FI | SV | EN

Esiselvityshanke: Neljän innovaatiokeskuksen suunnittelu Helsingin yliopiston kampuksille

Esiselvityshankkeen toteuttajina olivat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (nykyään HY+) sekä Helsinki Business and Science Park (HBSP), ja hanke toteutettiin ajalla 1.1.–31.12.2013. Kansainvälisinä hakemuskumppaneina olivat Eindhoven University of Technology (TU/e) Hollannista ja Chalmers University of Technology Ruotsista.

Projektin tuotoksia ovat 1) EU-hankehakemus ja 2) esiselvitys tiedepohjaisten innovaatioiden edistämiseksi Helsingin yliopistossa. Esiselvitykseen liittyi myös laaja asiantuntijoiden haastatteluosuus sekä desktopresearch innovaatiokeskuksista eri puolilla maailmaa.

1. EU/LLP Erasmus-hankehakemus (”Global IPR Race”) laadittiin osaamisyhteenliittymiä koskevaan ohjelmaan (Knowledge Alliances Programme). ”Global IPR Race” -mallia voidaan hyödyntää innovaatiokeskustoiminnassa. Malli mahdollistaa yritysten ja yliopistojen läheisen yhteistyön ja samalla edistää tutkimuspohjaisten innovaatioiden kehittämistyötä ja kaupallistamista.

2. Esiselvitys tiedepohjaisten innovaatioiden konseptista Helsingin yliopistossa tehtiin osana hanketta. Esiselvityksen aluksi suoritettiin vertailtavan tiedon kerääminen erilaisten yliopistopohjaisten innovaatiokeskusten toiminnasta sekä kyselyt ja haastattelut. Desktop-tiedonkeruun avulla kartoitettiin tiedot kahdestakymmenestä innovaatiokeskuksesta eri puolilta maailmaa. Samoin kartoituksessa löytyi kursseja ja koulutusohjelmia innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Tässä yhteydessä erityisesti U-BEE-konsepti näyttäytyi relevanttina mallina innovaatiokeskusten luomiseksi (university-based entrepreneurship ecosystems).

Haastattelut kohdistuivat innovaatiokeskustoiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin funktioihin. Viikin kampuksella haastattelut kohdistuivat HBSP:n rooliin U-BEE-konseptin kehittämisessä sekä opiskelijoiden rekrytoinnissa yrittäjyyskasvatuksen piiriin sekä yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa. Keskustelut kohdentuivat myös ekosysteemin kehittämiseen eli siihen, miten yhteistyöstä voidaan kehittää ja synnyttää synergiaa. HBSP osallistui Helsingin yliopistoon perustetun Helsinki Think Companyn suunnitteluun ja lanseeraamiseen.

Esiselvitys nivoi yhteen innovaatiokeskuksen synnyttämiselle tarvittavat näkemykset. Työskentelytavassa sovellettiin konstruktiivista lähestymistapaa. Lopputulosta ei pyritty ennakoimaan, vaan lopputulema muokkautui tutkimuksen kuluessa. U-BEE-malli osoittautui hyödylliseksi innovaatiokeskusten olennaisten piirteiden hahmottamisessa ja tiedon keruuta voitiin fokusoida tämän mallin pohjalta. Tutkijat hyödynsivät U-BEE-mallin mukaisia osatekijöitä ja loivat synteesin, jonka pohjalta innovaatiokeskustoimintaa voitiin vahvistaa.

Innovaatiokeskus tuo lisäarvoa yliopistojen ja yritysten väliseen yhteistyöhön avaamalla tarkoituksenmukaisen foorumin, jonka puitteissa voidaan esittää uusia ideoita, edistää keskinäistä yhteistyötä sekä verkottua ja toteuttaa yhteisiä intressejä. Innovaatiokeskus suo myös yliopiston opiskelijoille oman fooruminsa, kohdennetun ohjauksen, mahdollisuuden tuotteistamiseen ja kontaktit yritysmaailmaan.