FI | SV | EN

Kulttuuritulkki – Monikulttuurisen työnojauksen kehittäminen Kymenlaaksossa

Kulttuuritulkki-hankkeessa kehitettiin monikulttuurisen työnohjauksen toimintamallia venäläistaustaisten perheiden kanssa tehtävässä työssä. Projektissa pyrittiin myös luomaan perheiden hyvinvoinnin kanssa työskentelevien toimijoiden yhteistä näkemystä kulttuuritulkkitoiminnan tulevaisuudesta sekä lisäämään kulttuuritietoisiin työkäytäntöihin liittyvää osaamista. Hanke toteutettiin 1.1.2014–31.12.2014.

Kulttuuritulkki-hankkeen tavoitteena oli:
– kehittää monikulttuurisen työnohjauksen toimintamallia venäläistaustaisten perheiden kanssa tehtävässä työssä kulttuuritulkkitoiminnan pohjalta
– luoda perheiden hyvinvoinnin kanssa työskentelevien toimijoiden (kunnat, kolmas sektori, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot) yhteistä näkemystä kulttuuritulkkitoiminnan tulevaisuudesta
– lisätä kulttuuritietoisiin työkäytäntöihin liittyvää osaamista.

Toimenpiteet

Kulttuuritulkki-hankkeen toimenpiteet jakautuivat monikulttuurisen työnohjauksen toimintamallin kehittämiseen sekä koulutus- ja neuvontatilaisuuksiin.

Monikulttuurisen työnohjauksen toimintamallia kehitettiin kulttuuritulkin konsultointi- ja työnohjaustapaamisten sekä kahden tulevaisuustyöpajan kautta. Konsultointi- ja työnohjaustapaamisissa perhetyöntekijät (sosiaali- ja perhetyöntekijät, päiväkotien ja neuvoloiden henkilöstö) saivat kulttuuritulkilta työnohjausta ja neuvontaa. Tapaamisissa keskusteltiin myös venäläistaustaisten perheiden kanssa tapahtuvan työskentelyn kehittämisestä. Tulevaisuustyöpajoissa rakennettiin perhetyöntekijöiden, kuntien hyvinvointipalveluiden johdon, kolmannen sektorin ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistä näkemystä kulttuuritulkkitoiminnan tulevaisuudesta.

Projektin osana toteutetut koulutus- ja neuvontatilaisuudet pyrkivät lisäämään kulttuuritietoisiin työkäytäntöihin liittyvää osaamista. Sosiaali- ja perhetyöntekijöille sekä neuvoloiden ja päiväkotien henkilöstölle suunnattuja koulutuksia järjestettiin yhteensä neljä kappaletta. Koulutusten teemoja olivat kulttuurisensitiivinen työote, kaksikielisyyden tukeminen, kasvatusnäkemysten erot eri kulttuureissa, suomalaisen ja venäläisen päivähoito- ja koulujärjestelmän vertailu sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioiminen.