Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Uudistuvan ja kestävän oppimisyhteisön johtaminen (8 op)

Tässä koulutuksessa perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa toimivat koulujen rehtorit ja muut johtajat sekä esihenkilöt tai sellaiseksi aikovat pääsevät kehittämään johtamisosaamistaan sekä uudistamaan oppilaitoksen johtamiskulttuuria. 

Ajankohta

11.2.–18.11.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki, keskusta.
Hinta
Maksuton

Kohderyhmä

Kohderyhmänä koulutuksessa ovat koulun rehtorit ja muut johtajat sekä esihenkilöt tai sellaiseksi aikovat, jotka toimivat perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa.

Tavoitteet

Koulutushankkeen tavoitteena on tarjota yliopistotasoista tutkimustietoa ja valmiuksia ihmisten kestävään johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, johon kytkeytyy aiempaa enemmän tarve yhteisölliseen kehittämiseen ja moninaisten johtamistilanteiden ymmärtäminen. Koulutus tukee myös oppilaitoksen johtamiskulttuurin uudistamista.

Koulutuksen rakenne ja toteuttamistapa

Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä ja se sisältää 4 moduulia x 2 päivää = yhteensä 8 opiskelupäivää. Opiskeluprosessi kestää noin vuoden ja opiskelupäivät ovat noin kerran kuussa. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen. 

Opiskelupäivät sisältävät asiantuntija-alustuksia ja valmentavaa/fasilitoitua työskentelyä. 

Opiskelupäiviin liittyy ennakkotehtäviä ja työhön liittyviä harjoituksia/kehittämiskokeiluja päivien välissä. Osallistuja voi kuljettaa läpi koulutuksen kehittämiskysymystään tai -hankettaan ja saa siihen sparrausparin tukea myös välijaksoilla.

Osallistujat tekevät koulutuksen alussa oppimisen tarvekartoituksen (HEKS/HOPS-lomake), joka tukee opintojen tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Osallistujan on mahdollista käydä 45 minuutin coaching-keskustelu opintojen aikana haluamassaan kohdassa HY+:n ohjausalan ammattilaisen kanssa. Tämä voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisena.

Osallistujien keskeiset kehittämistulokset ja hyvät käytännöt kootaan avoimeen blogiin koulutuksen aikana/lopussa.

Koulutus järjestetään Helsingin keskustassa. Suositellaan, että osallistuja osallistuu koulutuspäiviin paikan päällä ja varsinkin koulutuksen alussa, mutta sairastapauksissa tai vastaavissa voi osallistua myös etäyhteyksien kautta. Sitoutuminen koko koulutusprosessiin on edellytys osallistumiselle. 

Koulutusmoduulit ja -päivät

Moduuli 1: Uudistuva organisaatio ja kestävä ihmisten johtaminen, 11.2. ja 11.3.2022 klo 9─16

Tavoite: Moduulin tavoitteena on antaa työkaluja ihmisten johtamiseen ja strategiatyöhön kompleksisessa maailmassa. Moduulissa rakennetaan osaamista kriisin ja epävarmuuden ajan johtamiseen sekä päivitetään osallistujan johtamiskäsitystä kohti kestävämpää toimintaa.

Osallistuja saa näkökulmia ja menetelmiä, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmisiä mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Moduulissa tehdään katsaus tulevaisuudentutkimukseen, toimintaympäristön muutoksen ymmärtämiseen ja megatrendeihin. 

Toteutus: oppimisen tarvekartoitus (HEKS/HOPS-lomake), apulaisprofessorin ja dosentin Arto Salosen orientoiva videomateriaali kestävyyden moninaisuudesta, 2 opiskelupäivää harjoitteineen, välijakson tehtäviä/kokeiluja työhön

Kouluttajat: FT, Helsingin ylopiston työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio sekä vierailijoina VTT, Helsingin yliopiston sosiaalialipsykologian apulaisprofessori Nelli Hankonen ja VTM, tohtorikoulutettava Otto Tähkäpää

Moduuli 2: Edistä dialogisuutta, tunneälyä ja hyvinvointia johtajana, 8.4. ja 6.5.2022 klo 9─16

Tavoite:
Moduulissa yhdistyvät uuden aivo-, tunne-, ja toimijuustutkimuksen helmet ja niiden näkymät muuttuvissa toimintaympäristöissä. Osio antaa valmiuksia oivaltaa ja soveltaa omaan johtamistyöhön ihmisen identiteettityön, työyhteisön ja työssä edistymisen keskeisiä elementtejä sekä myötätuntotaitoja. 

