FI | SV | EN

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus sopii niin apteekeissa kuin sairaaloissakin työskenteleville farmaseuteille ja proviisoreille. Vuoden 2024 haku alkaa 14.2.2024 ja päättyy 30.4.2024.

Koulutus järjestetään Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä. Lue lisää Itä-Suomen yliopiston toteutuksesta tästä.

Apteekki- ja sairaalafarmasian opinnoista saat:

 • syvempää osaamista kliiniseen farmasiaan ja potilas- ja lääkitysturvallisuuden arviointiin ja kehittämiseen
 • LHA-osaamisen ja valinnaisten opintojen kautta halutessasi myös LHKA-erityispätevyyden
 • työkaluja johtamiseen ja moniammatilliseen toimintaan esimerkiksi apteekinhoitajan tai apteekkarin uralle tai terveydenhuollon johto- ja kehittämistehtäviin
 • tukea työyhteisön prosessien ja palveluiden kehittämiseen esimerkiksi osastofarmasiassa tai avoapteekissa

Lue sekä työnantajan että opiskelijan kokemuksia erikoistumiskoulutuksesta

Residenssiopintopolku

Jos tarvitset työssäsi tietyn farmasian erikoisalan osaamista (esim. geriatria, onkologia tai neurologia), voit syventää osaamistasi erikoistumiskoulutuksen residenssipintopolun kautta. Residenssiopintopolku sopii hyvin mm. sairaalassa osastolla työkentelevälle tai vaikkapa kehitysvammaisten tai iäkkäiden hoitoyksikön kanssa tiiviisti työskentelevälle.

Residenssipolulla oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla ja opinnot suunnitellaan tukemaan työn osaamistarpeita.

Syventyminen omalle erikoisalalle eli residenssiopintopolku

Työnantaja, hyödynnä erikoistumiskoulutusta kehittämisessä

Farmasian erikoistumiskoulutuksesta hyötyy myös työnantaja ja koko työyhteisö. Koulutusta kehitetään jatkuvasti työelämän tarpeita kuunnellen ja uutta innovoiden.

Farmaseutti tai proviisori kannattaa lähettää erikoistumiskoulutukseen silloin, kun suunnittelette

 • olemassa olevan toiminnan tai palvelun kehittämistä
 • uuden toiminnan tai palvelun aloittamista
 • yhteistyön tiivistämistä esim. hoivakotien kanssa tai laajentamista uusille yhteistyökumppaneille
 • työyhteisön toimintatapojen kehittämistä.

Oppimistehtävät on suunniteltu työpaikalla tehtäviksi, jolloin pääsette kokeilemaan uusia menetelmiä heti koulutuksen alusta alkaen. Erikoistumiskoulutuksesta saa ideoita myös muun työyhteisön pitkäjänteiseen kehittämiseen: opiskelijoiden tekemät auditoinnit ovat nostaneet esiin kehitettäviä asioita ja selkeyttäneet koulutussuunnitelman suuntaa useilla työpaikoilla. Tutkimus- tai kehittämisprojektin avulla on mahdollista pureutua teille tärkeimpään kehitettävään asiaan ja saada tukea suunnitelmillenne yliopistolta.

Erikoistumiskoulutusta voi käyttää apuna myös työntekijöiden sitouttamisessa tai lisäetuna uuden työntekijän palkkaamisessa: mahdollisuus oman työnkuvan ja työyhteisön kehittämiseen tekee työstä mielekästä. Kerromme mielellämme lisää erikoistumiskoulutuksen mahdollisuuksista!

Lisätietoa

Mitä hyötyä erikoistumisopinnoista on ollut proviisorin uralla?

Miten erikoistumisopintoja voi hyödyntää tuoreena apteekkarina?

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta voi hyödyntää terveyskeskuksissa

Farmasia 4/2021: Farmaseutin vastaanotto osaksi avosairaanhoitoa

Farmasia 3/2021: Riskit kuriin itsearviointityökalulla

Proviisori 2/2019 (s. 10-13): LHA-koulutus antaa paljon asiakastyöhön

Proviisori 1/2019: Turvallisessa lääkehoidossa on tilaa asiantuntijuudelle

Farmasia 10/2018: Vuoden proviisori unelmatyössään

Shining Stars – erikoistumiskoulutuksen juhlaseminaari 2020:

Sisältö

Opinnot koostuvat osallistujille yhteisistä opinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään osallistujan omien kehittymistavoitteiden mukaista osaamista, ja niitä voi koota myös muiden yliopistojen tarjonnasta (kts. Opintosuoritukset).

