FI | SV | EN

Accountability in Higher Education

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa vertaileva tutkimus, jossa tarkastellaan Bolognan tavoitteisiin liittyvän laadunvarmistusjärjestelmien arvioinnin toteuttamista ja sen vaikutuksia kansallisella tasolla ja yliopisto- eli organisaatiotasolla. Tutkimusryhmä otti hypoteettisen oletuksen pohjoismaisesta mallista tutkimuksen lähtökohdaksi. Vertailukohteina olivat tässä Suomi ja Islanti. Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä todennetaan tämän hypoteesin paikkansa pitävyyttä eli tutkitaan:

  1. Noudattavatko kansallistasolla toteutetut Bolognan sopimukseen liittyvät laadunvarmistus-järjestelmät pohjoismaista mallia? Miten pohjoismainen malli toteutuu ja näkyy eri Pohjoismaissa?
  2. Miten laatujärjestelmiä on toteutettu ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut eri tavoin orga-nisoituneissa yliopistoissa? Onko tieteenaloja edustavien yksiköiden välillä eroja? Eroavatko yliopistokohtaiset sovellukset ja vaikutukset yliopistojen välillä vai nousevatko erot kansallisista sovelluksista?

Menetelmänä toteutetaan kvalitatiivista dokumenttien ja haastatteluiden analyysiä. Hanke päättyi 31.12.2011.