Moduulissa yhdistyvät tiedon, ihmisten kestävän johtamisen ytimen ja arjen johtamistyön menetelmien omaksuminen työssä. Miten motivoitua ja samanaikaisesti ruokkia innovatiivisuutta; miten huolehtia rakenteista ja varmistaa tunneilmasto; miten kohdata, osallistaa ja edistää ammatillista kehittymistä hyvinvointia luovalla tavalla; miten vapauttaa käyttöön inhimillinen potentiaali ja myötätuntotaidot ja samalla johtaa tuloksellisuutta. 

Toteutus:
videomateriaalia muun muassa aivotutkimuksesta, 2 opiskelupäivää, välijakson tehtäviä

Kouluttajat: FT, THM, PDO, työnohjaaja Salme Mahlakaarto sekä vierailijoina TT, Jenni Spännäri ja prosessinvetäjä, työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio 

Moduuli 3: Kestävän oppimiskulttuurin muotoilu, 19.8. ja 16.9.2022 klo 9─16

Tavoite: Muutosten maailmassa pärjäävät organisaatiot, joilla on kyvykkyyttä uusiutua ketterästi. Muutoskyvykkyyttä voidaan edistää kehittämällä tapaa, jolla organisaatiossa opitaan. Tätä kutsutaan oppimisjärjestelmien muotoiluksi. Kestävän oppimisjärjestelmän muotoilun lähtökohta on organisaation strategisissa tavoitteissa. Muotoiluprosessin johtaminen edellyttää osallistamisen ja fasilitoinnin taitoja. 

Moduulissa luodaan perusta oppimiskyvyn viemiseksi organisaation ytimeen. Se antaa käytännön työkaluja oppimismuotoiluun, joka perustuu muotoiluajattelun lähtökohtiin sekä viimeisimpään tutkimustietoon organisaatioiden ja yhteisöjen oppimisesta. Osallistujat muotoilevat organisaatioilleen toiminnan tavoitteita palvelevaa oppimisjärjestelmää. 

Toteutus:
orientoiva materiaali, 2 opiskelupäivää, välijakson tehtäviä

Kouluttajat: FL, työelämän oppimisen asiantuntija Kirsi Kallio, Helsingin yliopisto/Avoin yliopisto ja prosessinvetäjä, työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio

Moduuli 4: Osallistava viestintä muutoksen tekijänä, 7.10. ja 18.11.2022 klo 9─16

Tavoite: Moduulissa paneudutaan oman organisaation johtamiseen liittyviin viestintähaasteisiin ja kehitetään niihin ratkaisuja. Osallistuja saa näkökulmia vaikuttavuuden ja osallistamisen toteuttamiseen niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä. Moduulissa käsitellään toimintaympäristön luonteen ja viestinnän yhteyttä, modernia johtamisviestintää, vaikuttamisen areenoita ja luottojoukkojen merkitystä myös kriiseissä. Lisäksi käsitellään osallistavaa pedogogista johtajuutta käytännössä sekä etäjohtamista. 

Moduulissa uudistetaan omaa viestintäkäsitystä, opitaan viestimään erilaisissa toimintaympäristöissä, saadaan viimeisintä tutkittua tietoa organisaatioviestinnästä sekä asiantuntijapalautetta oman organisaation viestinnän suunnitteluun.   

Toteutus:
orientoiva materiaali, 2 opiskelupäivää, välijakson tehtävä

Kouluttajat: FT, Helsingin yliopiston työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio sekä vierailijana KT, opetustoimen johtamisen dosentti Tapio Lahtero, Helsingin yliopisto

Kouluttajat


Outi Ihanainen-Rokio:
FT, organisaatioviestinnän työelämäprofessori Helsingin yliopistossa, johdon valmentaja, liiketoimintamuotoilija, erikoistunut asiantuntijaorganisaation johtamiseen, toimii myös yrittäjänä, Growthsetters OySalme Mahlakaarto:
FT, THM, PDO, työnohjaaja, erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen identiteettityön (ID) keinoin, ID-Mahlakaarto Oy

 

Kirsi Elina Kallio:
FL, tutkija, kehittävän työntutkimuksen, kyvykkyyksien ja oppimisen asiantuntija, tuntiopettaja (HY/Avoin yo), Kirsi Elina Kallio tmi.

 
  
Tapio Lahtero: KT, opetustoimen johtamisen dosentti, harjoittelukoulujen johtava rehtori Helsingin yliopistossa, erikoistunut kasvatus- ja koulutusalan organisaatioiden pedagogiseen johtamiseen sekä johtamis- ja toimintakulttuurin kehittämiseen

Jenni Spännäri: TT, tutkija ja kouluttaja Helsingin yliopistossa, erikoistunut myötätunto ja -into ja innovatiivisuus sekä viisaus työssä -teemoihin

Nelli Hankonen: VTT, sosiaalipsykologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa, erikoistunut teemoihin motivaatio, elämäntapamuutos ja motivoimistyylitOtto Tähkäpää:
VTM, tulevaisuus- ja historiantutkija, Tulevaisuuskoulun perustaja

HEKS/HOPS-ohjaajat ja hankevastaava 

Marianne Terkki-Mallat (hankevastaava): KM, asiakkuuspäällikkö ja esihenkilö (johtaminen), työnohjaaja, business coach, projektipäällikkö, pedagoginen ja ohjauksellinen asiantuntija, HY+ Oy, on toiminut useassa opetustoimen henkilöstökoulutuksessa hankkeen projektipäällikkönä, kouluttajana ja ohjaajana

Sari Laurila: FM, kehittämispäällikkö, työnohjaaja, business coach, HY+ Oy

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan oheisella hakulomakkeella. Kohderyhmään kuuluminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle (kts. kohta kohderyhmä). Valinnassa katsomme eduksi seuraavia tekijöitä:

  • sitoutuminen koko koulutukseen ja kehittämisprosessiin on tärkeää ja edellytys koulutukseen osallistumiselle
  • vähintään kahden henkilön ilmoittautuminen samasta työyhteisöstä
  • mahdollisuus ja halu käyttää opittua omassa työssä ja työyhteisössä
  • ilmoittautumisjärjestys

Hakemalla koulutukseen sitoudut osallistumaan siihen tullessasi valituksi. Haku koulutukseen päättyy 12.12.2021. Päätös opiskelupaikasta tulee alkuvuonna 2022. 

Jos paikkoja jää, voi osallistua yksittäisiin moduuleihin eli laita siinä tapauksessa kyselyä hakutilanteesta koulutuskoordinaattori Pia Vuoriselle (pia.vuorinen@hyplus.fi).

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukseen osallistuminen on opetustoimen henkilöstölle maksutonta. Matka- ja ruokailukustannuksista sekä sijaisjärjestelyistä vastaavat osallistujat itse.

HUOM! Kohderyhmänä koulutuksessa ovat koulun rehtorit ja muut johtajat sekä esihenkilöt tai sellaiseksi aikovat, jotka toimivat perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa.


Varaamme oikeuden muutoksiin. 


Ilmoittautuminen
Ajankohta

11.2.–18.11.2022

Hinta
Maksuton

!

Haku koulutukseen päättyy 12.12.2021. 

Ilmoitamme valinnasta alkuvuonna 2022 ja pyydämme vahvistuksen paikan vastaanottamisesta, joten seuraathan sähköpostiasi!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja koulutukseen osallistuminen on kohderyhmälle maksutonta.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>