Info om oss

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ är en av de främsta akademiska fortbildningsarrangörerna i Finland. Bolaget ägs av Helsingfors universitet och har över 20 års mångsidig erfarenhet av att arrangera utbildning för bland annat undervisningsväsendet. I våra utbildningar kombineras högklassisk akademisk forskning med de utmaningar som dagens arbetsliv medför.

HY+ arrangerar utbildningar och erbjuder utvecklingstjänster inom flera vetenskapliga discipliner. Vi erbjuder för tillfället utbildning inom följande områden:

  • fortbildning för personal inom dagvården
  • lärarfortbildning inom grundläggande utbildning
  • lärarfortbildning inom yrkesutbildningen
  • barnskydd och socialt arbete

Vill du ha fortbildning inom ett annat området?

Vi utvecklar ständigt vårt kursutbud och planerar gärna tillsammans en skräddarsydd fortbildning enligt behov.

Till vårt förfogande har vi experter från universitetets egna fakulteter, aktuella forskare och andra sakkunniga. Vi utgår från deltagarnas verklighet i vår verksamhet och kombinerar den med akademisk sakkunskap av hög kvalitet. Vårt mål är att utveckla och stärka den professionella sakkunskapen och yrkesidentiteten genom att erbjuda aktuella verktyg och metoder för att tillämpa nya teorier i det dagliga arbetet.

HY+ deltar även i utbildningsprojekt och samarbetar gärna i gemensamma satsningar.

Våra pågående utbildningar

Barnskyddets roll vid misstanke om brott mot barn, 17.1–30.4.2018
Våren 2018 arrangerar HY+ en pilotutbildning för socialarbetare med målsättning att förstärka och stödja socialarbetarnas roll i att hjälpa barn och familjer där det förekommer brott eller misstanke till brott mot barn. Avsikten är att behandla hela brottsutredningsprocessen, så deltagarna vet vilka ansvar och uppgifter som ingår i det egna arbetet och hur barnskyddets roll passar in i helheten av det mångprofessionella samarbetet. Det är frågan om en pilotutbildning som fördjupar sig i temat. Utbildningen består av fyra närstudiedagar och omfattar 4 sp. Utbildningen arrangeras i Helsingfors universitets utrymmen i centrala Helsingfors.

Tidigareläggning av språkundervisningen – pedagogiska lösningar och modeller, 26.1–30.9.2018
Utbildningen erbjuder ny forskningsbaserad kunskap och ger möjlighet för kunskapsutbyte mellan dem som arbetar med tidigareläggning av språkundervisningen. Utbildningens innehåll byggs upp enligt deltagarnas behov; under utbildningens gång arbetar deltagarna aktivt med sina pågående projekt samtidigt som de får handledning av utbildarna. Utbildningen är en del av regeringens spetsprojekt angående tidigareläggning av språkundervisningen. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är kostnadsfri för deltagarna.

Kompetensbaserade yrkesexamina, 10 sp, 7.2–18.5.2018
Målet med utbildningen är att stöda yrkesanordnarna i arbetet kring de nya examensgrunderna. Utbildningen fokuserar på de kompetensbaserade examensgrunderna där målsättningen är att utveckla och stöda lärarens handledande roll samt skapa fungerande arbetssätt för personligt lärande och individuella studiestigar för de studerande. Utbildningen arrangeras i Helsingfors universitets utrymmen i centrala Helsingfors.

Läkemedel och åldrande, 24.4.2018
Befolkningen föråldras och många använder ett flertal mediciner. Läkemedelsvård bland de äldre kräver att man hänsyn till flera aspekter. Funderar du som vårdare om läkemedlet överhuvudtaget passar för den äldre? Behöver man reducera dosen och finns det interaktioner mellan de olika läkemedlen som personen använder? Bland annat dessa frågor behandlas under den informativa utbildningsdagen Läkemedel och åldrande.

Kontakta oss

Johanna Ekström-Partanen

Utvecklingssakkunnig
Undervisnings­branschen
Opetusala
050 311 6443
johanna.ekstrom @helsinki.fi

Kaija Junttila

Utvecklingssakkunnig
Undervisnings­branschen, välfärd, farmaci och läkemedelsbruk
Opetusala, hyvinvointiala, farmasia ja lääkehoito
050 318 0296
kaija.junttila @helsinki.fi

Silja Lindblad

Utvecklingssakkunnig
Univisit, kommunikation
Univisit, viestintä
050 316 6300
silja.lindblad @helsinki.fi

Liselott Sundbäck

Utvecklingssakkunnig
Svenska som andraspråk, kulturell mångfald, kommunikation, undervisnings­branschen
Ruotsi toisena kielenä, monikulttuurisuus, viestintä, opetusala
050 311 9453
liselott.sundback @helsinki.fi

Koulutukset

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!