FI | SV | EN

Koulutuksesta työelämään – yhtäläiset mahdollisuudet maahanmuuttajille

Mihin tarpeeseen hankkeella haettiin ratkaisua?

Työpaikat, mm. sosiaali- ja terveysala, tarvitsevat enenevässä määrin uutta työvoimaa. Tämän vuoksi maahanmuuttajataustaisten aikuisten pääsyä koulutukseen ja sitä kautta työelämään pitää edistää. Maahanmuuttajien erityistarpeita ja lähtökohtia ei pystytä riittävästi ottamaan huomioon koulutukseen valittaessa, koulutuksesta toiseen siirryttäessä ja työssäoppimisessa.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset

Työpaikoilla tehtyjen kehitystarvekartoitusten avulla pystyttiin selvittämään ja arvioimaan työpaikan työkulttuuria. Jotta maahanmuuttajien osaamista voitaisiin työpaikoilla hyödyntää aiempaa enemmän, kehitettiin malli, jonka avulla heidän kokemukseen perustuva tietonsa ja osaamisensa tehtiin näkyväksi. Projektin tuloksena koulutukseen hakija ja opiskelija hyötyvät siitä, että heidän erityistarpeensa ja lähtökohtansa voidaan ottaa entistä paremmin huomioon mm. osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, oppilaaksi pääsyn arvioinneissa ja opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä erityisongelmissa. Yhteistyöoppilaitoksissa pystytään ottamaan aiempaa paremmin huomioon maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityistarpeet ja lähtökohdat koulutuksiin valittaessa, koulutuksissa ja koulutuksista toisiin siirryttäessä. Muiden ammatillisten aikuisoppilaitosten on mahdollista hyödyntää projektista saatuja tuloksi koulutusalasta riippumatta.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

  • Työnantajalähtöistä kehitystarvekartoitusvälinettä kehitettiin monikulttuuristen työpaikkojen tarpeisiin paremmin sopivaksi. (Työkalun pohjana käytettiin AppreA-Oppisopimus 40+ -projektissa käytössä ollutta kehitystarvekartoitusmenetelmää.)
  • Osaamisen tunnistamiseen kehitettiin malli, jolla voidaan tunnistaa maahanmuuttajien kokemukseen perustuva osaaminen.
  • Tuotettiin suositukset psykologisten tutkimusten käytölle ja oppimisvaikeuksien selvittämiselle.
  • Tuotettiin tietoa monikulttuuriseen työssä oppimisen ohjaukseen.
  • Tuotettiin tietoa monikulttuuriseen johtamiseen.

Hankkeessa kehitetyt tuotteet

  • Verkkopohjainen työkalu, jolla työyhteisöt voivat analysoida omaa osaamistaan ja työkulttuuriaan ja jonka avulla ne voivat kehittää monikulttuurista osaamistaan
  • Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan opiskelun henkilökohtaistamista tukeva julkaisu
  • Monikulttuurista työssäoppimisen ohjausta käsittelevä julkaisu
  • Monikulttuurista johtamista käsittelevä julkaisu

Hanke päättyi 31.12.2010.