FI | SV | EN

Uusia opettajille ja oppilaitosten johtajille suunnattuja koulutushankkeita

Toimintakulttuurin muutos opetusalalla nostaa esiin monenlaisia koulutustarpeita. Muun muassa oppilaitosjohtaminen, oppimisyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen, digitaalinen lukutaito, oppimisanalytiikka ja hyvinvointi ovat ajankohtaisia teemoja opetusalalla.

Alla on esitelty HY+:n uusia koulutushankkeita, jotka on suunnattu eri asteiden opettajille ja oppilaitosjohtajille. Hankkeet ovat Opetushallituksen rahoittamia, ja suurin osa hankkeiden koulutuksista käynnistyy tänä syksynä.

OPPILAITOSTEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN

Koulu merkityksellisenä kasvuyhteisönä

Peruskoulun tarkoitus on torjua eriarvoistumista sekä lisätä osallisuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Viime vuosina alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen sekä lapsen sosioekonomisen taustan yhteys koulussa pärjäämiseen ja oppimiseen on kuitenkin voimistunut. Tämän kehityksen myötä kouluun liittyvä keskustelu on polarisoitunut ja lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntynyt.

Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan Koulu merkityksellisenä kasvuyhteisönä -hankkeessa. Hanke tarjoaa osallistuville kunnille mahdollisuuden pitkäkestoiseen ja systemaattiseen koulujen toiminnan tarkasteluun ja muuttamiseen. Tavoitteena on, että lapsen oikeuksien edistäminen ja turvallisuus kouluissa paranee.

Hanke tukee kiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisemistä sekä pyrkii vähentämään turvattomuuden, uupumuksen ja pahoinvoinnin kokemuksia kouluissa. Hankkeen koulutuksiin osallistuvat kunnat saavat vahvistusta sekä lasten että aikuisten merkityksellisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Tavoitteena on, että osallistujat myös edistävät opittujen asioiden levittämistä omissa kunnissaan.

Eheyttävä kohtaaminen oppimisyhteisössä – restoratiivinen lähestymistapa osaksi ammattitaitoa

Eheyttävä kohtaaminen oppimisyhteisössä – restoratiivinen lähestymistapa osaksi ammattitaitoa -hanke edistää Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Toimenpideohjelman taustalla ovat hallitusohjelman kirjaukset syrjimättömyydestä ja jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen.

OKM:n toimenpideohjelma korostaa työrauhan turvaamista koulujen henkilöstön ja oppilaiden yhteistyöllä sekä edistää sovittelun toimintakulttuurin käytäntöjen leviämistä. Lisäksi ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen osaamista kiusaamisen ehkäisykeinona jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Toimenpideohjelmassa todetaan, että kiusaamisen tunnistaminen ja ehkäiseminen on osa kaikkien opetusalan ammattilaisten osaamista. Koulutushanke tarjoaa osallistujille käytännön menetelmiä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.

Yhteinen hyvä! Lukion yhteisöllistä, osallistavaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria rakentamassa

Lukion uusi opetussuunnitelma edellyttää uusia toimintatapoja ja yhteisöllistä toimintakulttuuria, ja tarve jalkauttaa muutosta on noussut lukioissa esille. Yhteinen hyvä! Lukion yhteisöllistä, osallistavaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria rakentamassa -hankkeessa tuetaan lukioiden opetushenkilöstöä ja johtoa tässä jalkautustyössä.

HY+ on toteuttanut aiemmin koulukohtaisen toimintakulttuurin kehittämisen hankkeita, joissa pilotoitiin pitkäkestoista ja systemaattista ammatillisen kehittymisen toimintamallia. Koulut saivat aiemmista hankkeista mallinnetun kokemuksen, konsultoivaa tukea ja konkreettisia työvälineitä toimintakulttuurin kehittämiseksi ja johdon, opettajien ja oppilaiden osallistamiseksi. Koulut kokivat saaneensa hyvin tukea koulutuspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Aiemmissa hankkeissa tuettiin koulukohtaista toimintakulttuurin kehittämistä peruskouluissa. Näissä hankkeissa kehitettyä ja testattua toimintamallia viedään nyt uudessa koulutushankkeessa vuorostaan lukioihin.

Hallintaa ja hyvinvointia – työkaluja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin johtamiseen

Uupuminen on yleistynyt ongelma rehtorien työssä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ovat tehneet työstä hajanaisempaa ja työvelvoitteiden suorittaminen vie enemmän työaikaa ja kuormittaa arkea. Tällä on iso vaikutus rehtorien jaksamiseen, jota koronaviruspandemia ja pitkittynyt epävarmuus ovat koetelleet vielä lisää.

Hallintaa ja hyvinvointia – työkaluja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin johtamiseen -hankkeen tavoitteena on antaa työvälineitä rehtorien psykofyysisen jaksamisen tukemiseen ja itsensä johtamisen kehittämiseen. Lisäksi hanke auttaa työyhteisön kehittämisessä suuntaan, joka tukee arjen toimivuutta ja yksilön mielen hyvinvointia sekä tarjoaa yhteisöllistä vertaistukea.

Hankkeessa käsitellään johtajuutta kasvatus- ja koulutusalan kontekstissa. Teemoina ovat muun muassa arvot hyvinvoinnin taustalla, työn merkityksellisyys, dialogin voima ja yhteisöllisen työn ilo.

UUDENLAISTA JOHTAMISOSAAMISTA

Johtajuus tulevaisuuden haasteissa – johtajuusosaamista kasvatus- ja opetustoimen johtajille (KAJO 3)

Toimintakulttuurin muutoksen lisäksi uusi varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat, oppivelvollisuuden laajentuminen ja ammatillisen koulutuksen muutokset edellyttävät johtajien ja esihenkilöiden uudenlaista osaamista.

