FI | SV | EN

RAUTATIEKULTTUURIKESKUS REILIA

Tavoitteena oli perustaa Kouvolaan valtakunnallinen toiminnallinen rautatiekulttuurikeskus, joka keskittyy ihmiseen rautateillä. Hanke oli teknologisesti, historiallisesti ja yhteiskuntatieteellisesti painottunut ja se tuotti näyttelyiden lisäksi tieteellistä perustutkimusta rautateistä, sen moninaisista ulottuvuuksista ja tulevaisuudesta.

Kulttuurikeskuksen toiminnan tarkoituksena oli myös kasvattaa Kouvolan seudun imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti Suomen johtavana rautatieosaamisen keskuksena. Rautatiekulttuurikeskus toteutettiin fyysisesti osana kaupunginmuseota ja virtuaalisena tilana.

Keskus oli ajallisesti kaksisuuntainen; rautateitä lähestyttiin sekä historian että tulevaisuuden perspektiiveistä.

Fyysisesti rautatiekulttuurikeskus rakentui seuraavista osioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä:

1) Tutkimusykkö
– Rautateiden historiaan ja tulevaisuuteen liittyvän tutkimuksen yliopistojen välisen verkosto luominen
– Tarvelähtöisen tutkimuksen organisoiminen, joka perustui rautatieliikenteen tulevien tarpeiden sekä ekologisuuteen liittyvien haasteiden ennakointiin
– Rautatiekulttuuriin liittyvän tuntemuksen ja houkuttelevuuden lisääminen sekä akateemisen opetuksen kehittämistarpeiden toteuttaminen osana Kasarminmäen korkeakoulukeskusta
– Tutkimusyksikkö edesauttoi uusien innovaatioiden syntymistä ja loi edellytyksiä uusille tutkimuksen aloille
– Kansainvälinen toiminta tutkimuksessa

2) Näyttely
– Näyttelyjen rakentaminen osana Kouvolan kaupunginmuseota
– Näyttelytekniikka koostuu aidoista museoesineistä sekä erilaisista nykyteknologian sovellutuksista
– Pietarin rataa laajasti ja korkeatasoisesti esittelevä virtuaalinäyttelyn luominen, jossa käydään läpi rautatien yhteiskunnallisia, taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
– Eri toimijoiden ylimaakunnalliseen sisällöntuotantoon kokoaminen
– Matkailukäyttöön tarkoitettujen markkinointimateriaalien tuottaminen, jotka toimivat sellaisenaan myös opetusmateriaalina
– Rautatielogistiikan näkyvyyden lisääminen kulttuurin näkökulmasta popularisoiden sitä
– Kasvatettiin myös alueen kulttuurin ja historian yleistä tunnettuutta hyödyntämällä alueellisia erityispiirteitä vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä
– Laajan tietoaineiston lisäksi omakohtaisen osallistumisen mahdollisuuksien tarjoaminen ja siten paikallisen väestön tietoisuuden lisääminen oman asuinseudun historiasta ja kulttuuriympäristöistä

3) Arkisto
– Rautatiekulttuuriperinnön vaaliminen keräämällä, järjestämällä ja säilyttämällä pysyvää arvoa omaavia asiakirjoja ja luovuttamalla niitä tutkijoiden käyttöön
– Olemassa olevan materiaalin kartoittaminen ja kerääminen
– Jatkuva dokumentointia senaikaisesta rautatiekulttuurista
– Rautatieaiheisen tietokirjallisuuden, kaunokirjallisuuden ja lehtivuosikertojen kokoaminen

Yhdessä nämä yksiköt muodostivat rautatiekulttuurikeskuksen, joka toimi virtuaalisesti ja näiden yksiköiden toiminnan kokoajana yhdeksi kokonaisuudeksi. Hanke päättyi 31.12.2011.