FI | SV | EN

Eheyttävä kohtaaminen oppimisyhteisössä

Koulutus rakentaa eheyttävän ja korjaavan kohtaamisen toimintakulttuuria vahvistaen kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta ja oikeutta osallisuuteen. Restoratiivisen oikeuden teoriaan pohjaavat käytännöt sekä sovittelu arjen konflikteissa ovat menettelyjä, joiden on tutkimuksin osoitettu tuovan merkittävää sosiaalista pääomaa opettajien ja oppilaiden yhteiseen arkeen riippumatta yksilöiden maantieteellisistä, etnisistä tai uskonnollisista lähtökohdista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton.

Ajankohta

30.8.–12.10.2023

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Helsinki
Hinta
Maksuton

TEEMAT

  • Kohti eheyttävän kohtaamisen kulttuuria
  • Restoratiivinen ajattelutapa, osallisuus ja työote kasvatustyössä
  • Restoratiivisen prosessin sanoitus ja ohjaus

Koulutus rakentuu aloitusseminaarista, neljästä työpajapäivästä sekä loppuseminaarista. Lähiopiskelupäivien välissä opittua taitoa siirretään käytäntöön välitehtävin, jotka puretaan lähipäivissä yhdessä reflektoiden. Koulutuksen laajuus on kahdeksan (8) opintopistettä. 

Aloitusseminaarin 30.8.2023 keskeiset sisällöt: restoratiivisen oikeuden ajattelun, teorian ja pedagogiikan sovittelun lähtökohdat, tutkimustuloksia lasten ja nuorten rikosten sovittelusta ja sen merkityksestä, restoratiivinen oppimisyhteisö, oppiminen, puhepiiri, restoratiiviset piirit (Circles) restoratiivisen työskentelyn perusmenettelyinä

Ensimmäinen työpajajakso 31.8. ja 12.9.2023 käynnistää oppimisen prosessin, jossa osallistujat induktiivisessa työskentelyssä hahmottavat ja oivaltavat restoratiivisen kohtaamisen elementit ja restoratiivisen työotteen menetelmät ja tutustuvat koko prosessin teemoihin.

Työpajajakson keskeiset sisällöt: restoratiivisen kohtaamisen taito kasvatustyössä, restoratiivinen ajattelu, restoratiivinen osallisuus sekä työotteen muutos ego-keskeisestä ajattelusta eco-keskeisyyttä vahvistavaan työtapaan, lisäksi tarkastellaan restoratiivisen prosessin teemoja ja vaiheita, päivissä vuorottelevat teoria ja harjoitukset

Toisen työpajajakson 13.9. ja 11.10.2023 tavoitteena on tutustuttaa osallistujat sekä arjen konfliktitilanteiden että haastavampien tilanteiden käsittelyyn restoratiivisessa prosessissa.

Työpajajakson keskeiset sisällöt: restoratiivisen prosessin teemat ja menettelyt, yksilön ainutlaatuisuus ja arvokkuus, henkilökohtaisen kohtaamisen ja osallisuuden merkitys, teot, tunteet, tarpeet, empatia ja toisten huomioiminen, tarpeiden tunnistaminen ja ratkaisut sekä luottamus ja voimaantuminen, restoratiivisen sovittelun prosessi ja sovittelijan rooli, yksilön/ryhmän asiantuntijuus ja hyvinvointi

Työpajapäiviä edeltää aloitusseminaarissa annettu käytännönläheinen välitehtävä, joka toteutetaan omassa oppimisyhteisössä. Tehtävästä osallistujat työstävät esityksen loppuseminaariin ideoiden, osaamisen ja oivallusten jakamiseksi.

Päätösseminaarissa 12.10.2023 luodaan kokonaiskuva suomalaisen yhteiskunnan sovittelutoiminnasta ja restoratiivisesta lähestymisestä. Siinä peilataan suomalaisen yhteiskunnan tilannetta Euroopan tasolla ja hahmotetaan restoratiivisen kasvatustyön kehitystä kansainvälisesti. Lisäksi pohditaan omaa työtä ja arkea koulutuksessa syntyneiden oivallusten kautta ja jaetaan koulutuksen aikana luotuja hyviä käytäntöjä.

KENELLE

Koulutushanke on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja erityisesti niille, joiden vastuulla on edistää ja kehittää työrauhaa ja konfliktien hallintaa.

Toivomme, että samasta oppimisyhteisöstä osallistuisi kaksi henkilöä. Huom! Molempien osallistujien tulee täyttää hakulomake erikseen.

KOULUTTAJAT

Pääkouluttajana toimii FT, KM Maija Gellin. Hänellä on 20 vuoden kokemus sovittelusta ja sovittelutoiminnan kouluttamisesta. Hän väitteli syksyllä 2019 teemalla restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa. Hän osallistui edellisen hallituksen kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman työryhmän työskentelyyn. Työryhmän raportti julkaistiin 2018, ja se on osin toiminut nykyisen opetusministerin asettaman vastaavan työryhmän työn pohjana. Uusi toimenpideohjelma julkaistiin 26.1.2021. Gellin on eurooppalaisen kattojärjestön (European Forum for Restorative Justice) hyväksymä kouluttaja ja hän tekee aktiivisesti yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisellä kentällä sovittelun toimintakulttuurin edistämisessä.

Vierailevina luennoitsijoina toimii muita sovittelun asiantuntijoita ja koulujen sovittelutoiminnan kokemusasiantuntijoita.

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

30.8.–12.10.2023

Hinta
Maksuton

!

Hakuaika syksyn 2023 koulutukseen on päättynyt 31.3.2023.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksuton.
Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista