FI | SV | EN

Selvitys sosiaalisen median käytöstä koulutussunnittelussa (SOMEKS)

Koulutusorganisaatioissa on todettu, että yrityskäyntien ja muiden yhteistyömuotojen avulla toteutettu perinteinen koulutussuunnittelu on hidasta ja kallista sekä johtaa usein koulutusten peruuntumisiin.

Selvitys haki vastausta siihen, voidaanko sosiaalisen median avulla nopeuttaa ja tehostaa täydennyskoulutuksen suunnitteluprosessia erityisesti korkeasti koulutettujen työntekijöiden koulutuksessa. Selvityshanke toteutettiin 1.1.2014–31.12.2014.

Tavoitteena oli testata sosiaalisen median avulla uusia vuorovaikutusmenetelmiä, joiden ansiosta ideoiden testaaminen koulutussuunnittelussa nopeutuisi ja huomio voitaisiin kiinnittää paremmin aiheisiin, jotka herättävät eniten kiinnostusta kohderyhmien keskuudessa. Näin ideat, jotka eivät saa riittävästi kohderyhmän kannatusta, voitaisiin hylätä heti suunnitteluprosessin alkaessa, eikä niistä koituisi suunnittelu- ja markkinointikustannuksia.

Selvityksen toteutus jakaantui kahteen vaiheeseen:

Vaihe I
Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin ja valittiin jo olemassa olevia sosiaalisen median välineitä, joiden avulla osallistuvat koulutusorganisaatiot voisivat toteuttaa vuorovaikutteista koulutussuunnittelua potentiaalisten asiakkaidensa kanssa. Samoin valittiin kohderyhmät, joiden kanssa välineitä testattiin.

Vaihe II
Toisessa vaiheessa testattiin valittuja sovelluksia ja menetelmiä kohderyhmien edustajien kanssa. Testauksen suorituksen aikana kerättiin statistisia tietoja sekä palautetta, minkä jälkeen se analysoitiin ja kirjattiin tuloksina raporttiin.

Kaikki yhteissuunnitteluun osallistuvat tahot arvioivat projektin tuloksia omasta näkökulmastaan. Näistä tuloksista koottiin Palmenian www-sivuille raportti, jonka avulla myös muut koulutuksen järjestäjät pystyivät tekemään omia johtopäätöksiä sosiaalisen median hyödyntämisestä koulutussuunnittelussa.