FI | SV | EN

Työnohjaajakoulutus – johtamisen roolit ja työyhteisön dynamiikka

Koulutus tarjoaa tiedolliset, taidolliset ja toiminnalliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana sekä taitavana esihenkilönä ja syvällisenä johtajana. Koulutuksessa johtamisen näkökulmaa tutkitaan moniulotteisesti ja saadaan taitoja tulevaisuuden johtamiseen ja työnohjaamiseen. Koulutuksessa näiden tietojen ja taitojen vahvistuminen ja roolin sisäistäminen tapahtuu konkreettisen harjoittelun sekä omakohtaisen kokemuksen ja reflektion avulla.

Ajankohta

22.11.2023–31.12.2025

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Helsinki
Hinta
7 600  (+alv/vat 24%)
(yht. 9 424 )

Työelämän kompleksiset muutokset ja työyhteisöjen vaativat ryhmädynaamiset ilmiöt edellyttävät vahvaa osaamista ja ohjaajan sekä johtajan itsetuntemusta. Painotus tässä koulutusohjelmassa on tulevaisuuden johtamisessa ja johtajuuden työnohjauksessa tarvittavissa teoreettisissa ja kokemuksellisissa taidoissa. Koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden henkilökohtaiseen työnohjaajaksi kasvamiseen sekä kehittymiseen johtajana ja esihenkilönä omien toiminta- ja ajattelutapojen syvällisen tarkastelun avulla. 

Tämän koulutuksen juuret ovat ryhmädynaamisissa ja kokemukselliseen oppimiseen perustuvissa työnohjaajakoulutuksissa, joita Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluissa on toteutettu yli 20 vuoden ajan. Koulutuksen monitieteellisessä teoreettisessa viitekehyksessä painottuvat ryhmä- ja yksilöpsykodynaaminen teoria, systeeminen ajattelu, johtajuusteoriat, vuorovaikutus- ja rooliteoriat sekä neurotieteellinen lähestymistapa. Koulutuksessa hyödynnetään psykodraamaan perustuvia toiminnallisia ja konkretisoivia työtapoja.

Koulutuksen monialainen osallistujaryhmä tuo eri organisaatiokulttuurien ja työelämän ymmärrykseen hedelmällistä näkökulmien vaihtelua. Ryhmän moninaisuus vahvistaa kykyä toimia työnohjaajana ja johtajana yhteiskunnan ja työelämän eri sektoreilla. 

HYÖDYT

Koulutuksessa opit teoriaa ja tutkimustietoa:

 • oppivan organisaation ja johtajuuden kehittämisestä
 • vuorovaikutussysteemeistä
 • systeemiteoriasta ja organisaation systeemistä 
 • nopeasti muuttuvan työelämän ulottuvuuksista sekä resilienssistä 
 • yksilöpsykodynamiikan ja ryhmädynamiikan vaikutuksista työhyvinvointiin
 • yksilöllisistä kuormitus- ja voimavaratekijöistä, myös aivotutkimuksen näkökulmasta
 • diversiteetistä ja inkluusiosta ryhmissä, tiimeissä ja työyhteisöissä
   

Koulutuksessa opit taitoja:

 • toimimaan itsenäisesti johdon ja työyhteisöjen työnohjaajana
 • soveltamaan työnohjauksellisia taitoja omaan työhön johtajana, esihenkilönä tai asiantuntijana 
 • valmentamaan työnohjauksellisesti työelämän muutosilmiöitä
 • ohjaamaan ja johtamaan ammatilliseen rooliin kasvua ja osaamisen kehittymistä 
 • käyttämään soveltaen eri vuorovaikutustyötapoja (valmennus, sparraus, coaching, fasilitointi)
 • käyttämään syventäviä vuorovaikutuksellisia menetelmiä sekä lähi- että etätyöskentelyssä
 • tekemään näkyväksi työyhteisön ilmiöitä toiminnallisilla ja konkretisoivilla työtavoilla
 • tukemaan yksilön ja ryhmien työhyvinvointia työnohjauksen välineillä
   

Koulutuksessa johtajan ja työnohjaajan ammatillinen identiteetti kehittyy moniulotteisessa teoreettisessa ja kokemuksellisessa oppimisprosessissa. 

KENELLE

Koulutus palvelee sinua, jos tunnistat omaksesi joitakin seuraavista:

 • aikomus toimia työnohjauksen ammattilaisena
 • halu hyödyntää ohjauksellisia johtamistaitoja esihenkilö- ja kehittämistehtävissä
 • kiinnostus ryhmädynamiikan hyödyntämiseen työn ja työyhteisöjen ymmärtämisessä ja kehittämisessä
 • kiinnostus työnohjauksen ja johtamisen taustalla vaikuttaviin teorioihin

Koulutus on suunnattu yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen työntekijöille. Koulutus sopii esimerkiksi seuraavissa tehtävissä työskenteleville:

 • johtajat
 • esihenkilöt, projektipäälliköt ja tiiminvetäjät
 • asiantuntijat ja kehittämistehtävissä toimivat 
 • vuorovaikutuksen ammattilaiset
   

SISÄLTÖ, RAKENNE JA TYÖSKENTELYMUODOT

Koulutusohjelman kokonaislaajuus on 70 opintopistettä ja se kestää neljä lukukautta eli noin kaksi vuotta. Koulutuksen tuntimäärät ovat Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutukselle antamien suositusten mukaiset.

Koulutuksen perustan muodostavat lähiopiskelupäivien aikana tapahtuva opiskelu ja ohjausharjoittelu. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu vertaisryhmätyöskentelyä, työnohjausharjoittelua, koulutustyönohjausta, kirjallisuus- ja esseetehtäviä sekä lopputyö.

Kaikilla jaksoilla teemoja käsitellään työnohjauksen ja johtajuuden näkökulmasta sekä yksilö- ryhmä- että organisaatiotasolla.

Syklinen oppimisprosessi on koulutuksen ytimessä

Lähiopiskelu 20 op

Lähiopiskelu muodostuu yhteensä 32 lähiopiskelupäivästä, jotka jakautuvat 2–3 päivän lähijaksoihin sekä kahteen 3 päivän mittaiseen internaattijaksoon, jolloin kokoonnutaan yhteen majoituksen ja koulutustilat yhdistävään paikkaan. 

Jakso 1 (3pv): 22.-24.11.2023
Johdantoseminaari 
Työnohjaus ja johtaminen – ammatillisen roolin osa-alueet ja oma kasvuprosessi

Jakso 2 (3pv, internaatti): 31.1.-2.2.2024
Yksilöpsykodynamiikka ja ryhmädynamiikka, vuorovaikutus ja tunteet

Jakso 3 (2 pv) 21.-22.3.2024
Organisaatio ja työnohjauksellinen johtajuus

Jakso 4 (2 pv) 18.-19.4.2024
Tiimin ja työyhteisön kehitysvaiheet ja dynamiikka

Jakso 5 (2 pv) 6.-7.6.2024
Työhyvinvointi ja mielenterveys

Jakso 6 (2 pv) 22.-23.8.2024
Moninaisuus työyhteisössä ja johtajuus

Jakso 7 (2 pv) 3.-4.10.2024
Arvot ja etiikka yksilön ja organisaation näkökulmasta

Jakso 8  (3 pv, internaatti)  20.-22.11.2024
Organisaatio, valta ja johtajuus – haastavat pien- ja suurryhmädynaamiset ilmiöt

Jakso 9 (2 pv) 16.-17.1.2025
Aika, tila ja luovuus

Jakso 10  (2pv) 20.-21.3. 2025
Organisaation yhteisöllinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Jakso 11 (2 pv) 22.-23.5.2025
Syventäviä vuorovaikutustaitoja työnohjauksessa ja johtamisessa

Jakso 12 (2 pv) 21.-22.8.2025
Työelämän tulevaisuus ja työn uudet muodot

Jakso 13 (2 pv) 9.-10.10.2025
Työnohjaus ja johtaminen, prosessin yhteenveto

Jakso 14 (3 pv) 10.-12.12.2025 
Päätösseminaari, lopputyöt

Koulutus rakentuu kouluttajatiimin johtamalle oppimisprosessille. Pääkouluttaja on läsnä kaikilla koulutusjaksoilla. Oppimisprosessin keskeisiä tekijöitä ovat vahva ryhmäprosessi, yhteisöllinen oppiminen, kokemuksellinen harjoittelu, yksilön kasvuprosessi sekä työnohjauksen ja johtamisteorian opiskelu.

Kaikkien jaksojen sisältöjä käsitellään yksilön, pienryhmän ja suurryhmädynamiikan näkökulmista.

Koulutuspaikkana ovat pääosin Helsingin yliopiston keskustakampuksen tilat. Internaattijaksojen paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Vertaisryhmät 7 op

Vertaistyhmätyöskentely sisältää vertaisryhmäkokoontumisia, valmistautumista ja jälkityöskentelyä. Vertaisryhmät työskentelevät koko koulutusohjelman ajan. Niiden tehtävänä on tukea opiskelijoiden teoreettista opiskelua ja työnohjaajaksi kasvamista. Lisäksi vertaisryhmät valmistelevat kukin yhden opetusosion lähiopiskelujaksojen teemoihin liittyen. Vertaisryhmätyöskentely tapahtuu koulutuspäivien ulkopuolella. 
 
Työnohjausharjoittelu 15 op

Työnohjausharjoitteluun kuuluu itse harjoittelun lisäksi siihen valmistautumista ja jälkityöskentelyä.

A) Opiskelijoiden välistä vertaistyönohjausta kukin saa 10 kertaa á 90 minuuttia ja antaa 10 kertaa á 90 minuuttia. Vertaistyönohjaus alkaa ensimmäisen lähiopetusjakson jälkeen ja tapahtuu koulutuspäivien ulkopuolella.

B) Työnohjausharjoittelu 60 tuntia alkaa 4. lähiopetusjakson jälkeen. Harjoittelu sisältää ryhmä- ja yksilöohjauksia. Harjoittelu tapahtuu koulutuspäivien ulkopuolella harjoitteluasiakkaiden kanssa. 

Koulutustyönohjaus 8 op

Koulutustyönohjaus on kokeneiden työnohjaajien antamaa työnohjausta. Koulutustyönohjaus tukee työnohjausharjoittelua ja työnohjaajaksi kasvamista. Koulutustyönohjaus tapahtuu lähijaksojen aikana ja sitä on yhteensä 50 tuntia.

Muu ohjattu etäopiskelu 20 op

A) Kirjallisuus- ja esseetehtävät: Lähiopetusjaksoihin valmistaudutaan lukemalla annettua kirjallisuutta, tutkimuksia ja laatimalla ennakkotehtäviä. Koulutusohjelman aikana pidetään reflektoivaa oppimispäiväkirjaa oman kasvun tueksi.

B) Lopputyö: Tavoitteena on tukea omaa työnohjaajaksi ja johtajaksi kasvamista. Lopputyö sisältää kirjallisen teoriaosion ja työnohjaajaksi kasvun reflektointia monimuotoisesti.

Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä opiskelun ja oppimisen tukena.

KOULUTTAJAT

HY+:n Työnohjaajakoulutus on prosessi, jota on suunniteltu yhteistyössä monialaisen ja -tieteisen kouluttajatiimin yhteistyönä. Kouluttajatiimissämme on huippuosaajia, jotka ovat omistautuneet työyhteisöjen ja yksilöiden kehittämiseen.

Pääkouluttaja ja prosessin ohjaaja

Pääkouluttajana toimii Ulla Rasimus, KM, työnohjaaja (STOry), työnohjaajakouluttaja (STOry), ryhmäterapeutti-psykodraamaohjaaja (CP) ja organisaatiokonsultti. Ulla  on toiminut työyhteisöjen, ryhmien ja johdon työnohjaajana ja organisaatioiden muutosprosessien valmentajana julkisella sektorilla ja yrityksissä yli 20 vuotta. Hänen vankka kokemuksensa ja sitoutuneisuutensa tekevät hänestä inspiroivan johtajan tälle koulutusmatkalle. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:ssa (entinen Palmenia) hän on toiminut työnohjaajakouluttajana vuodesta 2007 lähtien.

Muut kouluttajatiimiin jäsenet

Aura Nortomaa, FT on psykologi, työnohjaaja (STOry) ja henkilöstöasiantuntija, joka vetää esihenkilövalmennuksia Helsingin yliopiston strategisessa hyvinvointihankkeessa. Hänen vahvuutensa ovat työ- ja organisaatiopsykologia, valmentava esihenkilötyö, itsensä johtaminen sekä työhyvinvointi. Aura on tutkinut soveltuvuutta ja toiminut pitkään työelämätaitojen yliopisto-opettajana.

Sari Haikonen, PsL on neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja (STOry) ja psykoterapeutti, joka on toiminut omalla vastaanotollaan yli 20 vuotta ja samalla myös työnohjaajana. Hänellä on syvällistä osaamista mielenterveyden työkykynäkökulmasta, neuroepätyypillisyydestä ja moninaisuudesta sekä kehollisista lähestymistavoista.

Odotamme innolla yhteistä oppimista ja kasvua kanssasi! 

HINTA 

Koulutuksen hinta on 7600 € + alv 24 %, joka jakautuu viiteen lukukausimaksuun. Hintaan sisältyvät lähiopiskelupäivien opetus ja siihen liittyvät harjoitukset, koulutustyönohjaus, koulutusmateriaali (poislukien kirjallisuus) sekä verkko-oppimisympäristön käyttö koulutuksen aikana opiskelun tukena. Internaattien majoitus-, ruokailu ja matkakustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun. 

Arvonlisäverokannan muuttuessa muuttuvat myös laskutettavat hinnat.

HAKEMINEN

Hae koulutukseen hakulinkin kautta. Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2023, jonka jälkeen kutsumme hakijat haastatteluun. Haastattelut suoritetaan etä- tai vaihtoehtoisesti lähitilaisuutena.

Hakulomakkeessa sinulta kysytään:

 • nimi ja ikä
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on mielestäsi merkitystä
 • kokemukset asiakkaana työnohjauksesta tai muusta ohjauksellisesta prosessista
 • miten työnohjaus ja koulutuksen haku liittyvät tulevaisuuteesi
 • lyhyt tarina nykyisestä elämäntilanteestasi

Osallistujilta edellytetään vähintään viiden vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, omakohtaista kokemusta perustyöhön saadusta työnohjauksesta tai muusta ohjauksellisesta prosessista asiakkaana työnohjauskoulutuksen alkaessa (esim. coaching tai mentorointiprosessi).

Opiskelijan henkilökohtainen soveltuvuus opiskelijaksi ja työnohjaajaksi arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Haastattelut pidetään 25.10 klo 17-19.00 välillä ja 26.10 klo 17.-19.00 välillä.

Koulutuksessa noudatetaan Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuositusta. 

Varaamme oikeuden koulutusohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

22.11.2023–31.12.2025

Hinta
7 600  (+alv/vat 24%)
(yht. 9 424 )

!

Haku koulutukseen on päättynyt 16.10.2023.

Palautetta Ulla Rasimuksen kouluttamista työnohjaajakoulutuksista:

“Uusi tehtäväni liittyy muutoksen johtamiseen ja fasilitoimiseen, missä ryhmädynamiikan ja ihmisen työkäyttäytymisen ymmärtäminen on erinomaisen tärkeää. Työnohjaus ammattinakaan ei ole kokonaan poissuljettu.”

“Hienoa ja jopa pysäyttävää sekä omia arvoja haastavaa törmätä nykymaailmassa koulutukseen joka toteutetaan tässä syvyydessä, ihmisyyttä ja osallistujia kunnioittaen, arvostaen, aliarvioimatta ja uskaltautuen yhdessä tutkien akateemisen ja intuitiivisen epävarmoille rajapinnoille.”

“Kokonaisuus oli pedagogisesti erinomaisesti rakennettu kaikkine toiminnallisine harjoitteineen, ohjausharjoitteluineen, oppimistehtävineen jne. Vertaisryhmä ylläpiti opintojen imua lähipäivien väillä. Psykodynaaminen lähestymistapa oli tervetullut. Harjoitteluohjauksissa pääsi kurkistamaan todella moniin erilaisiin työyhteisöihin, mikä toi uutta perspektiiviä myös oman työn tarkasteluun.”

“Erittäin laadukasta, mielenkiintoista, innostavaa ja joustavaa. Kiitokset!”

“Ryhmän toiminnan aktivointi ja ryhmädynamiikka toimi hyvin – luottamus ja turvallisen oppimisympäristön luominen. Kokemuksellinen oppiminen ja moniammatillisuus aivan korvaamatonta.”

“Koulutuksen sisältö ja toteutustapa riittävän hyvä, jopa erinomainen toisinaan. Koulutus oli kaiken opin lisäksi myös matka omaan itseen, omien työelämän käytäntöjen pohtimiseen ja merkityksien löytämiseen.” 

“Upeaa ammattitaitoa kouluttajilta!”

“Tukee omaa kuntouttaja- ja terapiatyötä ja on erittäin arvokas lisä kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen ja kouluttajana toimimiseen.”

“Sain tästä hyvät eväät työnohjaajana toimimiseen sekä muissa ohjaustilanteissa ja ryhmän kanssa toimimiseen.”

“Sisältö ja erityisesti vuorovaikutus sekä sen mahdollistava ryhmäytys harvinaislaatuisen onnistunutta! ”
 

Ota yhteyttä
Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista