FI | SV | EN

Työnohjauskoulutus tukee laajasti työelämän ohjaus- ja johtamistaitoja

Nykyinen työelämä vaatii meiltä johtajilta, esihenkilöiltä ja asiantuntijoilta monenlaisia ohjaamisen taitoja. Työpaikoilla on hyvä osata ohjata ja valmentaa itsensä lisäksi niin asiakkaita, tiimejä kuin kokonaisia organisaatioitakin. Työnohjauskoulutus on vastaus muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

Työnohjaajakoulutuksemme Työnohjaaja osallistavana kehittäjänä – coaching, fasilitointi ja mindfulness työtapoina on erinomainen mahdollisuus kehittää työelämässä vaadittavia ohjaustaitoja.

Koulutus tarjoaa 2,5 vuoden ajan jatkuvasti vertaisohjausta omiin työelämän kysymyksiin tai vaikkapa uusiin urapolkuihin. Samalla saat uuden ammatin, kun valmistut työnohjaajaksi.

Tutkimusperustaisen tiedon yhteistä pureskelua

Miten työnohjaajaksi sitten opitaan? Työnohjaajana toimimisen taito muodostuu teorian ja käytännön harjoittelun yhteispunoksesta.

Työnohjaaja osallistavana kehittäjänä -koulutuksessa teoreettiseen tietoon perehdytään ennen kutakin kahden päivän kontaktijaksoa. Siihen valmistaudutaan lukemalla ja kuuntelemalla monipuolista tutkimusperustaista materiaalia, jota pureskellaan ennen kontaktipäiviä jo alustavasti noin viiden hengen vertaisryhmissä eli ”vertseissä”.

Kontaktipäivissä syvennetään kouluttajien johdolla ymmärrystä aiheesta sekä kokeillaan pienryhmissä tai pareittain erilaisia käytännön työtapoja, joilla kyseistä aihetta voidaan soveltaa työnohjauksessa, coachauksessa tai muissa työelämän kehittämistilanteissa.

Kontaktipäivät ovat hyvin vuorovaikutteisia ja osallistavia. Ne vaativat osallistujilta keskittynyttä ja aktiivista läsnäoloa. Ryhmän jäsenten sitoutuminen on kuitenkin kaikkien osallistujien eduksi. Osallistava oppimisprosessi onkin aina yhteinen luomus, johon jokainen ryhmän jäsen jollain tavalla vaikuttaa.

Koulutuspäiviin sisältyy myös aina yksilöllistä ja yhteistä reflektointia: mitä opin ja oivalsin, minkälaista oli ryhmän vuorovaikutus, missä oppimisen vaiheessa ryhmämme on ja mihin tulisi seuraavaksi keskittyä, jotta työnohjaajan ammattitaito kehittyisi ja olisimme lähempänä yhteisiä oppimistavoitteitamme.

Harjoittelu tekee mestarin

Ohjauksen harjoittelu on keskeinen osa koulutusta. Harjoittelu aloitetaan vertaisten kanssa, jotta aloituskynnys pysyisi riittävän matalana. Vertaisohjausta harjoitellaan kahden tai kolmen hengen ryhmissä.

Oppimisen kannalta on tärkeää, että ohjaustilanteet ovat mahdollisimman aitoja. Siksi vertaisohjauksessa ohjattava ottaa käsittelyyn aina jonkin todellisen työhön, uraan, opiskeluun tai muuhun elämäänsä liittyvän kysymyksen tai tilanteen. Koulutuksen osallistujat saavatkin yksilöllistä ohjausta työelämänsä akuutteihin haasteisiin koko kahden ja puolen vuoden koulutusprosessin ajan.

Monet aikaisempien kurssien osallistujista ovat kertoneet, että työnohjaajakoulutuksessa opittua voi heti soveltaa työpaikalla. Kinkkisiin johtamis- tai kehittämishaasteisiin tai vaikkapa oman ajanhallinnan kysymyksiin on tullut valaisevia oivalluksia juuri vertaisohjauksessa. Myös kontaktipäivissä esitellyt ja kokeillut menetelmät tuovat työkaluja arjen johtamis- ja esihenkilötyöhön.

Kun ohjaukseen on tullut riittävä varmuus vertaisten avulla, voi osallistuja alkaa hankkia harjoitusohjattavia – yksilöitä, ryhmiä tai työyhteisöjä – ja saada kokemusta ”oikeista” asiakkaista. Tällöin harjoitellaan myös asiakkaiden hankintaan ja yhteistyösopimukseen liittyviä käytäntöjä.

Lupa kokeilla

Vertaisohjauksessa on lupa harjoitella erilaisia ohjauksen malleja, menetelmiä ja työkaluja. Pätevä työnohjaaja on jo sisäistänyt ohjauksen työtavat ja pystyy ohjaamaan asiakastaan ilman muistiinpanoja tai kysymyslistoja.

Harjoitusohjauksissa voi sen sijaan kertoa ohjattavalle avoimesti harjoittelevansa jotakin tiettyä menetelmää, jota ohjaaja itse haluaa kokeilla tai jota ohjattava on toivonut. Harjoitusohjauksen jälkeen oppiminen vahvistuu yhteisen reflektion avulla: ohjattava, ohjaaja ja mahdollisesti kolmas tarkkailija kertovat kokemuksistaan ja havainnoistaan. Ohjauksen harjoittelija saa palautetta omasta osaamisestaan: mitä jo osaa sekä missä on seuraava kehittymisen paikka.

Harjoitusohjauksista oppimista edistää se, että kaksi ohjaustilannetta tulee nauhoittaa (asiakkaan luvalla). Toisen nauhoitteen ohjaaja itse litteroi sanasta sanaan ja saa litteroinnin pohjalta palautetta vertaiselta erityisesti omista vahvuuksistaan.

Toinen nauhoite käsitellään niin sanotussa Toto-ryhmässä. Toto-ryhmä tarkoittaa työnohjauksen työnohjausta. Jokaisella kontaktijaksolla on kolmen tunnin Toto-ryhmän tapaaminen, jossa noin seitsemän hengen ryhmä saa työstää omia ohjaustapauksiaan. Yhtenä työtapana on kuunnella osia kunkin ryhmän jäsenen yhden ohjaustapaamisen nauhoitteesta sekä antaa siitä palautetta.

Teksti: Saara Repo, työnohjaaja ja HY+:n työnohjauskoulutuksen toinen pääkouluttaja

Kiinnostuitko työnohjauskoulutuksesta? Lue lisää ja hae mukaan!

HY+ toteuttaa työnohjaajakoulutusta myös eripituisina ja muotoisina toteutuksina yrityksille ja organisaatioille. Lue lisää työnohjaajakoulutuksesta yrityksille ja organisaatioille.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi