FI | SV | EN

Lasten Ikihyvä

Lasten Ikihyvä-hanke oli tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkittiin 8–12–vuotiaiden lasten hyvinvointia. Lasten hyvinvointia lähestyttiin hankkeessa lasten oman toimijuuden ja kokemusten kautta. Lapset nähtiin ensisijaisesti lapsina, yksilöinä ja toimijoina omassa arjessaan ilman aikuisen asettamaa huolen ja arvioinnin kehystä.

Moraalisen merkitysverkoston avulla lapsi sekä muovaa, arvioi että säätelee omaa toimijuuttaan ja hyvinvointiaan. Esteettinen ja taiteellinen, kokonaisvaltainen kokemusmaailma muodostaa osan tätä moraalisen merkitysverkoston kannattelemaa säätelyjärjestelmää, jota lähestytään hyvinvointioppimisen käsitteen avulla.

Lukuisista lapsilähtöisiin menetelmiin perustuvista tutkimushankkeista huolimatta systemaattiseen seurantaan soveltuvaa lapsilähtöisen tiedontuotannon mallia ei oltu vielä tavoitettu. Lasten Ikihyvä pyrki kehittämään aiempien ja oman tutkimustoteutuksen kokonaisuuden pohjalta nimenomaan systemaattiseen seurantaan soveltuvia lapsilähtöisen tiedontuotannon menetelmiä.

Tutkimus- ja kehittämishankkeella pyrittiin siihen, että kuntapalveluissa osattaisiin yhä paremmin tarkoituksenmukaisella tavalla ymmärtää lapsen arkea ja kokemuksia sekä kiinnittää huomiota lapsen arkielämän hyvinvoinnin kysymyksiin tarkastelematta niitä ongelmalähtöisesti. Tämä edistää kaikkien lasten parissa toimivien ammattiryhmien työtä ja ymmärrystä sekä lasten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa palveluihin ja instituutioiden toimintaan. Hanke päättyi 31.7.2013.