FI | SV | EN

Tutustu opetusalan ajankohtaisiin koulutushankkeisiin

Koululaisia

Uusi lukuvuosi on jälleen käynnistynyt opetusalalla. Elämme edelleen haastavia aikoja, millä on vaikutusta koko yhteiskuntaan ja sen myötä myös opetusalan toimintaan. Niin eriasteisissa oppilaitoksissa kuin varhaiskasvatuksessakin tärkeiksi nousseita teemoja ovat muun muassa oppilaitosjohtaminen ja arjen hyvinvoinnin lisääminen.

Syyslukukauden alkamisen myötä myös HY+ käynnistää taas uusia Opetushallituksen rahoittamia koulutushankkeita, ja osa aiemmin toteutetuista hankkeista saa jatkoa. Ajankohtaiset opetusalan täydennyskoulutushankkeet on kuvattu tiivistetysti tässä blogiartikkelissa.

Panostus oppilaitosten johtamisosaamiseen

Johtaminen on osoittautunut tärkeäksi kehittämisalueeksi opetusalalla viime vuosina. Johtamisosaamista tarvitaan niin perusopetuksen, toisen asteen kuin varhaiskasvatuksenkin piirissä.

Varhaiskasvatuksen johdon tueksi käynnistyy hanke Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö ─ Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma, joka toteutetaan Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä. HY+ vastaa hankkeen koordinoinnista.

Koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimivien johtamisosaamista ja ammatillista kehittymistä uran eri vaiheissa. Hankkeessa kehitetään koulutuksen lisäksi malleja ja toimintakäytäntöjä varhaiskasvatuksen johtamiseen, ja tuotoksia tullaan hyödyntämään osana varhaiskasvatuksen tulevien johtajien yliopistollista koulutusta.

Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutukselle on suuri tarve, sillä varhaiskasvatuskenttä on ollut viime vuosina voimakkaassa muutoksessa hallinnonalan ja lainsäädännön osalta. Tästä on seurannut toimintakulttuuriin kehittämishaasteita ja muutospaineita johtajuuteen.

Lisäksi päiväkodin johtajien pätevyysvaatimuksena tulee varhaiskasvatuslain mukaan tietyn siirtymäajan jälkeen olemaan kasvatustieteiden maisterin tutkinto. Tällä hetkellä varhaiskasvatuskentällä toimivat johtajat luonnollisesti säilyttävät pätevyytensä, mutta tarve täydennyskoulutukselle lisääntyy.

Varhaiskasvatuksen johtamisesta käynnistyy myös ruotsinkielinen Framtidens ledare i småbarnspedagogiken -hanke, jossa mukana ovat HY+:n lisäksi Helsingin yliopisto, Åbo Akademi ja Centret för livslångt lärande.

Koulutushankkeessa aluehallintovirastojen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä tuetaan kehittämään organisaatioidensa toimintaa sekä toteuttamaan koulutuspoliittisten ja rakenteellisten reformien ja uusien opetussuunnitelmien perusteita. Lisäksi osallistujat pääsevät kehittämään omaa johtamisosaamistaan.

Yhteisöllisen kehittämisen ja moninaisten johtamistilanteiden ymmärtämisen tarve on kasvanut varhaiskasvatuksen lisäksi muissakin oppilaitoksissa. Kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa on myös määritelty linjaukset koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Tähän pyritään vastaamaan hankkeessa Uudistuvan ja kestävän oppimisyhteisön johtaminen, jonka tavoitteena on tarjota yliopistollista tutkimustietoa ja valmiuksia ihmisten kestävään johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutushanke tukee uran eri vaiheissa olevien osallistujien johtamisosaamisen kehittämistä ja oppilaitosten johtamiskulttuurin uudistamista.

Lisäksi HY+ toteuttaa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin ja Tampereen yliopiston Treen kanssa HYMY ─ Hyvinvointia muuttuvassa ympäristössä -hankkeen, jossa järjestetään koulutusta moninaisuuden johtamisesta, etäjohtamisesta, tiedolla johtamisesta ja projektijohtamisesta oppilaitosten muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutushankkeessa pohditaan muun muassa, miksi moninaisuuden johtaminen on tärkeää poikkeavissa tilanteissa sekä miten rehtori voi menestyä toimintaympäristössä, jossa vaatimus etäjohtamiseen haastaa organisaation perinteiset hierarkiat ja valtarakenteet.

Lisää hyvinvointia oppilaitosten arkeen

Myös hyvinvointi oppilaitoksissa on pysynyt ajankohtaisena teemana opetusalalla. HY+ toteuttaa aiheesta useita koulutushankkeita tänä syksynä ja ensi vuonna.

Yhteistyö kuntien kanssa ja lukion opettajien täydennyskoulutuksista saadut palautteet ovat osoittaneet, että lukioissa tarvitaan koulutusta tuesta ja ohjauksesta, opiskelijoiden kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Myös meneillään oleva koulutushanke Lukiolaisen tuki ja hyvinvointi kouluarjen keskiössä on osoittanut aiheen olevan tärkeä, mistä syystä hanke saa nyt jatkoa.

Koulutushanketta on kehitetty edelleen palautteen, kokemusten ja uuden tutkimustiedon pohjalta. Hankkeen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia rakentavan, yhdenvertaisen, moninaisuutta tukevan ja aitoa vuorovaikutusta korostavan työtavan kehittämiseen omassa työssä ja työyhteisössä.

Myös kiusaamisen tunnistaminen ja ehkäiseminen ovat koulujen hyvinvointiin olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ja tärkeä osa kaikkien opetusalan ammattilaisten osaamista. Kasvatuskentän toimijat ovat tuoneet esiin tarvetta syventäville koulutuksille hyvinvoinnin ja turvallisuuden kysymyksistä.

Tähän lähtökohtaan vastataan uudella hankkeella Eheyttävän ja korjaavan kohtaamisen toimintakulttuuri. Koulutushanke edistää Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoretta toimenpideohjelmaa, jonka taustalla ovat hallitusohjelman kirjaukset syrjimättömyydestä ja jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen.

OKM:n toimenpideohjelma korostaa oppilaitosten henkilöstön ja oppilaiden yhteistyötä koulun työrauhan turvaamiseksi ja edistää toimiviksi todettujen sovittelun toimintakulttuurin käytäntöjen toteuttamista laajemmin. Lisäksi toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja kiusaamisen ehkäisykeinona jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Hyvinvointi on laaja teema, jonka edistämiseksi kasvatusalalla on pureuduttava hyvin monenlaisiin tekijöihin. Yksi niistä on varhaiskasvatuksen ruokakasvatus, joka on teemana Terveyttä ja iloa ruuasta ─ kohti osaavaa ja kestävää ruokakasvatusta -koulutushankkeessa.

Koulutushanke on jatkoa aiemmin toteutetulle saman nimiselle hankkeelle, josta saadun palautteen perusteella monipuoliselle ruokakasvatuskoulutukselle on edelleen tarvetta varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa hyödynnetään edellisen toteutuksen sisältöjä ja kokemuksia, mutta nyt fokukseen nostetaan erityisesti kestävään elämäntapaan liittyvät teemat.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oltava riittävästi pedagogista osaamista ja työvalineitä toteuttaa ja arvioida kestävää elämäntapaa tukevaa ruokakasvatustoimintaa ja sen vaatimaa laaja-alaista yhteistyötä. Hankkeen koulutuksissa osallistujia autetaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ruokakasvatusta siten, että toiminta tukee lapsen kasvua, hyvinvointia ja myönteistä ruokasuhdetta, motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä, ruokailoa sekä rohkeutta kokeilla.

Tukea taidekasvatukseen, S2-opetukseen ja kirjoittamisen opettamiseen

Johtamisen ja hyvinvoinnin teemojen lisäksi opetusalan täydennyskoulutushankkeissa pureudutaan taidekasvatukseen, S2-opetukseen ja kirjoittamisen opettamiseen.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportti Varhaiskasvatuksen laatu arjessa (2019) toi esiin puutteita ja epätasaisuutta taidekasvatuksen toteuttamisessa varhaiskasvatuksessa. Raportin mukaan taidekasvatuksen eri muodot eivät olleet osa varhaiskasvatuksen päivittäistä arkea, vaan niiden toteutuminen oli osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä satunnaista.

Raportin toimenpideohjelmassa suositellaan muun muassa varhaisiän taidekasvatukseen liittyvän täydennyskoulutuksen järjestämistä. Taidekasvatusta varhaiskasvattajille -koulutushanke on suunniteltu vastaamaan tähän jatkuvan oppimisen tarpeeseen.

Koulutushanke tukee laajasti Ilmaisun monet muodot -oppimisalueen toimintaa ja vahvistaa osallistujien osaamista myös oppimisympäristöjen suunnittelussa, monilukutaidossa ja pedagogisessa dokumentoinnissa. Tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstön valmiuksia toteuttaa monipuolista, laadukasta ja lapsilähtöistä taidekasvatusta sekä tukea lasten osallisuutta ja omaehtoista taiteellista työskentelyä.

Hankkeessa syvennetään osallistujien ymmärrystä taidekasvatuksen merkityksestä lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena.

Varhaiskasvatuksessa on havaittu tarve myös monikielisten lasten suomen kielen opetuksen kehittämiselle. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on kertonut vuorovaikutuksen haasteista ja vaikeuksista ottaa monikielisiä lapsia mukaan kielellisesti rikkaaseen toimintaan. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimijat kaipaavat lisää tietoa ja osaamista kielenkehityksen haasteista.

Aiheesta käynnistyy hanke S2-opetusta varhaiskasvattajille, jonka avulla tuetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön valmiuksia tukea monikielisten lasten suomen kielen oppimista. Koulutushankkeessa innostetaan osallistujia kehittämään omaan lapsiryhmään kielitietoisia työtapoja, joista monikieliset lapset hyötyvät.

Monikielisten lasten kielen kehityksen tukeminen on äärimmäisen tärkeää, sillä se vahvistaa lasten tasa-arvoa, osallisuutta ja oman identiteetin kasvua. Lisäksi varhaiskasvatuksessa saatu tuki auttaa lasta menestymään tulevalla koulu-uralla.

Taidekasvatuksen ja S2-opetuksen lisäksi kirjoittamisen opettaminen on ajankohtainen kehittämiskohde opetusalalla. On olennaista, että kaikki lapset ja nuoret pääsevät kehittämään kirjoitustaitojaan riittävästi koulussa, sillä ne ovat sekä yksilöllisen ilmaisun, oppimisen ja työelämätaitojen että yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusta.

HY+:n hanke Kertova ─ työpajamenetelmä kirjoittamisen opettamiseen saa jatkoa, sillä kirjoittamisen opettamisen menetelmille on havaittu selvä tarve opetuskentällä. Koulutushankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kirjoittamisen taitoja sekä vahvistaa heidän motivaatiotaan ja osaamistaan ilmaista itseään kirjoittamisen avulla.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on antaa opettajille välineitä kirjoittamisen ohjaamiseen oppilaiden yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksenkohteet huomioiden sekä tukea opettajia kirjoittamismyönteisen kulttuurin luomisessa.

Teksti: Saara Kankainen

Tutustu HY+:n tarjoamiin avoimiin opetusalan täydennyskoulutuksiin tai kysy koulutusta omalle organisaatiollesi ajankohtaisista opetusalan teemoista.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi