FI | SV | EN

European Partnership for the wellbeing and dignity of older people 2011–2012, WeDO

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olivat osallisina EU-hankkeessa European Partnership for the Wellbeing and Dignity of Older People, WeDO (Ikäihmisten hyvinvointi ja arvokkuus). WeDO-hankkeessa oli mukana 18 tutkimusyhteisöä ja järjestöä 12 EU-maasta. Hanketta koordinoi Belgiassa toimiva AGE Platform Europe (www.age-platform.org). Hanke ajoittui vuosille 2011–2012.

Tavoitteena oli laatia EU-tasoinen pitkäaikaishoidon laadun puitestrategia (European Quality Framework for Long-Term Care) sekä suositukset laadun kehittämiselle, varmennukselle, valvonnalle ja indikaattoreille (European Partnership Guide). Työ perustui Euroopan perusoikeuskirjaan European Charter of Rights and Responsibilities of Older People in Long-Term Care and Assistance. Toteutuksessa hyödynnettiin muiden keskeisten EU-hankkeiden tuloksia mm. EUSTACEA, EUROPeAN, Breaking the Taboo, ABUEL ja MILCEA.

Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli luoda avoin ja kestävä yhteistyöverkosto sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla. Hankkeen ympärille perustettiin eri sidosryhmistä koostuva kansallinen yhteistyöverkosto. Verkoston tehtävänä oli osallistua asiantuntijatukena EU-tasoisen pitkäaikaishoidon laadun puitestrategian ja suositusten laatimiseen sekä kehittää kansallista strategiaa ikäihmisten hyvinvoinnin ja ihmisarvon edistämiseksi sekä kaltoinkohtelun vähentämiseksi.

Hanke päättyi 30.11.2012.