FI | SV | EN

Mitä ovat tulevaisuuden työelämätaidot 2020-luvulla?

Maapallo

Maailman ongelmat monimutkaistuvat, ja siksi myös työelämässä vaaditaan yhä moninaisempia taitoja. Keskustelua käydään paljon nimenomaan tulevaisuuden työelämätaidoista, mutta oikeastaan samoja taitoja tarvitaan työelämässä jo nyt. Olemme sellaisten yhteiskunnallisten ja globaalien haasteiden äärellä, joihin pitäisi löytää ratkaisuja mieluummin tänään kuin huomenna. Mitä ovat yleiset työelämätaidot, joiden avulla tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita voidaan pyrkiä ratkaisemaan?

Tulevaisuuden työelämästä puhuttaessa nostetaan yleensä esiin niin sanottuja megatrendejä, joita esimerkiksi tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen on listannut Helsingin Sanomien artikkelissa 22.1.2021. Listalla ovat muun muassa ilmastonmuutos, ekokriisi ja resurssien väheneminen, väestönkasvu ja väestörakenteen muutos sekä eriarvoisuuden kasvu.

Nämä kaikki megatrendit luovat haasteita niin nyky- kuin tulevaisuudenkin työhön.

Ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden kaltaiset monisyiset ilmiöt vaativat kykyä käsitellä abstrakteja aiheita ja suuria kokonaisuuksia. Tarvitaan muun muassa ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä vertailla erilaisten asioiden merkityksiä, kuten tulevaisuudentutkija Risto Linturi tuo esiin edellä mainitussa HS:n artikkelissa.

Työelämää ei myöskään voida lähestyä siitä näkökulmasta, että kaikki osaaminen kerrytettäisiin ennen työuran aloittamista, vaan työn ja sen tekijöiden on kehityttävä muutoksen mukana. Siksi oppimiskyky ja jatkuva oppiminen, oman osaamisen kehittäminen sekä tiedonhaku- ja tiedon arviointitaidot ovat tärkeitä työelämätaitoja.

Ihmistaidot, kuten erilainen vuorovaikutusosaaminen, empatia ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, korostuvat myös tulevaisuuden työelämätaidoissa. Vaikka teknologian osuus työelämässä lisääntyy, työtä tehdään kuitenkin ihmisten kanssa. Megatrendit ja tulevaisuuden haasteet ovat myös varsin inhimillisiä ja ihmisen toiminnan aiheuttamia.

Lue lisää: Kahdeksan askelta kohti kestävämpää johtamista

Työelämässä jaksaminen ja ylipäänsä ihmisenä oleminen nykymaailmassa tuntuu vaativan lisäksi resilienssiä eli tietynlaista selviytymiskykyä. Tästä syystä myös resilienssi on tulevaisuuden työelämätaito, minkä myös Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom on nostanut esiin lukuvuoden avajaispuheessaan 31.8.2020.

Tulevaisuuden työelämätaidot ja henkilöstön kehittäminen

HY+:n Tulevaisuuden työelämätaidot henkilöstön kehittämisen tueksi -oppaassa on jaoteltu työelämätaitoja Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksen mallin mukaan kolmen pääkategorian alle.

1. Oman toiminnan ohjaaminen ja itsensä johtaminen

Etenkin asiantuntijatyössä työtehtävät ovat jo varsin pirstaleisia ja pirstaloituvat todennäköisesti entisestään. Ajoittain jopa kaoottisen tuntuisessa työympäristössä toimiminen vaatii oman toiminnan ohjaamista ja itsensä johtamista. Näihin liittyviä tulevaisuuden työelämätaitoja on organisaatioissa syytä pohtia yksittäisten työntekijöiden lisäksi koko työyhteisön näkökulmasta.

2. Viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

Viestintään, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvät taidot korostuvat lähes kaikissa työtehtävissä nyt ja tulevaisuudessa, sillä työtä tehdään entistä enemmän erilaisten ihmisten kanssa yhdessä. Lisäksi yritysten ja organisaatioiden viestinnän on näyttävä ja oltava vuorovaikutteista myös ulospäin, mikä kasvattaa koko työyhteisön viestintäosaamisen merkitystä.

3. Asiantuntijataidot

Asiantuntijataitoihin yliopistopedagogiikan keskus on sisällyttänyt muun muassa tiedonhakutaidot, tiedon soveltamisen ja kriittisen arvioinnin taidot sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Nämä ovat kaikki sellaisia taitoja, jotka nousevat usein esiin työelämästä puhuttaessa ja joiden avulla tulevaisuuden mutkikkaitakin ongelmia ratkaistaan.

Teksti: Saara Kankainen

Pureudu henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja tärkeisiin työelämätaitoihin tarkemmin ja lataa HY+:n maksuton opas Tulevaisuuden työelämätaidot henkilöstön kehittämisen tueksi.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi