Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Kriittisen digilukutaidon tukeminen opetuksessa

Digitaalisuus muuttaa maailmaa, ja muuttuva maailma edellyttää digitaalisuuden käyttöä ja tarkastelua laajemmasta näkökulmasta. Mitä on digitaalinen hyvinvointi? Miten tukea lapsia ja nuoria kehittämään heidän elämässään tärkeitä asioita, kuten digitaalista minuutta ja digitaalista identiteettiä? Millaista digiosallistumista opiskelijoilla jo on? Miten digiteknologian kestävää käyttöä voi tarkastella ja harjoitella? Tästä koulutuksesta saat eväitä oman ja oppilaiden digiosaamisen ja kriittisen digitaalisen lukutaidon tukemiseen sekä digiteknologian laajempien, yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseen. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Ajankohta

1.10.2022–28.2.2023

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään kriittisen digitaalisen lukutaidon kokonaisuutta ja perehtyä keinoihin opettaa ja ohjata keskeisiä kriittisen digitaalisen lukutaidon osa-alueita eri oppiaineiden yhteydessä ja monialaisesti sekä yksin että yhteistyössä muiden opettajien kanssa.

Koulutuksessa hyödynnetään DETECT-hankkeessa (Developing Teachers’ Critical Digital Literacies) kehitettyä käytännöllistä mallia kriittisestä digitaalisesta lukutaidosta koulujen käyttöön. 

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukion henkilöstölle. Koulutukseen ilmoittaudutaan työpareina ja tiimeinä.

Koulutus järjestetään myös ruotsin kielellä keväällä 2023 (lisätietoja tulossa myöhemmin).

KOULUTUSOSIOT

Koulutus järjestetään täysin verkossa niin, että ryhmällä on neljä (4) kolmen tunnin etätapaamista sekä omaan opetustyöhön liittyviä välitehtäviä ja kriittiseen digilukutaitoon liittyviä opetuskokeiluja, joita reflektoidaan koulutuksen aikana sekä itsenäisesti verkossa että koulutustapaamisissa. 

Osio 1: Kriittisen digitaalisen lukutaidon tukeminen koulussa, ti 27.9.2022 klo 13.-16.00

Osioon kuuluu ennakkotyöskentely, verkkotapaaminen (3 h) sekä työskentelyä välijaksolla.

Ennakko-orientaatio: esittäytyminen sekä tutustuminen kriittisen digitaalisen lukutaidon malliin verkkomateriaalin avulla

Teemoja:

 • Aloitusorientaatio ja ryhmäytyminen
 • Tutkimuspohjaisesti kehitetyn kriittisen digitaalisen lukutaidon mallin esittely ja yhteydet OKM:n Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan
 • Omien taitojen ja opetuskäytäntöjen arviointia liittyen kriittiseen digitaaliseen lukutaitoon 
 • Keskustelua, pohdintaa ja yhteenvetoa keskeisistä elementeistä

Välitehtävät:

 • Omien taitojen ja käytäntöjen arvioinnin viimeistely ja reflektointia
 • Tarkempi perehtyminen mallin materiaaleihin

Osio 2: Pedagogisia käytäntöjä kriittisen digitaalisen lukutaidon tukemiseen, to 13.10.2022 klo 13.-16.00

Osioon kuuluu verkkotapaaminen (3 h) sekä työskentelyä välijaksolla.

Teemoja:

 • Syvempi perehtyminen kriittisen digitaalisen lukutaidon osa-alueisiin 
 • Esimerkkejä eri kouluasteilta kriittisen digitaalisen lukutaidon opetuskäytännöistä: kokemuksia ja case-esimerkkejä opetuksesta (Arja Kangasharju ja Susanna Talka-Korhonen)
 • Oman/pienryhmän ensimmäisen opetusidean/opetuskokeilun valmistelu ohjatusti

Välitehtävät:

 • Muihin annettuihin pedagogisiin esimerkkeihin perehtyminen ja reflektointi, aineiston/materiaalin etsiminen omaan kiinnostuksen aiheeseen
 • Oman opetuksellisen idean/kokeilun tarkentaminen yhteistyössä kollegoiden/oman pienryhmän kanssa

Osio 3: Uusien trendien huomioiminen kriittisen digitaalisen lukutaidon opettamisessa, ma 7.11.2022 klo 13.-16.00

Osioon kuuluu verkkotapaaminen (3 h) sekä työskentelyä etäjaksolla.

Osiossa perehdytään erityisesti (kriittisen digilukutaidon osa-alueista) vähemmän huomiolle jäävien, tulossa olevien kehityssuuntien  tarkasteluun ja soveltamiseen opetuksessa.

Teemoja:

 • Reflektointi etäjakson opetusideoinnista/kokeiluista
 • Lasten ja nuorten digihyvinvointi: Mitä haasteita nuoret kohtaavat media-arjessa, mistä digihyvinvointi koostuu? (Marcus Lundqvist) 
 • DETECT-hankkeen tutkimustuloksia eri maista
 • Uusien opetuskokeilujen kehittely ja valmistelu pienryhmissä (uusien trendien mukaan)

Välitehtävät:

 • Uusien opetusideoiden tarkentaminen pienryhmissä sekä mahdollinen toteutus
 • Oman koulun käytäntöjen arviointi yhdessä oman koulun kollegan kanssa tai esitys omassa työyhteisössä kriittisen digilukutaidon osa-alueista sekä omasta opetuskokeilusta

Osio 4: Koulun yhteinen vastuu ja käytännöt kriittisen digiosaamisen tukemisessa, ke 30.11.2022 klo 13.-16.00

Osioon kuuluu verkkotapaaminen (3 h) sekä työskentelyä etäjaksolla.

Teemoja:

 • Omasta koulusta kerättyjen käytäntöjen ja arviointien esittely ja reflektointi
 • Yhteinen koonti kriittisen digitaalisen osaamisen tukemisesta eri kouluasteilla
 • Koulutuksen yhteenveto ja opitun arviointi: miten tästä eteenpäin?

KOULUTTAJAT JA VIERAILEVAT ASIANTUNTIJAT

Kasvatuksen ja teknologian dosentti Liisa Ilomäki (KT) Helsingin yliopistosta on toiminut täydennyskouluttajana digitaalisuuden ja pedagogiikan alalla pitkään. Hän on tutkinut erityisesti koulun ja opetuksen kehittämistä digiteknologian keinoin ja johtanut hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty opetusta, oppimista ja digiteknologiaa.   
 
Kasvatuspsykologian dosentti Minna Lakkala (FT) toimii sekä tutkijana Helsingin yliopistossa että pedagogisena asiantuntijana Heuristica Oy:ssä, ja hän on laajasti tekemisissä opetusmenetelmien kehittämisen ja digiteknologian opetuskäytön teemojen kanssa. Lakkalalla on yli 30 vuoden kokemus konsulttina, kouluttajana ja oppimateriaalin laatijana. Lisäksi hän on tehnyt 20 vuoden ajan tutkimustyötä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.  
 
Ilomäki ja Lakkala ovat kouluttaneet yhdessä sekä Suomessa että erilaisissa kansainvälisissä koulutushankkeissa vuosien ajan. 

Marcus Lunqvist toimii digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verkessä digihyvinvoinnin sekä lasten ja nuorten somemaailman asiantuntijana ja kouluttajana. 

Arja Kangasharju ja Susanna Talka-Korhonen ovat kehittäneet innovatiivisia opetuskokeiluja oppilaiden digilukutaidon kehittämiseen DETECT-hankkeessa.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella ilmoittautumislomakkeella 8.9. mennessä.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle (peruskoulun ja lukion opettajat) maksutonta. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumalla sitoudut koulutuksen kokonaisuuteen, verkkotapaamisiin osallistumiseen ja kokonaisuuden suorittamiseen.
Luethan alla olevat ilmoittautumisohjeet: 

Tavoitteena on, että samasta oppilaitoksesta osallistuu vähintään kaksi henkilöä, jotta he voivat työskennellä ja ideoida yhdessä ja jakaa osaamista oman koulunsa hyväksi. HUOM! Myös työparin täytyy tehdä oma ilmoittautuminen itse.

Koulutus on kohderyhmälle maksutonta, mutta esimerkiksi sijaiskuluista vastaa osallistuja itse. 

Osallistujille maksuttomien koulutusten peruutus- ja keskeyttämisehtona on, että jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja ei aloita koulutusta ilman pätevää syytä, peritään toimistomaksuna 80 euroa. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Esteen sattuessa ilmoittautuneen osallistujan puolesta voi osallistua toinen henkilö.

  

Ilmoittautuminen
Ajankohta

1.10.2022–28.2.2023

Hinta
Maksuton

!


Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle (peruskoulun ja lukion opettajat) maksutonta.

Ilmoittaudu koulutukseen 8.9 mennessä! Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus järjestetään myös ruotsin kielellä keväällä 2023 (lisätietoja tulossa myöhemmin).
Ota yhteyttä
Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!