FI | SV | EN

Tukea nuorille ja opinto-ohjaajille Viisaat valinnat -hankkeesta

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja sosiaalipsykologian tieteenala toteuttivat yhdessä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Viisaat valinnat -hankkeen, joka päättyi maaliskuussa 2018. Hankkeen tavoitteena oli selkeyttää nuorten koulutuspolkuja ja laajentaa näkökulmia omiin koulutusvalintoihin. Tähän pyrittiin vahvistamalla sekä nuorten mahdollisuusajattelua, itseymmärrystä ja moninaisuuden tajua että eri kouluasteilla toimivien opinto-ohjaajien ja ohjaavien opettajien osaamista.

Hankkeen teemat ja tavoitteet

Kun tulin mukaan Viisaat valinnat -hankkeeseen, tuntuivat sen teemat henkilökohtaisestikin merkittäviltä. Vaikka aikaa onkin jo kulunut, muistan vielä, kuinka oman suunnan löytäminen mietitytti peruskoulun ja lukion lopussa ja kuinka pohdin, millaisia valintoja olisi viisasta tehdä. Siksi koin tärkeänä olla mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea nuoria omien vahvuuksien löytämisessä.

Hankkeessa haluttiin pureutua erityisesti maahanmuuttajataustaisiin nuoriin kohdistuvaan ongelmaan. Tutkimustiedon mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät ole tasa-arvoisessa asemassa koulutukseen hakeutumisessa, ja he lopettavat koulunkäyntinsä peruskouluun useammin kuin valtaväestön nuoret. Lisäksi maahanmuuttajanuoret hakeutuvat toisella asteella useammin ammatillisiin opintoihin kuin lukioon, ja riski opintojen keskeytymiselle on heidän kohdallaan suurempi. Sama ero näkyy myös korkea-asteen opinnoissa.

On toivottavaa, että tilastot maahanmuuttajataustaisten kouluttautumisesta ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Kun Viisaat valinnat -hanke käynnistyi vuonna 2015, oli ongelma kuitenkin todellinen, ja hankkeella haluttiin tukea ajatusta kaikkien mahdollisuudesta hakeutua koulutukseen taustasta riippumatta. Hankkeessa päätettiinkin yleisen koulutuksesta syrjäytymisen estämisen lisäksi pyrkiä tukemaan eri etnisiin ryhmiin kuuluvien yläkouluikäisten myönteistä suhtautumista toisiinsa.

Jos nuoret suhtautuvat positiivisesti toiseen etniseen ryhmään kuuluviin ikätovereihinsa, voivat nämä myönteiset asenteet levitä tulevaisuudessa laajemminkin yhteiskuntaan. Tällä taas voi olla vaikutusta siihen, että kaikilla nuorilla olisi jatkossa yhtä hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja olla aktiivinen osa yhteisöä.

Koulutuksista välineitä ja vertaistukea ohjaustyöhön

Hankkeen tutkimusosuudessa keskityttiin nuorten ryhmienvälisten suhteiden parantamiseen, kun taas opinto-ohjaajien ja ohjaustyötä tekevien opettajien osaamista pyrittiin vahvistamaan koulutuksella. HY+ vastasi valmennuksellisesta Viisaita valintoja – lisää mahdollisuusajattelua ohjaukseen -koulutuksesta, joka toteutettiin hankkeen aikana yhteensä viisi kertaa.

Koulutukset tarjosivat ajattelun aiheita ja välineitä ohjaustyöhön. Tavoitteena oli lisätä ohjaustyötä tekevien valmiuksia vastata erilaisiin ohjauksen haasteisiin ja tukea niin maahanmuuttajataustaisia kuin valtaväestöönkin kuuluvia nuoria. Koulutusten keskeisinä näkökulmina olivat voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote monine sovellusmahdollisuuksineen, ajattelutottumusten tunnistamisen tärkeys, vahvuusajattelu sekä tietoinen läsnäolo ja itsemyötätunto ohjaajan taitona ja ohjauksen sisältönä.

Kun Viisaita valintoja -koulutuksia alettiin järjestää, havaittiin niiden herättävän laajasti kiinnostusta. Koulutukset täyttyivät nopeasti, ja paljon oli halukkaita, jotka eivät mahtuneet mukaan. Koulutus osui selkeästi johonkin opinto-ohjaajien ja muiden ohjaustyötä tekevien kokemaan tarpeeseen. Pyysin Leena Rasasta, hankkeen pääkouluttajaa, kertomaan ajatuksiaan.

”Koulutuksen näkökulmat puhuttelivat ja osuivat ajankohtaisiin tarpeisiin. Oppilaitoksissa tarvitaan yhä enemmän valmentavaa otetta ja sen osaamista”, Leena kertoo. ”Ohjattavilla on monenlaisia yksilöllisiä tarpeita, tilanteita ja kulttuuritaustoja. Monet ohjaustyötä tekevät ovat myös aktiivisia täydentämään osaamistaan ja jakamaan ajatuksia toistensa kanssa. Tämä kaikki yhdessä selittänee koulutusten nopeaa täyttymistä.”

Kerätyn palautteen perusteella yhtenä koulutusten tärkeimpänä antina pidettiinkin juuri sitä, että ajatuksia ja menetelmiä pääsi jakamaan kollegojen kesken. Ajatusten jakaminen on elinikäisen oppimisen edellytys. Koulutus antaa usein kipinän kokeiluihin ja ”luvan” tehdä asioita uusilla tavoilla, mikä parhaimmillaan antaa voimaa.

