FI | SV | EN

Mindfulness tuo ohjaukseen syvyyttä ja varmuutta

Mindfulnessin tutkimus on tarjonnut viime vuosina uutta jäsentynyttä tietoa siitä, minkälaisia keinoja meillä on käsitellä stressiämme ja selviytyä sen kanssa. Mindfulness-taidoista on hyötyä myös vuorovaikutussuhteissa. Mutta miten mindfulness-taidot liittyvät toisten ihmisten kohtaamiseen? Mihin ohjaustyössä tarvitaan mindfulnessia ja miten ohjaajan mindfulness-taidot hyödyttävät asiakasta?

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ on tarjonnut vuodesta 2020 kahden ja puolen vuoden ja 70 opintopisteen laajuista työnohjaajakoulutusta: Työnohjaaja osallistavana kehittäjänä – coaching, fasilitointi ja mindfulness lähestymistapoina. Halusimme luoda koulutuksen, jossa saa työnohjaajan pätevyyden lisäksi laajemmin muuttuvan työelämän johtamisen ja kehittämisen taitoja. Kun coaching ja fasilitointi lähestymistapoina antavat käytännöllisiä välineitä työyhteisöjen ohjaamiseen, mindfulness tuo syvyysulottuvuutta ja vahvistaa erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmaa. Kaksi kurssia on jo valmistunut, kolmas on käynnissä ja neljäs kurssi alkaa keväällä 2024.

Käsinkosketeltavaa läsnäoloa

Viime marraskuussa päättyi toinen kurssi. Viimeisen päivän aamuna teimme yhteisen mindfulness-harjoituksen, kuten jokaisessa lähijaksossa. Ryhmän kyky olla hyväksyvästi ja tietoisesti läsnä oli lähes käsin kosketeltava. Se tuntui intensiivisenä keskittymisenä, turvan tunteena: tässä me olemme yhdessä, läsnä sen kanssa, että kahden ja puolen vuoden yhteinen prosessi on takana. Kaikki tunteet, kokemukset ja ajatukset saavat olla. Olemme niiden kanssa yhdessä ja erikseen.

Kun todistukset oli jaettu ja valmistumisjuhlat juhlittu, jäin miettimään, miten tämä ryhmä oli kehittynyt niin valtavasti mindfulnessin taidossa. Minkälaisen prosessin osallistujat olivat käyneet lävitse? Mitä vaiheita mindfulnessin oppimisessa oli ollut? Ja mitä se ylipäätään tarkoittaa heille, juuri valmistuneille työnohjaajille, työelämän ohjaamisen ammattilaisille?

Minulle on omia ajatuksia aiheesta, koska olen koulutuksessa vastuussa mindfulnessin opettamisesta ja ohjaamisesta. Halusin kuitenkin kuulla, miten osallistujat itse sanoittavat oppimistaan; mitä se on antanut ja mikä siinä on ehkä ollut hankalaa. Halusin tietää, miten he hyödyntävät oppimaansa ohjaustyössään ja onko se tuonut lisäarvoa heidän ohjaussuhteisiinsa. Lisäksi kysyin, mitä palautetta he ovat saaneet asiakkailtaan. Lähetin sähköisen kyselyn kahden valmistuneen kurssin osallistujille (38 henkilöä) ja sain yhteensä kahdeksan vastausta.

Löysin oman tapani harjoittaa mindfulnessia

Osalle osallistujista mindfulness oli ennestään tuttu ja heillä oli jo omat totutut tavat harjoittaa sitä. Koulutus kuitenkin aktivoi ja syvensi mindfulnessin taitoja. Osalle mindfulness oli uutta ja koulutus tarjosikin mahdollisuuden harjoitella erilaisia mindfulnessin muotoja sekä valita niistä itselle sopivimmat. Joku oli aloittanut arjen mindfulness-taidoista, toinen löysi kävelymeditaatiosta tai kehon läpivalaisuharjoituksesta itselleen luontevan tavan pysähtyä omien kokemustensa äärelle.

Hankalaakin oli välillä ollut: ylipäätään pysähtyminen, kehon kuuntelu, omien kokemusten tutkiminen hyväksyvästi. Ennen kaikkea säännöllisen ajankohdan varaaminen omaan arkeen ja harjoitusrutiinista kiinni pitäminen haastoi.

Suuri osa vastaajista tekee mindfulness-harjoituksia omassa arjessaan: pitää hengittelytaukoja työpäivän lomassa tai käy kävelyillä, jolloin voi vapaasti pohdiskella omia kokemuksia ja ajatuksia. Mindfulness on antanut vastaajille rauhaa ja tasapainoa, kyvyn palautua työpäivän aikana ja sen jälkeen. Mindfulness tarjoaa kyvyn laskeutua läsnä olevaksi suhteessa itseen ja toisiin. Läsnäolon taidosta saavat nauttia niin yksityiselämän kuin ammatilliset ihmissuhteet.   

Keskittynyttä kuuntelua

Ohjaustilanteisiin mindfulness tarjoaa keinon asettua suhteeseen, jossa on täysin keskittynyt kuuntelemaan asiakasta sekä hänen ohjaajassaan herättämiä kehollisia tuntemuksia, tunteita ja ajatuksia. Suurin osa vastaajista pitää ohjattaville lyhyen mindfulness-hetken ohjaustilanteen aluksi. Myös ohjaustilanteen keskellä ohjaaja saattaa ehdottaa mindfulness-harjoitusta, jos keskustelu on jotenkin jumissa tai työskentely tuntuisi vaativan luovaa taukoa. Ohjauksen lopussa mindfulness-harjoitus tarjoaa mahdollisuuden kuunnella syvästi sitä, mitä ohjaus on itsessä herättänyt ja se voi tuoda vielä jonkin lisäoivalluksen.

Muutama vastaaja kertoi, että ei varsinaisesti tee mindfulness-harjoituksia ohjattavien kanssa, vaan ”meditaatioharjoitus näkyy tavassani tarkkailla omaa mieltäni ohjaustilanteessa”.

Asiakaspalautteen pohjalta mindfulness on tuonut ohjaukseen ahdistuksen hallintakeinoja, lisää syvyyttä, keskittymistä ja läsnäoloa sekä sopivan rutiinin, joka kokoaa ohjattavat yhteisen asian äärelle. Kun mindfulnessia hyödynnetään ohjaustilanteissa, se tarjoaa myös ohjattavalle keinoja, joita hän voi käyttää omassa työarjessaan.

Joillekin asiakkaille mindfulness ei sovi. Vastaajien mielestä onkin tärkeää aina tarjota mindfulness-harjoituksia yhtenä mahdollisuutena, josta voidaan luopua, jos se ei tuota mitään lisäarvoa tai suorastaan ahdistaa ohjattavia.

Ohjaajan keino huolehtia itsestään

Ohjaustilanteen jälkeen ohjaaja voi hyödyntää mindfulnessia tapahtuneen reflektointiin. Miltä kehossani nyt tuntuu? Mitä tunteita ja ajatuksia tilanne herätti? Mitä en tilanteessa huomannut? Miten olisin voinut toimia toisin? Mitä olisin voinut sanoa, kysyä, nostaa esiin? Teinkö jonkin virheen tai väärän tulkinnan? Miten voin antaa itselleni myötätuntoa, jos huomaan tehneeni virheen? Jos asiakkaan voimakas tunnetila siirtyi minuun ja jäi päälle, miten voin rauhoittaa itseäni?

Erään vastaajan sanoin: ”Olen oivaltanut sen, että mindfulness tarkoittaa ensisijaisesti hyväksyvää asennetta itseä ja toisia kohtaan ja sitä voi toteuttaa monin eri tavoin, omannäköisesti soveltaen.”

Vastaajien mukaan mindfulness-harjoitusten avulla työnohjaaja huolehtii ennen kaikkea omasta hyvinvoinnistaan. Mindfulness opettaa hyväksymään tietoisesti ja lempeästi kaiken sen inhimillisen, joka virtaa ohjaajassa ja ohjattavassa.

Teksti: Saara Repo, VTL, FT, sosiaalipsykologi, työnohjaaja (STOry), Repopresence Oy

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi