Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Eheyttävän ja korjaavan kohtaamisen toimintakulttuuri oppimisyhteisöissä

Koulutus rakentaa eheyttävän ja korjaavan kohtaamisen toimintakulttuuria vahvistaen kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta ja oikeutta osallisuuteen. Restoratiivisen oikeuden teoriaan pohjaavat käytännöt sekä sovittelu arjen konflikteissa ovat menettelyjä, joiden on tutkimuksin osoitettu tuovan merkittävää sosiaalista pääomaa opettajien ja oppilaiden yhteiseen arkeen riippumatta yksilöiden maantieteellisistä, etnisistä tai uskonnollisista lähtökohdista.

Ajankohta

15.2.–27.4.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
Maksuton

Koulutuksen teemat

  • Kohti eheyttävän kohtaamisen kulttuuria
  • Restoratiivinen ajattelutapa, osallisuus ja työote kasvatustyössä
  • Restoratiivisen prosessin sanoitus ja ohjaus

Koulutus rakentuu aloitusseminaarista, neljästä työpajapäivästä sekä loppuseminaarista. Lähiopiskelupäivien välissä opittua taitoa siirretään käytäntöön välitehtävin, jotka puretaan lähipäivissä yhdessä reflektoiden. Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä. 

Aloitusseminaarin 15.2.2022 keskeiset sisällöt: restoratiivisen oikeuden ajattelun, teorian ja pedagogiikan sovittelun lähtökohdat, tutkimustuloksia lasten ja nuorten rikosten sovittelusta ja sen merkityksestä, restoratiivinen oppimisyhteisö, oppiminen, puhepiiri, restoratiiviset piirit (Circles) restoratiivisen työskentelyn perusmenettelyinä

Ensimmäinen työpajajakso 16.2. ja 22.3.2022 käynnistää oppimisen prosessin, jossa osallistujat induktiivisessa työskentelyssä hahmottavat ja oivaltavat restoratiivisen kohtaamisen elementit ja restoratiivisen työotteen menetelmät ja tutustuvat koko prosessin teemoihin.

Työpajajakson keskeiset sisällöt: restoratiivisen kohtaamisen taito kasvatustyössä, restoratiivinen ajattelu, restoratiivinen osallisuus sekä työotteen muutos ego-keskeisestä ajattelusta eco-keskeisyyttä vahvistavaan työtapaan, lisäksi tarkastellaan restoratiivisen prosessin teemoja ja vaiheita, päivissä vuorottelevat teoria ja harjoitukset

Toisen työpajajakson 23.3. ja 26.4.2022 tavoitteena on tutustuttaa osallistujat sekä arjen konfliktitilanteiden että haastavampien tilanteiden käsittelyyn restoratiivisessa prosessissa.

Työpajajakson keskeiset sisällöt: restoratiivisen prosessin teemat ja menettelyt, yksilön ainutlaatuisuus ja arvokkuus, henkilökohtaisen kohtaamisen ja osallisuuden merkitys, teot, tunteet, tarpeet, empatia ja toisten huomioiminen, tarpeiden tunnistaminen ja ratkaisut sekä luottamus ja voimaantuminen, restoratiivisen sovittelun prosessi ja sovittelijan rooli, yksilön/ryhmän asiantuntijuus ja hyvinvointi

Työpajapäiviä edeltää aloitusseminaarissa annettu käytännönläheinen välitehtävä, joka toteutetaan omassa oppimisyhteisössä. Tehtävästä osallistujat työstävät esityksen loppuseminaariin ideoiden, osaamisen ja oivallusten jakamiseksi.

Päätösseminaarissa 27.4.2022 luodaan kokonaiskuva suomalaisen yhteiskunnan sovittelutoiminnasta ja restoratiivisesta lähestymisestä. Siinä peilataan suomalaisen yhteiskunnan tilannetta Euroopan tasolla ja hahmotetaan restoratiivisen kasvatustyön kehitystä kansainvälisesti. Lisäksi pohditaan omaa työtä ja arkea koulutuksessa syntyneiden oivallusten kautta ja jaetaan koulutuksen aikana luotuja hyviä käytäntöjä.

Kenelle

Koulutushanke on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja erityisesti heille, joiden vastuulla on edistää ja kehittää työrauhaa ja konfliktien hallintaa.

Toivomme, että samasta oppimisyhteisöstä voisi osallistua kaksi henkilöä. Huom! Molempien osallistujien tulee täyttää hakulomake.

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii FT, KM Maija Gellin. Hänellä on 20 vuoden kokemus sovittelusta ja sovittelutoiminnan kouluttamisesta. Hän väitteli syksyllä 2019 teemalla restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa. Hän osallistui edellisen hallituksen kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman työryhmän työskentelyyn. Työryhmän raportti julkaistiin 2018, ja se on osin toiminut nykyisen opetusministerin asettaman vastaavan työryhmän työn pohjana. Uusi toimenpideohjelma julkaistiin 26.1.2021. Gellin on eurooppalaisen kattojärjestön European Forum for Restorative -järjestön hyväksymä kouluttaja ja hän tekee aktiivisesti yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisellä kentällä sovittelun toimintakulttuurin edistämisessä.

Vierailevina luennoitsijoina toimii muita sovittelun asiantuntijoita ja koulujen sovittelutoiminnan kokemusasiantuntijoita.


Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

15.2.–27.4.2022

Hinta
Maksuton

!

Haku koulutukseen avautuu ma 16.8.2021 ja päättyy 19.12.2021

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaan opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.
Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi


Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>