Kysyin Leenalta myös, millaista koulutusta hän voisi kuvitella opinto-ohjaajien tarvitsevan jatkossa. ”Tähän on varmasti monia vastauksia”, hän pohtii. ”Itseäni kiinnostavat tällä hetkellä erityisen paljon tietoisen läsnäolon ja itsemyötätunnon mahdollisuudet ohjauksessa ja huomaan, että moni jakaa tämän kiinnostuksen. Kaivataan lisää keinoja ja varmuutta näiden taitojen soveltamiseen ohjauksessa.” Positiivisen psykologian tutkimustiedon soveltaminen ja vahvuusajattelun nivominen eri tavoin ohjaukseen ja opetukseen kiinnostavat Leenan mukaan myös paljon.

Kouluttajan pohdintoja

Ohjauksen keskeisimpänä tehtävänä voidaan Leenan mukaan pitää sitä, että se tukee tai vahvistaa pystyvyyden tunnetta, toimijuutta ja kasvun asennetta. ”Ohjaajan tärkeä tehtävä on synnyttää tasa-arvoinen, arvostava ohjaustilanne, missä on turvallista tuoda esiin ajatuksia ja monenmoisia tunteita.”

Viisaita valintoja -koulutuksissa käytetty ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa välineitä dialogin rakentamiseen: aktiivisen kuuntelun ja oivalluttavien kysymysten vuorotteluun. Kun ohjaus on turvallista ja oivalluttavaa, ohjattavan saa näkemään ja punnitsemaan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksia, voimavaroja ja taitoja. Tämä auttaa Leenan mukaan löytämään rohkeutta ja keinoja, kuinka mennä kohti uusia valintoja ja tilanteita.

”Kuten tuttu viisaus muistuttaa, rohkeus on sitä, että toimii pelosta ja epävarmuudesta huolimatta. Jännitys ei tällöin lamauta, vaan se voidaan tulkita sellaisena vireytenä, joka tuuppaa eteenpäin”, Leena kiteyttää.

Leena kehottaa opettajia ja ohjaajia myös reflektoimaan riittävästi omaa ajatteluaan ja toimintaansa, mikä auttaa pysymään tietoisena omasta tavasta toimia ja lataa lisäksi omaa energiaa. ”Kannattaa pohtia, mikä kohtaamisissa on tärkeintä, ja miten pystyn välittämään riittävän hyvin tätä tärkeää päivittäisessä työssä. Jaksanhan uskoa, että jokainen voi löytää oman polkunsa ja paikkansa. Joskus se tapahtuu suoraviivaisesti, joskus polku on mutkainen.”

Lopuksi Leena antaa vielä hyvän vinkin: ”Ohjaajalle oivaa evästä ovat utelias ja avoin mieli sekä hymy silmäkulmissa.” Näillä eväillä voisi kuvitella pärjäävän myös monella muulla sekä arki- että työelämän osa-alueella.

Mitä hankkeesta jäi käteen?

Hankkeessa pilotoitiin verkkokoulutus samoista teemoista, joita Viisaita valintoja -koulutuksessa käsiteltiin. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ pyrkii toteuttamaan pilotin ja siitä kerätyn palautteen pohjalta koulutusta opinto-ohjaajille. Jos siis hankkeessa toteutettu koulutus herätti kiinnostusta, kannattaa seurata HY+:n koulutustarjontaa esimerkiksi tilaamalla opetusalan uutiskirje.

Erilaisia ja innostavia nuorten tarinoita löytyy Viisaat valinnat -hankkeen verkkosivun uudesta tehtäväpaketista Käännekohtia ja viisaita valintoja ‒ tehtäviä opinto-ohjaukseen. Paketin ovat tuottaneet Mediakasvatuskeskus Metka ry ja Nuorten toimintakeskus Happi.

Videotarinoiden ja tehtävien kautta nuoria voi ohjata tiedostamaan omia ammatillisia kiinnostuksiaan. Tarinat antavat myös rohkaisevia näkökulmia ja työkaluja haastavissa elämäntilanteissa selviytymiseen. Tehtäväpaketti on suunnattu yläkouluikäisiä hieman vanhemmille nuorille, joten sitä voi käyttää esimerkiksi toisen asteen opintoja suorittavien ohjauksessa.

Tehtäväpaketin lisäksi hankkeen verkkosivulta löytyy paljon muutakin sisältöä ohjaustyön tueksi. Esimerkiksi hankkeen tutkimusosuudessa päivitetty Tarinoita kaveruudesta -materiaali on sivulla ladattavissa. Se on oppituntikokonaisuus, joka käsittelee ryhmienvälisiä ystävyyssuhteita ja on tarkoitettu käytettäväksi yläkouluikäisten ohjauksessa. Verkkosivulta voi myös lukea hankkeen tutkimuksen tuloksia.

Hankkeen verkkosivuun (www.viisaatvalinnat.fi) kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa. Sen kautta hankkeen tuotokset ovat kaikkien käytettävissä, vaikka hanke onkin jo tullut päätökseensä. Oli hienoa olla mukana Viisaat valinnat ‑hankkeessa, ja toivon sen tuotoksista olevan hyötyä mahdollisimman monelle. Tuetaan nuoria jatkossakin tekemään viisaita valintoja!

 

Kirjoittaja: Saara Kankainen, viestintäkoordinaattori, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Jutussa haastateltu Leena Rasanen (TaitoBa House) on sosiaalipsykologi (VTM), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja sekä Mindful Self-Compassion -opettaja.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi