FI | SV | EN

Menesty-hanke

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hallinnoima Menesty-hanke tähtäsi Kainuun seudun työyhteisöjen kehittämiseen ikääntymisen tuomia haasteita paremmin vastaaviksi. Hankkeen osatoteuttajana toimi Seniorpolis Oy sekä hankekumppaneina kilpailutetut Kainuun alueen koulutusorganisaatiot. Toteutusalue oli Kainuun maakunta ja sen kunnat sekä paikalliset yritykset.

Työntekijöiden ikääntyminen on haaste monille työyhteisöille: kokeneiden ja osaavien työntekijöiden eläkeiän lähestyessä tarvitaan keinoja turvaamaan toiminta mahdollisimman hyvin ja saada eläkkeelle lähtevien tietotaitoa, hiljaista tietoa ja verkostoja siirrettyä mahdollisimman onnistuneesti uusille työntekijöille. Lisäksi tulee kehittää työyhteisö sellaiseksi, että ikääntyvät työntekijät kokevat oman osaamisensa arvostetuksi ja jossa uudet työntekijät ovat valmiita omaksumaan työyhteisössä jo olevaa tietotaitoa.

Monet alat kärsivät Kainuussa työvoimapulasta ja useat työnantajat näkivät 55+ väestön vastauksena tähän haasteeseen. Hankkeella parannettiin työnantajien valmiuksia hyödyntää yli 55-vuotiaiden panosta työyhteisöissä, erityisesti niissä tehtävissä, joissa työvoimapula oli kaikkein akuutein. Tämä toteutettiin työnantajille suunnattujen koulutusten, osallistavan valmennuksen, organisaatioiden välisen yhteistyön ja osaamisen jakamisen avulla, minkä suunnittelussa tukeuduttiin alan kansainvälisiin tutkimuksiin. Kehitystoimintaa tuki Kajaanin ammattikorkeakoulun oppilastyönä tehtävä samanaikainen tutkimus.

Tilastokeskuksen arvion mukaan vuoteen 2020 mennessä Kainuun työikäinen väestö vähenee ja samanaikaisesti väestö kokonaisuudessaan ikääntyy nuorten ikäluokkien muuttaessa pois maakunnasta. Eläkeikää lähestyvät työntekijät ovat näin ollen keskeinen voimavara tarvittavan työvoiman turvaamisessa tulevina vuosikymmeninä.

Hankkeen tavoitteena oli:
– •valmentaa työyhteisöjä tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa sekä saattaa yhteistyössä kehitetyt hyvät käytänteen laajasti kaikkien tietoisuuteen
•– antaa valmiuksia asiakkaan kohtaamiseen ja asiakasnäkökulman merkityksellisyyteen
•– tukea kehittämisprosessin ja tutkimuksen jalkautumista osaksi työyhteisön arkea
•– kehittää johtamista hyödyntämään eri-ikäisyydestä lähtevää erilaisuutta koko työyhteisössä
•– vahvistaa henkilöstön itseilmaisua, ihmistuntemusta sekä ongelmanratkaisukykyä luovien toimintalähtöisten menetelmien avulla.

Menesty-hanke sai Euroopan sosiaalirahastolta Kainuun ELY-keskuksen myöntämää tukea vuosina 2012–2014. Mukana yhteistyössä olivat Seniorpolis Oy, Kajaanin Aikuiskoulutuskeskus, Kaukametsän opisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanke päättyi 28.2.2014.