FI | SV | EN

JOHTAMINEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Nykyaikainen johtaminen antaa organisaatiolle mahdollisuuden tehdä hyvää tulosta yhdessä. Hyvä johtaminen näkyy sekä työntekijöiden että asiakkaiden tyytyväisyydessä. Moderneista johtajista on kehittynyt valmentajia, jotka motivoivat ja saavat koko tiimin toimimaan yhdessä.

Tarjoamme esimiehille, johtajille ja henkilöstön kehittämistehtävissä (HR) toimiville koulutusta ja valmennusta, joka tukee organisaation uudistumista, kilpailukykyä ja asiantuntijuuden kasvua. Katso johtamisen ja organisaation kehittämisen avoin tarjontamme kootusti täältä. Teemme aiheista myös asiakaskohtaisia räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia.

Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuus 2021
Haluatko rakentaa vastuullista organisaatiota ja kehittyä kestävyyden osaajaksi? Olemme koonneet yhteen Helsingin yliopiston vastuullisuusosaamisen huippuasiantuntijoita tarjotaksemme tutkittua tietoa ja työkaluja 2020-luvun johtamiseen ja organisaatioiden kestävyyden kehittämisen haasteisiin. Tässä koulutusohjelmassa ihmisnäkökulma kytkeytyy mukaan kestävyysajatteluun uudella ja innovatiivisella tavalla.

Rohkeutta johtamiseen 20 op, 2021
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Vaasan yliopiston Levón-instituutti yhdistävät voimansa tässä uudessa ja innovatiivisessa, erityisesti esimiehille suunnatussa koulutusohjelmassa, jossa rohkeuden teema yhdistyy johtamiseen ja sen eri osa-alueisiin. Tutkitusti rohkeuden puute näkyy usein esimiestyössä tekojen puutteena. Esimiestyössä on tunnettava itsensä voidakseen johtaa muita, ja vain hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut. Koulutusohjelman avulla rakennat itsellesi modernia esimiesosaamista ja päivität johtamiskäsitystäsi.

Valmentava johtaminen 19.8.-29.10.2021Valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapa, jolla rakennetaan tulevaisuuden menestystarinat. Valmentavassa johtamisessa korostuu tavoitteellisuus, toisten arvostaminen sekä osallistava ote. Valmentava johtaminen sitouttaa ja saa johdettavien aivot yhteiseen käyttöön!

Kestävän oppimiskultuurin muotoilu 24.8.-5.10.2021
Kiihtyvien ja ennalta arvaamattomien muutosten maailmassa pärjäävät organisaatiot, joilla on kyvykkyyttä tuottaa uusia kompetensseja ketterästi. Muutoskyvykkyyttä voidaan suunnitelmallisesti edistää kehittämällä tapaa, jolla organisaatiossa opitaan. Tätä kehittämistä kutsutaan oppimisjärjestelmien muotoiluksi, johon pääset tutustumaan tässä koulutuksessa. Koulutus kuuluu osaksi Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta.

Osallistava viestintä 5 op, 25.8.−29.9.2021

Rohkeutta vaikuttamiseen! Tässä esihenkilöille, HR-ammattilaisille ja viestinnän asiantuntijoille suunnatussa koulutuksessa pääset pureutumaan oman organisaatiosi johtamiseen liittyviin viestintähaasteisiin ja kehittämään niihin ratkaisuja. Koulutuksessa käsitellään toimintaympäristön luonteen ja viestinnän yhteyttä, viestintäkäsitysten päivittämistä, modernin organisaatioviestinnän perusteita, vaikuttamisen areenoita ja luottojoukkojen merkitystä. Koulutus on osa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Vaasan yliopiston Levón-instituutin Rohkeutta johtamiseen -koulutusohjelmaa.

Miten saada etäprojektit sujumaan? 30.8.-25.10.2021Oletko projektityön kouliintunut konkari, mutta kaipaat lisäeväitä työarkeesi ja erityisesti etäprojektien johtamiseen? Tässä syväluotaavassa koulutuksessa sukellamme etäprojektien pinnan alle. Kouluttajien tuella koostat koulutuksen opeista ja oivalluksista itsellesi tukimateriaalin oman ja organisaatiosi etäprojektityön kehittämiseksi. Koulutus tarjoaa näin ollen kestävää arvoa ja hyötyä ja antaa edellytyksiä projektitoiminnan laajemmallekin kehittämiselle.

Etätyön johtaminen (seuraavan toteutuksen ilmo alkaa 6/2021)
Tässä etävalmennuksessa opit hahmottamaan keskeisiä etätyöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä. Saat näkökulmia ja työkaluja muun muassa tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa. Ymmärryksesi myötätunnon merkityksestä psykologisen turvan rakentajana ja myötätunnon tarpeellisuudesta etätyössä kasvaa. Saat myös menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä sovun ja diversiteetin johtamiseen etätyössä. 

Tiedolla johtaminen 23.9.-14.10.2021
Haluatko oppia, miten voit kehittää datan avulla työsi vastuualueen toimintaa ja minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia datan hyötykäyttö voi mahdollistaa? Tässä koulutuksessa opit algoritmien perusteet ja saat ymmärrystä siitä, miten datasta algoritmien avulla tuotettua tietoa tulee tulkita. Lisäksi opit tunnistamaan tilanteita, joissa algoritmin avulla datasta saadaan koottua tietoa tehokkaasti.

Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen 2.11.-7.12.2021
Millaista on kestävä ihmisten johtaminen? Mitä on muutoksen johtaminen jatkuvan muutoksen aikakautena? Miten motivaatio syntyy ja miten sitä voi ylläpitää, kun tulevaisuuden ennakointi on mahdotonta? Millainen johtaminen on kestävää ja tuloksekasta? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan tässä koulutuksessa, joka antaa valmiuksia ihmisten johtamiseen. Koulutus kuuluu osaksi Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta

Valmentava innovatiivisuuden johtaminen -etätoteutus 9.11. – 8.12.2021.
Innovatiivisuus on keskeistä organisaatioiden selviytymiselle ja kasvulle niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteissa ja kriiseissäkin. Miten johtaa innovatiivisuutta ja hyödyntää siinä valmentavaa johtamisotetta? Millaisia konkreettisia toimintatapoja voidaan ottaa käyttöön organisaation arjessa, kun halutaan tukea innovatiivisuutta? Miten johtaa ihmisiä ja organisaatiota kestävästi kohti innovatiivisuutta? Näihin kysymyksiin saat vastauksia tästä innovatiivisuuden johtamisen koulutuksesta.

Onnistuneen verkkotilaisuuden suunnittelu ja fasilitointi 6.10. – 3.11.2021
Mistä on hyvät verkkotilaisuudet tehty? Verkkotilaisuus voidaan järjestää hyvin monella tavalla, ja toteutustavan valinnan tulisi aina pohjautua tilanteen luonteeseen ja tavoitteeseen. Tilaisuuden suunnittelun alkuvaiheessa on huomioitava ja määriteltävä iso joukko yksityiskohtia, joihin jatkosuunnittelulla luodaan rakenteet, vaiheet ja organisointi.

Kun tämä pohja on linjassa tavoitteen kanssa, oikein rakennetulla ja osaavasti toteutetulla fasilitoinnilla saadaan aikaan tehokas ja miellyttävä työskentelyilmapiiri.

Vastuullinen viestintä ja läpinäkyvä brändi 7. – 21.5.2021 (seuraavan toteutuksen ilmo alkaa 6/2021)
Vastuullisuusviestinnällä tehdään organisaation eettistä toimintaa näkyväksi. Organisaation on osattava viestiä arvoistaan ja vastuullisuudestaan suunnitelmallisesti, uskottavasti ja merkityksellisesti. Kuluttajadialogi ja organisaation sisäinen viestintä ovat vastuullisuusviestinnän keskiössä. Tämä koulutus auttaa hyödyntämään vastuullisuusviestintää organisaation strategisena työkaluna. Saat koulutuksesta käytännön vinkkejä vastuullisen viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen. Koulutus kuuluu osaksi Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta.

Uusi esimies -verkkovalmennus (käynnistyy kuukausittain)Uusi esimies on verkkopainotteinen johtamisvalmennus esimiehille. Sen lisäksi, että esimies saa valmiudet johtaa ihmisiä valmentavasti kohti yhteisiä päämääriä, hän saa tilaisuuden rakentaa omaa johtajuuttaan. Valmennuksessa tarkastellaan johtajuutta palveluna ja paneudutaan siihen, miten etäjohtamisessa voivat toteutua hyvän esimiestyön keskeiset elementit: yhteistyön rakentaminen, välittäminen,  innostaminen ja ajattelun haastaminen.

Dialoginen johtaminen ja tunneälykäs esimiestyö, 5 op, seuraava toteutus 2/2022 (seuraavan toteutuksen ilmo alkaa 6/2021)
Tuntuuko siltä, että esimiestyö on muuttunut monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi kuin ennen? Onko työyhteisölläsi ristiriitaisia odotuksia johtamisen suhteen? Miten paljon voimavarojasi nämä jännitteet syövät? Tämä dialogisen johtamisen koulutus voi olla vastaus oman esimiestyösi, alaistesi itsensä johtamisen sekä yhdessä ohjautumisen haasteisiin. Löydämme yhdessä keinot niin sinun kuin alaistesikin jaksamiseen johtamisen tukemiseksi. Koulutus on osa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Vaasan yliopiston Levón-instituutin Rohkeutta johtamiseen –koulutuskokonaisuutta.

Tiimi- ja ryhmäcoaching muutoksen tukena
 (asiakaskohtaisena räälöitynä tilauksesta)
Työtä tehdään tänä päivänä yhä useammin yhdessä toisten kanssa monenlaisissa ympäristöissä ja verkostoissa. Tiimi- ja ryhmäcoaching ovat systeemisesti vaikuttavia johtamisen kehittämisen menetelmiä, jotka kasvattavat organisaation kapasiteettia ja purkavat siiloutumista. Ne ovat myös tärkeitä työmenetelmiä vuorovaikutuksen monipuolistamiseksi, kun tavoitteena on valmentava organisaatio. Tiimi- ja ryhmäcoaching -menetelmien avulla korostuu yhteinen ymmärrys. Tiimin rakentaminen coachingin keinoin vahvistaa luottamusta, joka on tärkeää esimerkiksi projektin alkuvaiheessa. Ryhmäcoaching puolestaan toimii vertaistukena ongelmatilanteissa. Teemme aiheesta räätälöityjä toteutuksia organisaatoille, ota yhteyttä!

Myötätunnon ja myötäinnon johtaminen 
(asiakaskohtaisena räälöitynä tilauksesta)
Paras tulos tehdään yhdessä! Hyvinvoinnin ja tuloksen ydin on ihmisten kohtaaminen, ja syvin ja kovin ydin löytyy usein pehmeistä arvoista. Valmennus antaa myötätunnon ja -innon työkaluja laadukkaisiin kohtaamisiin, johtamiseen ja johtajuuteen innovatiivisuutta unohtamatta. Myötätunto ja -into lisäävät työhyvinvointia ja auttavat koko organisaatiota tekemään parempaa tulosta. Teemaan paneudutaan tuoreen tutkimustiedon ja CoPassion-hankkeen tulosten valossa.

Palvelumuotoilu 2.0 
(asiakaskohtaisena räätälöitynä tilauksena)
Valmennus on käytännön tekemistä painottava valmennusohjelma, joka tarjoaa tukea osallistujan oman organisaation palvelujen kehittämiseen. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan organisaation palvelutoiminnan kehittämistarpeet ja soveltamaan opittua käytäntöön. Palvelumuotoilu 2.0 -koulutus auttaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja myös arvioimaan organisaatiokohtaisen palvelumuotoiluprojektin, jonka keskiössä on asiakaskokemus.

Tutustu myös muihin teemoihimme, joista teemme asiakaskohtaisia ja räätälöityjä toteutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!