Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus sopii niin apteekeissa kuin sairaaloissakin työskenteleville farmaseuteille ja proviisoreille. Opinnoista saat

 • syvempää osaamista kliiniseen farmasiaan ja potilas- ja lääkitysturvallisuuden arviointiin ja kehitttämiseen
 • LHA-osaamisen ja valinnaisten opintojen kautta halutessasi myös LHKA-erityispätevyyden
 • työkaluja johtamiseen ja moniammatilliseen toimintaan esimerkiksi apteekinhoitajan tai apteekkarin uralle tai terveydenhuollon johto- ja kehittämistehtäviin
 • tukea työyhteisön prosessien ja palveluiden kehittämiseen esimerkiksi osastofarmasiassa tai avoapteekissa

Lue sekä työnantajan että opiskelijan kokemuksia erikoistumiskoulutuksesta

Residenssiopintopolku

Jos tarvitset työssäsi tietyn farmasian erikoisalan osaamista (esim. geriatria, onkologia tai neurologia), voit syventää osaamistasi erikoistumiskoulutuksen residenssipintopolun kautta. Residenssiopintopolku sopii hyvin mm. sairaalassa osastolla työkentelevälle tai vaikkapa kehitysvammaisten tai iäkkäiden hoitoyksikön kanssa tiiviisti työskentelevälle.
Residenssipolula oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla ja opinnot suunnitellaan tukemaan työn osaamistarpeita.

Syventyminen omalle erikoisalalle eli residenssiopintopolku

Työnantaja, hyödynnä erikoistumiskoulutusta kehittämisessä

Farmasian erikoistumiskoulutuksesta hyötyy myös työnantaja ja koko työyhteisö. Koulutusta kehitetään jatkuvasti työelämän tarpeita kuunnellen ja uutta innovoiden.

Farmaseutti tai proviisori kannattaa lähettää erikoistumiskoulutukseen silloin, kun suunnittelette

 • olemassa olevan toiminnan tai palvelun kehittämistä
 • uuden toiminnan tai palvelun aloittamista
 • yhteistyön tiivistämistä esim. hoivakotien kanssa tai laajentamista uusille yhteistyökumppaneille
 • työyhteisön toimintatapojen kehittämistä.

Oppimistehtävät on suunniteltu työpaikalla tehtäviksi, jolloin pääsette kokeilemaan uusia menetelmiä heti koulutuksen alusta alkaen. Erikoistumiskoulutuksesta saa ideoita myös muun työyhteisön pitkäjänteiseen kehittämiseen: opiskelijoiden tekemät auditoinnit ovat nostaneet esiin kehitettäviä asioita ja selkeyttäneet koulutussuunnitelman suuntaa useilla työpaikoilla. Tutkimus- tai kehittämisprojektin avulla on mahdollista pureutua teille tärkeimpään kehitettävään asiaan ja saada tukea suunnitelmillenne yliopistolta.

Erikoistumiskoulutusta voi käyttää apuna myös työntekijöiden sitouttamisessa tai lisäetuna uuden työntekijän palkkaamisessa: mahdollisuus oman työnkuvan ja työyhteisön kehittämiseen tekee työstä mielekästä. Kerromme mielellämme lisää erikoistumiskoulutuksen mahdollisuuksista!

Lisätietoa

Mitä hyötyä erikoistumisopinnoista on ollut proviisorin uralla?

Miten erikoistumisopintoja voi hyödyntää tuoreena apteekkarina?

Farmasia 3/2021: Riskit kuriin itsearviointityökalulla

Proviisori 2/2019 (s. 10-13): LHA-koulutus antaa paljon asiakastyöhön

Proviisori 1/2019: Turvallisessa lääkehoidossa on tilaa asiantuntijuudelle

Proviisori 2/2017: Tulevaisuuden toimenkuva: klinikkaproviisori

Shining Stars – erikoistumiskoulutuksen juhlaseminaari 2020:

Sisältö

Opinnot koostuvat osallistujille yhteisistä opinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään osallistujan omien kehittymistavoitteiden mukaista osaamista, ja niitä voi koota myös muiden yliopistojen tarjonnasta (kts. Opintosuoritukset).

Osallistujat tekevät erikoistumiskoulutuksen osana tieteellisen tutkimus- tai kehittämisprojektin, joka tukee osallistujan omia kehittymistavoitteita ja kehittää farmasian alaa. Valinnaiset opinnot voidaan valita myös siten, että ne tukevat projektityön toteuttamista. Opintoihin suositellaan sisällytettäviksi myös kansainvälisiä opintoja.

Opintojen rakenne. Klikkaa kuvaa avataksesi se isommaksi

Tutustu opintojaksojen sisältöön tarkemmin

Osallistujien ajatuksia sosiaali- terveydenhuollon toimintaympäristöön tutustumisesta

Moniammatillisen yhteistyön luominen erikoistumiskoulutuksen avulla

Residenssiopintopolku

Residenssiopintopolun opiskelijat suorittavat pääosin samoja opintoja kuin muutkin apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen opiskelijat, mutta opinnot räätälöidään esimerkiksi oppimistehtävin niin, että ne kehittävät osaamista valitulla erikoisalalla.

Residenssiopintopolun rakenne. Klikkaa kuvaa avataksesi se isommaksi.

Farmasia (2018): Vuoden proviisori unelmatyössään 

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuus (LHA) osana erikoistumiskoulutusta

Apteekkien Ammatillisen Toiminnan Edistämisen työryhmä (AATE-ryhmä) määritteli syksyllä 2017 osaamistavoitteet (Dosis 3/2017, s. 199) erilaisille farmasian ammattilaisten yksin tai moniammatillisissa työryhmissä suorittamille lääkehoitojen arvioinneille. Samalla AATE-ryhmä määritteli, miten voi tulla Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi (LHA).

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen kaikille osallistujille yhteiset opinnot sisältävät lääkehoidon arvioinnin ja kliinisen farmasian, lääkitysturvallisuuden ja terveydenhuollon johtamisen opintoja. Nämä opinnot kehittävät lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden arviointitaitoja ja lääkehoitoon liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvää osaamista. Opinnoista saa eväitä myös moniammatillisessa tiimissä toimimiseen. Niinpä osallistujat saavuttavat opintojen kautta myös Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuuden (LHA), mikä merkitään opinnoista saatavaan todistukseen.

Saat siis kaksi aluetta haltuun yhden koulutuksen avulla!

Mikäli mielenkiintosi lääkehoitojen arviointiin herää syvemmin, valinnaisten opintojen ja sopivan kehittämisprojektin avulla apteekki- ja sairalaafarmasian erikoistumiskoulutuksessa on mahdollista suorittaa myös lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA). Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi kliinistä työtä potilasrajapinnassa tekeville farmasisteille.

Toteutus

Koska opiskelu tapahtuu työn ohella, opiskelussa hyödynnetään lähiopetuksen lisäksi laajasti erilaisia osallistumista helpottavia oppimismenetelmiä, kuten verkko-opiskelua ja projektitöitä. Verkko-opiskelua tuetaan verkkopohjaisella Moodle-oppimisympäristöllä, joka toimii tiedotus-, keskustelu-, ja etätehtävien työstö- ja palautusalustana. Lisäksi Moodleen kootaan koulutuksen aikana muodostuva materiaali. Lähiopetuspäiviä on opintojen vaiheesta riippuen keskimäärin 1-2 kuukaudessa.

Residenssiopintopolulla osaamisen kehittäminen suuntautuu tietylle erikoisalalle, siksi erikoistumisen edellytyksenä on työskentely valitulla erikoisalalla yhteensä vähintään kahden vuoden ajan. Työnantajan ja muun organisaation tuki on  erityisen tärkeää residenssiopintopolussa, sillä opintoja suunnitellaan yhdessä huomioiden sekä opiskelijan ammatilliset kehittymistavoitteet että organisaation tarpeet.

Opettajina toimivat aihealueiden kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat (jolloin opetuskielena on englanti). Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen opintoja järjestetään yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Näin pääset verkostoitumaan myös Kuopiossa opiskelevien kanssa.

Opinto-ohjelman strategisesta suunnittelusta vastaa asiantuntijajohtokunta, johon kuuluu edustajat farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevista yliopistoista, farmasian järjestöistä ja työelämästä.

Opintosuoritukset

Halutessasi voit suorittaa osan opintoja myös Helsingin yliopiston ulkopuolella tai hyödyntää aiempia, tutkinnon jälkeisiä opintojasi. Erikoistumiskoulutuksen osaksi voidaan hyväksyä:

 • Farmasian erikoistumiskoulutuksissa mukana olevien yliopistojen opintojaksoja (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi)
 • muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksoja
 • ulkomailla suoritettavia opintoja ja kansainvälisiä koulutuksia
 • aikaisemmin suoritettuja opintoja ja kokemusta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT) menettelyllä, yhteensä enintään 1/3 kaikista opinnoista:
  • 5 vuoden sisällä suoritettuja yliopistotasoisia opintoja
  • työelämässä hankittua dokumentoitua tai osoitettavissa olevaa osaamista

Hakukelpoisuus

Aptekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu proviisorin tai farmaseutin tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen aikana tulee olla mahdollisuus työskennellä tai tehdä yhteistyötä oman erikoistumisalan mukaisessa työpaikassa oppimistehtävien hyväksyttävää suorittamista varten.

Residenssiopintopolkuun hakevien muut hakuedellytykset ovat:

 • Valittu erikoisala: suuntautumisen tulee olla mahdolllista nykyisessä työpaikassa tai olemassa olevassa yhteistyöorganisaatiossa
 • Opiskelijan on mahdolllista työskennellä erikoisalalla yhteensä kaksi vuotta opintojen aikana
 • Yhteistyöyksikön, kuten osaston, ja esimiehen tulee puoltaa ja tukea hakua sekä koulutusta
 • Organisaation tulee sitoutua koulutukseen. Organisaation tulee luoda ohjausryhmä (esim. esimies, erikoislääkäri, osastonhoitaja), jonka kanssa opintoja suunnittellaan koko koulutuksen ajan.

Hakeminen

Farmasian erikoistumiskoulutuksiin ei oteta uusia opiskelijoita vuonna 2021

Farmasian erikoistumiskoulutuksissa pidetään välivuosi opiskelijoiden sisäänotossa vuonna 2021. Välivuoden aikana keskitymme pysyvän rahoituksen saamiseen, jotta voimme pitkäjänteisesti toteuttaa ja kehittää erikoistumiskoulutusta. Koulutuksista valmistuneet ovat saaneet aikaan merkittäviä muutoksia lääke- ja lääkitysturvallisuuden alalla, joten koulutus on osoittanut vaikuttavuutensa ja tarpeellisuutensa, mutta sitä on tähän saakka toteutettu hankerahoituksella. Välivuosi ei vaikuta jo opintoja suorittavien opetukseen.

Vuoden 2022 opiskelijahausta tiedotetaan alkuvuonna 2022.

Helsingin yliopiston järjestämään koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake (aukeaa haun avautuessa).

Hakemuksen lisäksi tarvitaan alla olevat dokumentit sähköpostitse toimitettuna. Sähköpostiosoite ilmoitetaan haun avautuessa.

 1. Proviisorin tai farmaseutin tutkintotodistus
 2. Kaikki todistukset, joiden perusteella hakija katsoo saavansa valintapisteitä
 3. Residenssiopintopolkuun hakevilta esimiehen kirjallinen puolto koulutukselle, josta käy ilmi edellä kuvattujen hakuedellytysten toteutuminen

Kaikki todistukset tulee toimittaa kerralla, pdf-muodossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida opiskelijoita valittaessa.

Voit hakea Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi täältä.

Valintaperusteet

Helsingin yliopiston apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa, joista 3 valitaan residenssiopintopolkuun. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, sovelletaan osallistujien valinnassa seuraavia valintaperusteita:

 1. työkokemus haettavalta erikoistumisalalta
  * työkokemus laillistettuna proviisorina tai farmaseuttina viiteen vuoteen asti (1 piste/vuosi, korkeintaan 5 pistettä)
  * kansainvälinen työkokemus farmaseutiksi valmistumisen jälkeen (1 piste/työskentelykuukausi, korkeintaan 4 pistettä)
 2. luottamustoimet apteekki- ja sairaalafarmasian alalla viimeisen 5 vuoden aikana
  * luottamustoimet farmasian kansallisissa tai kansainvälisissä järjestöissä (1 piste/luottamustoimivuosi, korkeintaan 3 pistettä)
  * luottamustoimet sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisissa työryhmissä (1 piste/luottamustoimivuosi, korkeintaan 3 pistettä)
 3. erikoistumista tukeva täydennyskoulutus viimeisen 5 vuoden ajalta (korkeintaan 10 pistettä):
  * korkeakoulutasoinen täydennyskoulutus 1 piste/opintopiste
  * muu täydennyskoulutus (0,25 pistettä/1 opintopäivä; opintopäivä vähintään 6 tuntia kurssitodistuksen perusteella)
  * kouluttajana toimiminen korkeakoulutasoisessa täydennyskoulutuksessa (0,25 pistettä/koulutustunti/aihe; todistuksen perusteella)
 4. tieteellinen aktiivisuus viimeisen 5 vuoden ajalta (korkeintaan 10 pistettä)
  * julkaistu artikkeli tieteellisessä julkaisusarjassa (5 pistettä/artikkeli)
  * julkaistu artikkeli ammattilehdessä (ei vertaisarvioitu; 2 pistettä/artikkeli)
  * suullinen esitys ammatillisessa seminaarissa tai kongressissa (1 piste/esitys)
  * posteri seminaarissa tai kongressissa (1 piste/posteri)
  * patentti (1 piste/patentti)

  Maksimipistemäärä on 35 pistettä. Koulutukseen voi hakea myös pelkän tutkintotodistuksen perusteella vaikka yllä kuvattuja valintapisteitä ei hakijalle olisi kertynytkään. Hakijoiden edellytetään hakemuksessaan laskevan pisteytettävien ansioidensa tarkka määrä huolellisesti. Pisteet tarkistetaan ilmoitetun perusteella. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, koulutuksista ja julkaisuluettelo. Kaikki todistukset tulee toimittaa kerralla, pdf-muodossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida valinnassa.

Erikoistumiskoulutuksiin valitaan kiintiöiden mukaiset määrät hakukelpoisuusehdot täyttäviä opiskelijoita kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Pisteiden mennessä tasan asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 1 perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 2 pistemäärän perusteella ja edelleen tarvittaessa kohdan 3 ja 4 perusteella.

Virallisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä tekee farmasian tiedekunnan valintalautakunta erikoistumiskoulutusten vastuuhenkilöiden esityksestä. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse.

Tutustu Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutukseen

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>