Osallistujat tekevät erikoistumiskoulutuksen osana tieteellisen tutkimus- tai kehittämisprojektin, joka tukee osallistujan omia kehittymistavoitteita ja kehittää farmasian alaa. Valinnaiset opinnot voidaan valita myös siten, että ne tukevat projektityön toteuttamista. Opintoihin suositellaan sisällytettäviksi myös kansainvälisiä opintoja.

Opintojen rakenne. Klikkaa kuvaa avataksesi se isommaksi

Tutustu opintojaksojen sisältöön tarkemmin (pdf)

Osallistujien ajatuksia sosiaali- terveydenhuollon toimintaympäristöön tutustumisesta

Moniammatillisen yhteistyön luominen erikoistumiskoulutuksen avulla

Residenssiopintopolku

Residenssiopintopolun opiskelijat suorittavat pääosin samoja opintoja kuin muutkin apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen opiskelijat, mutta opinnot räätälöidään esimerkiksi oppimistehtävin niin, että ne kehittävät osaamista valitulla erikoisalalla (esim. Proviisori 2/2017: Tulevaisuuden toimenkuva: klinikkaproviisori).

Residenssiopintopolun rakenne. Klikkaa kuvaa avataksesi se isommaksi.

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuus (LHA) osana erikoistumiskoulutusta

Apteekkien Ammatillisen Toiminnan Edistämisen työryhmä (AATE-ryhmä) määritteli syksyllä 2017 osaamistavoitteet (Dosis 3/2017, s. 199) erilaisille farmasian ammattilaisten yksin tai moniammatillisissa työryhmissä suorittamille lääkehoitojen arvioinneille. Samalla AATE-ryhmä määritteli, miten voi tulla Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi (LHA).

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen kaikille osallistujille yhteiset opinnot sisältävät lääkehoidon arvioinnin ja kliinisen farmasian, lääkitysturvallisuuden ja terveydenhuollon johtamisen opintoja. Nämä opinnot kehittävät lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointitaitoja ja lääkehoitoon liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvää osaamista. Opinnoista saa eväitä myös moniammatillisessa tiimissä toimimiseen. Niinpä osallistujat saavuttavat opintojen kautta myös Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuuden (LHA), mikä merkitään opinnoista saatavaan todistukseen.

Saat siis kaksi aluetta haltuun yhden koulutuksen avulla!

Mikäli mielenkiintosi lääkehoitojen arviointiin herää syvemmin, valinnaisten opintojen ja sopivan kehittämisprojektin avulla apteekki- ja sairalaafarmasian erikoistumiskoulutuksessa on mahdollista suorittaa myös lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA). Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi kliinistä työtä potilasrajapinnassa tekeville farmasisteille.

Toteutus

Koska opiskelu tapahtuu työn ohella, opiskelussa hyödynnetään lähiopetuksen lisäksi laajasti erilaisia osallistumista helpottavia oppimismenetelmiä, kuten verkko-opiskelua ja projektitöitä. Verkko-opiskelua tuetaan verkkopohjaisella Moodle-oppimisympäristöllä, joka toimii tiedotus-, keskustelu-, ja etätehtävien työstö- ja palautusalustana. Lisäksi Moodleen kootaan koulutuksen aikana muodostuva materiaali. Lähiopetuspäiviä on opintojen vaiheesta riippuen keskimäärin 1–2 kuukaudessa.

Residenssiopintopolulla osaamisen kehittäminen suuntautuu tietylle erikoisalalle, siksi erikoistumisen edellytyksenä on työskentely valitulla erikoisalalla yhteensä vähintään kahden vuoden ajan. Työnantajan ja muun organisaation tuki on  erityisen tärkeää residenssiopintopolussa, sillä opintoja suunnitellaan yhdessä huomioiden sekä opiskelijan ammatilliset kehittymistavoitteet että organisaation tarpeet.

Opettajina toimivat aihealueiden kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat (jolloin opetuskielena on englanti). Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen opintoja järjestetään yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Näin pääset verkostoitumaan myös Kuopiossa opiskelevien kanssa.

Opinto-ohjelman strategisesta suunnittelusta vastaa asiantuntijajohtokunta, johon kuuluu edustajat farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevista yliopistoista, farmasian järjestöistä ja työelämästä.

Opintosuoritukset

Halutessasi voit suorittaa osan opintoja myös Helsingin yliopiston ulkopuolella tai hyödyntää aiempia, tutkinnon jälkeisiä opintojasi. Erikoistumiskoulutuksen osaksi voidaan hyväksyä:

 • Farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevien yliopistojen opintojaksoja (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi)
 • muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksoja
 • ulkomailla suoritettavia opintoja ja kansainvälisiä koulutuksia
 • aikaisemmin suoritettuja opintoja ja kokemusta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen menettelyllä, yhteensä enintään 1/3 kaikista opinnoista:
  • 5 vuoden sisällä suoritettuja yliopistotasoisia opintoja
  • työelämässä hankittua dokumentoitua tai osoitettavissa olevaa osaamista

Aikataulu ja hinta

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen toteutusaika:

 • 1.9.2024–31.7.2027 (farmaseutit)
 • 1.9.2024–31.7.2028 (proviisorit)

Paikka

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusten lähipäivät järjestetään joko Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston tiloissa. Osallistujilla on etäyhteysmahdollisuus toisessa yliopistossa järjestettäviin lähipäiviin.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta on 100 euroa per opintopiste, proviisoreille yhteensä 6000 euroa ja farmaseuteille 4000 euroa. Maksu suoritetaan erissä lukukausittain opintojen tavoitteellisen suoritusajan aikana. Maksusta voi vähentää aikaisemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta hyväksytyt opinnot (korkeintaan 1/3 opinnoista), joista peritään vain 20 euroa per opintopiste.

Maksu sisältää opintojaksoille osallistumisen, opintojen suunnittelun, opintojen ohjauksen, tutkimusprojektin ohjauksen ja arvioinnin, oppimistehtävien ja tenttien arvioinnin, opintojen hallinnoinnin sekä opintorekisterin ylläpidon.

Peruutusehdot

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan opintomaksun ensimmäinen erä (proviisorit 750 € ja farmaseutit 667 €). Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Opintomaksu tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna ennen kuin koulutuksesta voidaan myöntää todistus.

Opintojen jättäminen tauolle tai lopettaminen

Opintojen jättämistä tauolle esimerkiksi äitiysloman tai sairauden takia haetaan aina kokonaisiksi lukukausiksi, ennen lukukauden alkua (aina toukokuun ja marraskuun loppuun mennessä) koulutuksen järjestäjältä yksilöllisesti. Lupaa opintojen tauolle jättämiseen ei anneta ilman erityistä syytä.

Opintojen keskeyttämisestä tulee ilmoittaa viipymättä. Maksettuja opintomaksuja ei palauteta.

Hakeminen

Haku proviisoreille Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen on päättynyt 30.4.

Haku farmaseuteille Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen on päättynyt 30.4.

Tieto opiskelupaikasta vahvistetaan sähköpostitse toukokuussa. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kesäkuun alkuun mennessä (aika tarkennetaan myöhemmin).

Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee toimittaa alla olevat dokumentit sähköpostitse. Kaikki dokumentit tulee toimittaa kerralla, pdf-muodossa viimeiseen hakupäivään mennessä vera.rahkonen@helsinki.fi. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida opiskelijoita valittaessa. Todistukset voi toimittaa salattuna sähköpostina osoitteessa https://securemail.helsinki.fi 

 • Proviisorin tai farmaseutin tutkintotodistus
 • Kaikki todistukset, joiden perusteella hakija katsoo saavansa valintapisteitä
 • Residenssiopintopolkuun hakevilta esihenkilön kirjallinen puolto koulutukselle, josta käy ilmi edellä kuvattujen hakuedellytysten toteutuminen

Tieto opiskelupaikasta vahvistetaan sähköpostitse toukokuussa. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kesäkuun alkuun mennessä (aika tarkennetaan myöhemmin).

Voit hakea Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi täältä >>

Hakukelpoisuus

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu proviisorin tai farmaseutin tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen opetuskieli on suomi, ja hakijalta edellytetään opiskelun kannalta riittävää kielitaitoa. Riittävä kielitaito katsotaan olevan kaikilla Suomessa laillistetuilla farmaseuteilla ja proviisoreilla, muilta edellytetään riittävän kielitaidon osoittamista. Tarkempi kuvaus kielitaidon osoittamisesta löytyy Helsingin yliopiston sivuilta täältä >>

Koulutuksen aikana tulee olla mahdollisuus työskennellä tai tehdä yhteistyötä apteekissa, sairaala-apteekissa tai muussa sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä Suomessa tai ulkomailla oppimistehtävien hyväksyttävää suorittamista varten.

Residenssiopintopolkuun hakevien muut hakuedellytykset ovat:

 • Valittu erikoisala: suuntautumisen tulee olla mahdolllista nykyisessä työpaikassa tai olemassa olevassa yhteistyöorganisaatiossa
 • Opiskelijan on mahdolllista työskennellä erikoisalalla yhteensä kaksi vuotta opintojen aikana
 • Yhteistyöyksikön, kuten osaston, ja esimiehen tulee puoltaa ja tukea hakua sekä koulutusta
 • Organisaation tulee sitoutua koulutukseen. Organisaation tulee luoda ohjausryhmä (esim. esihenkilö, erikoislääkäri, osastonhoitaja), jonka kanssa opintoja suunnittellaan ja seurataan koko koulutuksen ajan.

Valintaperusteet

Helsingin yliopiston apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa, joista 3 valitaan residenssiopintopolkuun. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, sovelletaan osallistujien valinnassa seuraavia valintaperusteita:

1. Työkokemus (korkeintaan 15 pistettä)

 • työkokemus laillistettuna proviisorina tai farmaseuttina (1 piste/vuosi, korkeintaan 10 pistettä)
 •  kansainvälinen työkokemus farmaseutiksi valmistumisen jälkeen (1 piste/työskentelykuukausi, korkeintaan 5 pistettä)

2. Erikoistumista apteekki- ja sairaalafarmasiassa tukeva koulutus (korkeintaan 15 pistettä)

 • voimassa oleva farmasian alan erityispätevyys (5 pistettä)
 • muu korkeakoulutasoinen täydennyskoulutus (1 piste/ opintopiste, korkeintaan 10 pistettä) viimeisen 5 vuoden ajalta
 • muu täydennyskoulutus (0,25 pistettä/vähintään 6 tunnin opintopäivä tai 6 tunnin koulutuskokonaisuus, korkeintaan 5 pistettä) viimeisen 5 vuoden ajalta
 • kouluttajana toimiminen korkeakoulutasoisessa koulutuksessa (0,25 pistettä/ koulutustunti/aihe: korkeintaan 5 pistettä) viimeisen 5 vuoden ajalta

3. Tieteellinen aktiivisuus viimeisen 5 vuoden ajalta (korkeintaan 10 pistettä)

 • vertaisarvioitu julkaisu tieteellisessä julkaisusarjassa (5 pistettä/julkaisu)
 • ei vertaisarvioitu ammatillinen julkaisu (2 pistettä/julkaisu)
 • suullinen esitys tieteellisessä tai ammatillisessa seminaarissa tai kongressissa (1 piste/esitys)
 • posteri tieteellisessä tai ammatillisessa seminaarissa tai kongressissa (0,5 pistettä/posteri)
 • patentti (5 pistettä/patentti)

4. Luottamustoimet apteekki-ja sairaalafarmasian alalla viimeisen 5 vuoden aikana (korkeintaan 6 pistettä)

 • luottamustoimet farmasian kansallisissa tai kansainvälisissä järjestöissä (1 piste/ luottamustoimivuosi, korkeintaan 3 pistettä)
 • luottamustoimet sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisissa työryhmissä (1 piste/ luottamustoimivuosi, korkeintaan 3 pistettä)

Maksimipistemäärä on 46 pistettä. Koulutukseen voi hakea myös pelkän tutkintotodistuksen perusteella vaikka yllä kuvattuja valintapisteitä ei hakijalle olisi kertynytkään. Hakijoiden edellytetään hakemuksessaan laskevan pisteytettävien ansioidensa tarkka määrä huolellisesti. Pisteet tarkistetaan ilmoitetun perusteella. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, koulutuksista ja julkaisuluettelo. Kaikki todistukset tulee toimittaa kerralla, pdf-muodossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida valinnassa.

Erikoistumiskoulutuksiin valitaan kiintiöiden mukaiset määrät hakukelpoisuusehdot täyttäviä opiskelijoita kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, sovelletaan osallistujien valinnassa edellä mainittuja valintaperusteita. Kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä valitaan erikoistumiskoulutuksiin kiintiöiden mukaiset määrät hakukelpoisuusehdot täyttäviä opiskelijoita. Pisteiden mennessä tasan asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 1 perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 2 pistemäärän perusteella ja edelleen tarvittaessa kohdan 3 ja 4 perusteella.

Virallisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä tekee farmasian tiedekunnan dekaani erikoistumiskoulutusten vastuuhenkilöiden esityksestä. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse.

Tutustu Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen