista ajantasaisella ja tulevaisuussuuntautuneella tutkimustiedolla innovaatio- ja energia-alasta.

Hankkeen tulokset

Hankkeen anisosta koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyö vahvistui. Uutta materiaalia tuotettiin kouluttajien käyttöön ja saatiin tieto energia-alan opintopoluista ja uusista tulevaisuuden työmahdollisuuksista. Yrityksillä on hankkeen myötä paremmat mahdollisuudet kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Hankkeen ansiosta alueella on kattava koulutustarjonta kaikilla koulutustasoilla ja niiden väliset siirtymät on suunniteltu. Yritysten mahdollisuutta saada pätevää henkilökuntaa kehitettiin ja mielenkiintoa energia-alan yrittäjyyttä kohtaan lisättiin. Hanke päättyi 31.10.2015.