FI | SV | EN

Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi

Ruoka-Kouvola-hankkeella haluttiin löytää edellytyksiä alueellisen elintarvikealan yhteistyön kasvulle ja siihen liittyvän laaja-alaisen arvoverkoston luomiselle. Projektin tarve ja kysyntä pohjautui Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vuonna 2012 KOKO-ohjelmassa laatimaan ”Kouvolan seudun elintarviketalouden vaikutukset alueeseen ja työllisyyteen – nykytilanne ja alustavat lähtökohdat kehitysvisioille” -raporttiin sekä Ruoka-Kouvola-teemoituksen ympärille järjestettyjen toimijatapaamisten, nk. alustavien kumppanuuspöytätapaamisten antiin. Tapaamisissa olivat mukana alueellisesta elintarvike-alasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet tahot.

Ruoka-Kouvola-teemoituksen ympärille kootuissa tapaamisissa oli tavattu tästä projekti-ideasta kiinnostuneita toimijoita. Toimijat halusivat olla mukana Ruoka-Kouvola konseptin ja siihen liittyvän prosessin ympärillä luomassa uutta ”Kouvola Kattaus”-kumppanuuspöytämallia, jossa etsittiin uusia tulokulmia ja yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kautta Kouvolan elintarvikealalle. Tapaamisissa oli mukana toimijoita niin yritysten, organisaatioiden, kuin järjestötoiminnankin puolelta, ja projekti-idea syntyi yhteisten ideointitapaamisten lisäksi toimijoiden keskinäisissä verkostoissa.

Projektia hallinnoi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö ja projektia toteutettiin Ruralia-instituutin kanssa.
Projektin tuloksina laadittiin alueellinen arvoverkosto Kouvolan seudun yrityksistä, organisaatioista,kolmannesta sektorista ja yksittäisistä kansalaisista, joita kiinnostivat Kouvolan alueen elintarvikealan kehittäminen ja toimijoiden kanssa toteutettavat uudet yhteistyömuodot. Sähköinen toimintaympäristö räätälöitiin verkoston toiminnan tueksi.

Hankkeessa selvitettiin myös alueellisen kumppanuuspöytätoiminnan mahdollisuudet toimia arvoverkoston toiminta-alustana. Selvityksissä tuotiin esiin sidosryhmien ja kumppanuuspöytään osallistuneiden toimijoiden intressitasot toimintaan liittyen. Lisäksi lisättiin alueellista kyvykkyyttä tuottamalla toimintaan yliopistollista tutkimus- ja kehittämisosaamista. Selvitettiin arvoverkoston toimijoiden rooli, asiantuntijuus ja lisäarvo, ja kytkettiin ne yhteistyömahdollisuuksiin. Selvitettiin arvoverkoston kanssa laaja-alaisen kehittämisohjelman mahdollisuudet, joilla Ruoka-Kouvola- prosessia voitiin edistää.

Projektin tuloksia voivat hyödyntää kaikki elintarvikealasta kiinnostuneet toimijat, niin yritykset, organisaatiot, järjestötoimijat kuin yksittäiset kansalaisetkin. Tarkoituksena oli, että elintarvikeala nähtäisiin Kymenlaaksossa läpileikkaavana, toimialat ylittävänä kokonaisuutena, jossa eri toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa alan toimintaedellytyksiin ja yhteistyön laventamiseen entistä monipuolisemmin ja vahvemmin. Hanke päättyi 31.10.2014.