FI | SV | EN

OPE-AMARE, Lahti: Maahanmuuttajataustaisten opettajien ja kasvattajien pedagogisiin opintoihin valmentava koulutus 55 op

Ope-Amare valmensi opettajia ja kasvattajia, joilta puuttui muodollinen pätevyys toimia ammatissaan ja jotka aikoivat pyrkiä suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksen aikana suoritettiin kasvatustieteen perusopinnot Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti. Koulutus sopi myös kasvatusalalla toimiville tai alalle pyrkiville henkilöille, joiden tehtäviin kelpoisuutta ei oltu määritelty. Hanke päättyi 31.1.2013.

Opinnoissa

  • •perehdyttiin suomalaiseen korkeakoulu- ja opiskelukulttuuriin
  • suoritettiin kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
  • kehitettiin ja prosessoitiin omaa opettajuutta ja kasvattajuutta
  • vahvistettiin kielitaitoa niin, että opiskelu korkeakoulussa ja toimiminen asiantuntija-ammatissa olivat mahdollisia
  • tavoitteena oli suorittaa Yleisten kielitutkintojen suomen kielen ylimmän tason koe (YKI 5 tai 6)

Koulutus sisälsi:

Suomen kielen ja kulttuurin opintoja 23 op
• Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 6 op
• Suomen kielen rakenteet ja kirjallinen viestintä 6 op
• Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja koulujärjestelmä 4 op
• Interkultuuriset taidot ja monikulttuurisuus 4 op
• Tieto- ja viestintätekniikka sekä mediakasvatus 3 op

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
• Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
• Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
• Didaktiikka 7 op
• Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op
• Muutos ja jatkuvuus kasvatuksessa 7 op

Ohjausta 7 op
• Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet (HOPS) 3 op
• Henkilökohtainen neuvonta 4 op

Opetuksen järjestämismuodot ja tekniikka

•Koulutus järjestettiin samanaikaisesti Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa ja Turussa. Päijät-Hämeen alueen osallistujat kokoontuivat lähiopetukseen Lahteen.

•Osa opiskelusta tapahtui verkon kautta Moodle-oppimisalustalla. Erityisasiantuntijoiden luento-opetus toteutettiin pääosin Helsingissä, ja luentoja pystyi seuraamaan Adobe Connect Pro -verkkoneuvotteluohjelman kautta eri paikkakunnilta. Luennot myös tallennettiin verkkoon.

•Opiskelijoita ja heidän opintojaan ohjattiin Lahdessa, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikössä.

Haku ja valinta

Koulutukseen valittiin ulkomaisen opettajantutkinnon suorittaneita luokan- tai aineenopettajia, varhaiskasvatuksen opettajia sekä oman äidinkielen tai uskonnon opettajia, joilla ei ollut Suomessa muodollista pätevyyttä.

Osallistujilta edellytettiin eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen tason B2 suomen kielen taitoa, mikä vastaa Yleisten kielitutkintojen taitotasoa 4, sekä tietotekniikan perustaitoja.