Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Terveyttä ja iloa ruoasta – kohti osaavaa ja kestävää ruokakasvatusta

Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatushenkilöstön ruokakasvatuksellista sisältöosaamista, syventää pedagogista ammattitaitoa sekä antaa välineitä kehittää ja arvioida lasten hyvää ravitsemusta ja kestävää elämäntapaa tukevaa ruokakasvatustoimintaa omassa yksikössä yhteistyössä vanhempien kanssa. Koulutuksen aikana osallistuja saa tietoa ja taitoja toteuttaa ruokakasvatusta omassa työssään. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmälle maksuton. 

Ajankohta

6.9.–31.12.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus ja varhaiskasvatussuunnitelma linjaavat ruokakasvatuksen toimenpiteitä, joiden tehokkaaseen käynnistämiseen ja seurantaan pedagogisessa vastuussa olevalla henkilöstöllä ei aina ole riittävää sisältöosaamista. Kestävän elämäntavan tukeminen edellyttää uudenlaisia valmiuksia ja työkaluja ruokakasvatuksen toteutukseen ja arviointiin varhaiskasvatuksessa. 

Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatushenkilöstön ruokakasvatuksellista sisältöosaamista, syventää pedagogista ammattitaitoa sekä antaa välineitä kehittää ja arvioida lasten hyvää ravitsemusta ja kestävää elämäntapaa tukevaa ruokakasvatustoimintaa omassa yksikössä yhteistyössä vanhempien kanssa.

KENELLE

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiselle henkilöstölle. Toivomme mukaan työpareja, mutta voit osallistua koulutukseen myös yksin.

TOTEUTUSAIKA JA -PAIKKA

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa siten, että siinä yhdistetään etäopetusta, itsenäisesti hyödynnettäviä verkkomateriaaleja ja virtuaalista ryhmäohjausta.

Syyskuussa 2022 alkava kokonaisuuden kolmas ja viimeinen kurssitoteutus alkaa ennakkotehtävällä ja verkon kautta toteutettavalla koulutuspäivällä ti 6.9.2022 klo 9.00–15.30, jonka jälkeen työskentely jatkuu ohjatusti verkossa. 

Kaikkien koulutusryhmien yhteinen loppuseminaari pidetään marraskuussa 2022. 

TOTEUTUS

Koulutuksen kokonaislaajuus on kahdeksan opintopistettä. Koulutuksessa yhdistetään etäopetusta, ohjatusti hyödynnettäviä digitaalisia materiaaleja ja virtuaalista ryhmäohjausta. Pääosa työskentelystä tapahtuu ohjatusti verkossa.

Koulutuksen aikana osallistujat kehittävät työpaikkaansa uusia suosituksia noudattavan ruokakasvatuksen portfolion asiantuntijoiden ohjaamana ja yhteistyössä oman työyhteisönsä kanssa sekä pilotoivat, arvioivat, raportoivat ja muokkaavat suunnitelman käytäntöönotettavaksi kestävyys ja arviointinäkökulmat huomioiden. Hyvien käytäntöjen poolia esitellään loppuseminaarissa. 

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen pedagogisten asiantuntijoiden kehittymistä ruokakasvattajina edesauttaen myös varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten toteuttamista kullekin ikäryhmälle ja kuhunkin varhaiskasvatuksen yksikköön parhaiten soveltuvalla tavalla. Koulutuksen yhtenä keskeisenä teemana on kestävän ruokakasvatuksen ja elämäntavan näkökulmien avaaminen.

Tavoitteena on saada osallistujat tunnistamaan ruokakasvatukseen sisällön moninaisuus lapsen kehitysvaiheiden ja ravitsemussuositusten huomioinnista ja toiminnan pedagogisesta pohjasta, lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja myönteisen ruokasuhteen tukemiseen, motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen, ruokailoon ja kokeilun rohkeuteen.

Jokainen koulutukseen osallistuva saa valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisun Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus.

KOULUTUSOSIOT

1. Ruokakasvatus kestävää elämäntapaa rakentamassa

Sisältö:

 • Kestävän elämäntavan merkitys osana varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia
 • Koulutuksen aikana työstettävän lopputyön (oman yksikön ruokakasvatuksen portfolio) ohjeistus ja aloittaminen

Toteutus:

 • Ennakkotehtävä
 • Ti 6.9.2022 klo 9:00 –15:30 pidettävä yhteistoiminnallista työskentelyä sisältävä koulutuspäivä verkossa (Zoom)
 • Aiheeseen orientoiva ennakkomateriaali ja -tehtävä sekä välitehtävä ennen seuraavaa osiota

2. Työkaluja kestävän ruokakasvatuksen toteuttamiseen ja arviointiin

Sisältö:

 • Asiantuntija- ja tutkijapuheenvuoroja kestävän ruokakasvatuksen toteuttamisesta ja arvioinnista varhaiskasvatuksen kontekstissa sekä näitä täydentävistä näkökulmista (mm. ikäkausipedagogiikka, kehityspsykologia, erityispedagogiikka, kestävät elämäntavat, ravitsemus, aistilähtöinen oppiminen, yhteisöllinen kehittäminen)

Toteutus:

 • Lyhyitä videoluentoja tai -haastatteluja, podcasteja ja muuta digitaalista materiaalia
 • Teemoihin liittyviä kirjallisuusviitteitä ja linkkejä sekä kehittäviä ja refleksiivisyyttä korostavia kysymyksiä: tehtävissä osallistujat pääsevät konkreettisesti kehittämään omaa osaamistaan ruokakasvatuksen ja kestävän elämäntavan edistäjinä
 • Osa teemoista on pakollisia, osa valinnaisia
 • Osio toteutetaan ohjatusti verkossa

3. Ruokakasvatuksen potrfolion laadinta

Sisältö:

 • Osallistujat kehittävät kahden ensimmäisen koulutusosion materiaaleja hyödyntäen työpaikkaansa uusia suosituksia noudattavan ruokakasvatuksen toimintasuunnitelman yhteistyössä oman työyhteisönsä kanssa ja hankkeen asiantuntijoiden ohjaamana

Toteutus:

 • Toteutus virtuaalisesti kokoamalla yhteen saman tyyppisistä kehittämisteemoista kiinnostuneiden osallistujien ryhmä virtuaalisiin ohjaustapaamisiin ja esittely loppuseminaarissa

4. Loppuseminaari 11/2022

Loppuseminaarin pääteemoina ovat kestävän ruokakasvatuksen toteutus ja arviointi. Koulutuksen osallistujat esittelevät koulutuksen aikana tuottamiaan ruokakasvatuksen toimintasuunnitelmia ja kehittämiskokeiluja.

Seminaari sisältää myös asiantuntijapuheenvuoroja ja aiemmin täydennyskoulutuksiin osallistuneen varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia ruokakasvatuksen erilaisista käytännöistä varhaiskasvatuksessa.

Loppuseminaari on kaikille koulutusryhmille yhteinen ja avoin myös muille teemasta kiinnostuneille.

KOULUTTAJAT

Kouluttajat ja asiantuntijat tulevat muun muassa seuraavista organisaatioista: Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kasvatustieteen, elintarvike- ja ravitsemustieteen sekä  kotitaloustieteen osastot, valtion ravitsemusneuvottelukunta,  Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Folkhälsan. 

ILMOITTAUTUMINEN

Kevään toteutuksen ilmoittautuminen on nyt avattu, ja toteutukseen ilmoittaudutaan 16.8.2022 mennessä. Yhteen toteutukseen voidaan ottaa enintään 30 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Koulutuksen päättävä loppuseminaari on laajasti avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja siihen ilmoittaudutaan erikseen.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja on kohderyhmälle maksutonta. 

PALAUTTEITA AIEMMISTA TOTEUTUKSISTA

”En voi muuta kun kiittää! Tämä oli yksi hyödyllisimmistä kursseista, jossa olen koskaan käynyt.”

”Tärkeä kurssi! Olisi tärkeä kaikille vakan työntekijöille!”

”Pitäisi kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien käydä tämä koulutus. Erittäin hyvä ja motivoiva!”

”Koulutus selvensi ruokakasvatuksen tavoitteita, antoi aineksia oman työyhteisön ruokakasvatuksen kehittämiseen ja uusia ideoita oman ryhmän ruokakasvatukseen”

”Oli mukavaa, kun luennoitsijat olivat niin monipuolisia.”

Ilmoittautuminen
Ajankohta

6.9.–31.12.2022

Hinta
Maksuton

!

Koulutus alkaa kaikille yhteisellä koulutuspäivällä ti 6.9.2022 klo 9:00–15:30. Aloituspäivä toteutetaan verkossa (Zoom).

Ilmoittaudu koulutukseen 16.8.2022 mennessä. 
Ota yhteyttä
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>