Rehtorit ja esihenkilöt tarvitsevat tukea uuden toimintakulttuurin jalkauttamisessa varhaiskasvatusyksiköihin ja eri asteiden oppilaitoksiin. Hankkeessa tarjotaan keinoja sekä henkilöstöjohtamiseen että pedagogiseen, strategiseen ja moninaisuuden johtamiseen.

Johtajuus tulevaisuuden haasteissa – johtajuusosaamista kasvatus- ja opetustoimen johtajille (KAJO 3) -hanke perustuu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja HY+:n kehittämään kasvatus- ja koulutusalan johtamisen koulutukseen. Tavoitteena on tukea rehtorien ja muiden opetusalan johtajien ammatillista kehittymistä ja auttaa heitä kehittämään omaa osaamistaan johtajina ja esihenkilöinä.

JOLIVE / Johtajuus-live – visionäärisen, luovan johtajuuden ja asiantuntijuuden tueksi

Kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty linjaukset, joiden tavoitteena on kehittää koulujen toimintakulttuuria oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia edistäviksi. Toimintakulttuuria ohjaavat monipuolisen työskentelyn periaatteet, ja tarkoituksena on hyödyntää erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä.

HY+:n toteuttamissa koulutuksissa on noussut esiin tarve saada välineitä intuition hyödyntämiseen kokonaisvaltaisesti opetus- ja kasvatusyhteisöissä. JOLIVE / Johtajuus-live – visionäärisen, luovan johtajuuden ja asiantuntijuuden tueksi on uudenlainen koulutushanke, jossa koulutussisällöt rakennetaan osallistujien akuuttien teemojen ja kysymysten ympärille.

Hankkeen tavoitteena on konkreettisten ja ajantasaisten apuvälineiden kehittäminen johtajuuden vaikeimpien aihealueiden ja tilanteiden tueksi. Hankkeen koulutukset tukevat päätöksentekoa, ongelmanratkaisua, visiointia ja uudenlaisten ratkaisujen keksimistä.

Uudistuvan ja kestävän oppimisyhteisön johtaminen

Koulujen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet korostavat koulua oppivana yhteisönä. Uudistuvan ja kestävän oppimisyhteisön johtaminen -hanke tukee uransa eri vaiheissa olevien rehtorien ja muiden opetusalan johtajien ja esihenkilöiden johtamisosaamisen kehittämistä ja oppilaitoksen johtamiskulttuurin uudistamista.

Hanke edistää kansallisessa opetussuunnitelmassa mainittuja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ja niistä erityisesti osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Hanke tarjoaa tutkimustietoa ja valmiuksia ihmisten kestävään johtamiseen toimintaympäristössä, johon kytkeytyy aiempaa enemmän tarve yhteisölliseen kehittämiseen ja moninaisten johtamistilanteiden ymmärtämiseen.

Hankkeen koulutukset on suunnattu perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa toimiville koulujen rehtoreille ja muille johtajille sekä esihenkilöille tai sellaiseksi aikoville.

OPPIMISANALYTIIKKAA JA KRIITTISTÄ DIGITAALISTA LUKUTAITOA

Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen

Sähköisiin järjestelmiin kertyvä oppimisdata tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen ja tukemiseen sekä tiedolla johtamiseen. Jotta dataan pohjautuvaa analytiikkaa voitaisiin hyödyntää kouluissa tehokkaasti, tarvitaan aiheesta koulutusta.

Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen -hankkeessa sekä opettajat että johtajat saavat tietoa ja työkaluja datan hyödyntämiseen työssään. Hanke on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä oppilaitosten johtajille.

Muun muassa kouluhyvinvointi, tuen tarpeiden tunnistaminen ja oppivelvollisuuden laajentamisen haasteet ovat osa-alueita, joihin oppimisanalytiikka voi tarjota apua. Näitä painopisteitä käsitellään koulutushankkeessa sekä opetuksen että johtamisen näkökulmista. Koulutushanke toteutetaan yhteistyössä eOppimiskeskuksen ja Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen kanssa.

Kriittisen digitaalisen lukutaidon tukeminen opetuksessa / Stödjandet av kritisk digital litteracitet inom undervisningen

Digiteknologiaa käytetään yhä enemmän ja enemmän, mikä edellyttää niin opettajilta kuin oppilailtakin jatkuvaa digiosaamisen päivittämistä. Digitaalinen lukutaito ja digiteknologian laajempien, yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtäminen ovat muuttuneet entistä tärkeämmiksi, ja niitä on osattava myös arvioida kriittisesti.

Opetuksessa keskitytään helposti teknisiin taitoihin ja esimerkiksi nettiturvallisuuteen, mutta monet kriittisen digitaalisen osaamisen aiheet jäävät usein vähemmälle huomiolle. Tällaisia ovat esimerkiksi datalukutaito, luova digitaalinen tuottaminen ja yhteisöllinen tuottaminen, digitaalinen empatia ja hyvinvointi sekä digitaalinen aktivismi.

Kriittisen digitaalisen lukutaidon tukeminen opetuksessa -hanke vastaa tähän täydennyskoulutustarpeeseen ja auttaa ymmärtämään ja edistämään kriittisen digilukutaidon osa-alueita. Hankkeessa toteutetaan yksi koulutus myös ruotsinkielisenä.

Teksti: Saara Kankainen

Tutustu HY+:n tarjoamiin avoimiin opetusalan täydennyskoulutuksiin tai kysy koulutusta omalle organisaatiollesi ajankohtaisista opetusalan teemoista.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi