Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Terveyttä ja iloa ruoasta – kohti osaavaa ja kestävää ruokakasvatusta

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutus edellyttävät pedagogisessa vastuussa olevalla henkilöstöltä riittävää sisältöosaamista. Kestävän elämäntavan tukeminen edellyttää uudenlaisia valmiuksia ja työkaluja ruokakasvatuksen toteutukseen ja arviointiin varhaiskasvatuksessa. Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatushenkilöstön ruokakasvatuksellista sisältöosaamista, syventää pedagogista ammattitaitoa sekä antaa välineitä kehittää ja arvioida lasten hyvää ravitsemusta ja kestävää elämäntapaa tukevaa ruokakasvatustoimintaa omassa yksikössä, yhteistyössä vanhempien kanssa. Tämän koulutuksen aikana osallistuja saa tietoa ja taitoja toteuttaa ruokakasvatusta omassa työssään. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmälle maksuton. Koulutus toteutetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana kome kertaa. 

Ajankohta

15.10.2021–31.3.2022

Toteutustapa

Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus ja varhaiskasvatussuunnitelma linjaavat ruokakasvatuksen toimenpiteitä, joiden tehokkaaseen käynnistämiseen ja seurantaan pedagogisessa vastuussa olevalla henkilöstöllä ei aina ole riittävää sisältöosaamista. Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatushenkilöstön ruokakasvatuksellista sisältöosaamista, syventää pedagogista ammattitaitoa sekä antaa välineitä kehittää ja arvioida lasten hyvää ravitsemusta ja kestävää elämäntapaa tukevaa ruokakasvatustoimintaa omassa yksikössä, yhteistyössä vanhempien kanssa

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagoginen henkilöstö. Toivomme mukaan työpareja, mutta voit osallistua koulutukseen myös yksin.

Toteutusaika ja -paikka

Koulutus toteutetaan kokonaan verkon kautta siten, että siinä yhdistetään etäopetusta, itsenäisesti hyödynnettäviä verkkomateriaaleja ja virtuaalista ryhmäohjausta. Koulutus toteutetaan vuosien 2021 -22 aikana kolme (3) kertaa.  

Syksyllä 2021 alkava kurssitoteutus alkaa ennakkotehtävällä ja verkon kautta toteutettavalla koulutuspäivällä pe 15.10.2021 klo 9:00 – 15:30, jonka jälkeen työskentely jatkuu ohjatusti verkossa. 

Kaikkien koulutusryhmien yhteinen loppuseminaari pidetään loka -marraskuussa 2022. 

Toteutustapa

Koulutuksen kokonaislaajuus on 8 op. Hankkeessa yhdistetään etäopetusta, ohjatusti hyödynnettäviä digitaalisia materiaaleja ja virtuaalista ryhmäohjausta. Pääosa työskentelystä tapahtuu ohjatusti verkossa.

Hankkeen aikana osallistujat kehittävät työpaikkaansa uusia suosituksia noudattavan ruokakasvatuksen portfolion hankkeen asiantuntijoiden ohjaamana ja yhteistyössä oman työyhteisönsä kanssa sekä pilotoivat, arvioivat, raportoivat ja muokkaavat suunnitelman käytäntöönotettavaksi kestävyys ja arviointinäkökulmat huomioiden. Hyvien käytäntöjen poolia esitellään loppuseminaarissa. 

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen pedagogisten asiantuntijoiden kehittymistä ruokakasvattajina edesauttaen myös varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten toteuttamista kullekin ikäryhmälle ja kuhunkin varhaiskasvatuksen yksikköön parhaiten soveltuvalla tavalla. Koulutuksen yhtenä keskeisenä teemana on kestävän ruokakasvatuksen ja elämäntavan näkökulmien avaaminen. Tavoitteena on saada osallistujat tunnistamaan ruokakasvatukseen sisällön moninaisuus lapsen kehitysvaiheiden ja ravitsemussuositusten huomioinnista ja toiminnan pedagogisesta pohjasta, lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja myönteisen ruokasuhteen tukemiseen, motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen, ruokailoon ja kokeilun rohkeuteen.

Jokainen koulutukseen osallistuva saa valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisun Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus.

KOULUTUSOSIOT

1. Ruokakasvatus kestävää elämäntapaa rakentamassa

Sisältö

 • Kestävän elämäntavan merkitys osana varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia
 • Koulutuksen aikana työstettävän lopputyön (oman yksikön ruokakasvatuksen portfolio) ohjeistus ja aloittaminen.

Toteutus

 • Ennakkotehtävä, toimitetaan vk 40
 • Pe 15.10.2021 klo 9:00 – 15:30 pidettävä yhteistoiminnallista työskentelyä sisältävä koulutuspäivä verkossa (Zoom/Teams)
 • Päivään sisältyy aiheeseen orientoiva ennakkomateriaali ja -tehtävä sekä välitehtävä ennen seuraavaa osiota.

2. Työkaluja kestävän ruokakasvatuksen toteuttamiseen ja arviointiin

Sisältö

 • Osio sisältää asiantuntija- ja tutkijapuheenvuoroja kestävän ruokakasvatuksen toteuttamisesta ja arvioinnista varhaiskasvatuksen kontekstissa sekä näitä täydentävistä näkökulmista ( mm. ikäkausipedagogiikka, kehityspsykologia, erityispedagogiikka, kestävät elämäntavat, ravitsemus, aistilähtöinen oppiminen, yhteisöllinen kehittäminen). 

Toteutus

 • Lyhyitä videoluentoja tai -haastatteluja, podcasteja ja muuta digitaalista materiaalia.
 • Teemoihin liittyviä kirjallisuusviitteitä ja linkkejä sekä kehittäviä ja refleksiivisyyttä korostavia kysymyksiä. Tehtävissä osallistujat pääsevät konkreettisesti kehittämään omaa osaamistaan ruokakasvatuksen ja kestävän elämäntavan edistäjinä. 
 • Osa teemoista on pakollisia, osa valinnaisia. 
 • Osio toteutetaan ohjatusti verkossa

3. Ruokakasvatuksen potrfolion laadinta

Sisältö

 • Osallistujat kehittävät kahden ensimmäisen koulutusosion materiaaleja hyödyntäen työpaikkaansa uusia suosituksia noudattavan ruokakasvatuksen toimintasuunnitelman yhteistyössä oman työyhteisönsä kanssa ja hankkeen asiantuntijoiden ohjaamana.

Toteutus

 • Toteutus virtuaalisesti kokoamalla yhteen saman tyyppisistä kehittämisteemoista kiinnostuneiden osallistujien ryhmä virtuaalisiin ohjaustapaamisiin. Esittely loppuseminaarissa.

4. Loppuseminaari 11/2022

Loppuseminaarin pääteemoina ovat kestävän ruokakasvatuksen toteutus ja arviointi. Kokonaisuuteen osallistuneet varhaiskasvattajat esittelevät koulutuksen aikana tuottamiaan ruokakasvatuksen toimintasuunnitelmia ja kehittämiskokeiluitaan.

Seminaari sisältää myös asiantuntijapuheenvuoroja ja aiemmin täydennyskouluttautuneiden varhaiskasvattajien kokemuksia ruokakasvatuksen erilaisista käytännöistä varhaiskasvatuksessa.

Loppuseminaari on kaikille koulutusryhmille yhteinen ja avoin myös muille teemasta kiinnostuneille.

Kouluttajat

Kouluttajat ja asiantuntijat tulevat mm. seuraavista organisaatioista: Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kasvatustieteen, elintarvike- ja ravitsemustieteen sekä  kotitaloustieteen osastot, valtion ravitsemusneuvottelukunta,  Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Folkhälsan. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu syksyn toteutukseen viimeistään 30.9.2021. Yhteen toteutukseen voidaan ottaa max. 30 osallistujaa. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Koulutuksen päättävä loppuseminaari on laajasti avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja siihen ilmoittaudutaan erikseen.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja on kohderyhmälle maksutonta. 


Seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä sekä noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä ja viranomaisten antamia suosituksia sekä näihin perustuvia Helsingin yliopiston ohjeistuksia. Rajoitustoimenpiteet ja viranomaisten antamat suositukset sekä ohjeistukset saattavat vaikuttaa koulutustemme suunnitelmaan. Pidätämme oikeuden koulutuksen muutoksiin olosuhteiden muuttuessa. 

Koulutuksen toteutustavan muutoksesta, siirtämisestä tai perumisesta ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti. Lisätietoja saat koulutuksen vastuuhenkilöltä.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

15.10.2021–31.3.2022

Hinta
Maksuton

!

Koulutus alkaa ennakkotehtävällä ja etäkoulutuspäivällä pe 15.10.2021, jonka jälkeen työskentely jatkuu ohjatusti verkossa. 

Ilmoittaudu viimeistään 30.9.2021. Yhteen toteutukseen voidaan ottaa rajoitettu määrä osallistujia, joten varaa paikkasi ajoissa! 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmälle maksuton. 

Ota yhteyttä

Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@helsinki.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>