FI | SV | EN

OIKEAT, Oikeustulkin erikoisammattitutkinto, valmistavan koulutuksen ja näyttötutkinnon kehittäminen -projekti

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto, valmistavan koulutuksen ja näyttötutkinnon kehittäminen -projekti perustui muun muassa 27.10.2013 voimaan astuneeseen EU:n direktiiviin oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyssä sekä Opetushallituksen määräykseen Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon perusteista, joita on noudatettu 1.8.2013 lähtien.

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto on uudentyyppinen koulutusmalli ammatille, jossa on viime kädessä kysymys kansalaisten oikeusturvasta ja jonka tarve ja vaatimustaso eri viranomaisyhteyksissä kasvavat kansainvälisen liikkuvuuden myötä.

Projektissa laadittiin valmistavan koulutuksen ja näyttötutkinnon toteuttamissuunnitelma, joka oli edellytyksenä neuvottelulle Näyttötutkintojen tutkintotoimikunnan kanssa koulutuksen ja tutkinnon toteuttamiseksi. Neuvotteluissa sovittiin järjestämissopimuksesta, jonka jälkeen koulutus ja näyttö voitiin viedä käytäntöön.

Projektissa laadittiin valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma, kuvaus näyttötutkinnon toteuttamisesta, luettelo pätevistä kouluttajista ja arvioijista, valmis-tavan koulutuksen ja näyttö- tutkinnon markkinointi- ja tiedotussuunnitelma ja järjestettiin tiedotustilaisuus kouluttajille ja arvioijille. Projektin valmistelussa olivat edustettuina oikeustulkkeina toimivat, tulkkien työnantajat, tulkkien kouluttajat sekä tulkkauksen tutkijat.

Projektin tuloksista hyötyvät ensisijaisesti oikeustulkkien koulutuksen suunnittelijat ja kouluttajat, jotka saivat käyttöönsä laadukkaan opetussuunnitelman sekä suunnitelman näyttötutkinnon toteutuksesta. Lopullisia hyötyjiä olivat tulkit, joille muodollinen pätevöityminen parantaa työllistymisen edellytyksiä, oikeuslaitos ja poliisi, joille valmistava koulutus ja näyttötutkinto takaavat päteviä tulkkeja sekä kaikki kansalaiset, jotka tarvitsevat koulutetun tulkin apua heitä koskevissa viranomaisyhteyksissä. Hanke päättyi 30.9.2014.