FI | SV | EN

Mitä on elinikäinen oppiminen ja miksi se on tärkeää?

Elinikäinen oppiminen on nostettu keskiöön niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Ilmiön taustalla ovat koko globaalia yhteiskuntaa koskevat suuret muutokset esimerkiksi työssä ja työnteossa sekä tieteen ja teknologian kehityksessä. Jatkuva oppiminen on välttämätöntä, jos tässä muutoksessa halutaan pysyä mukana.

Miksi elinikäinen oppiminen on ajankohtaista juuri nyt

Suomalainen yhteiskunta on entistä moninaisempi, ja yhteiskunnan muutoksen nopeus kasvaa koko ajan. Niin Suomessa kuin koko maailmassakin ollaan siirtymässä uudenlaiseen aikaan, jossa osaamista on jatkuvasti kehitettävä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi syyskuun 2019 lopussa tiedotteen jatkuvan oppimisen uudistuksen käynnistymisestä. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa työikäisten osaamisen päivittämistä sekä helpottaa osaajapulaa.

Hallitusohjelman mukaan osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Kuten Sitran Osaamisen aika ‑podcastsarjan avausjaksossa todetaan, Suomalaisessa yhteiskunnassa työllä on iso merkitys ihmisten elämässä. Tunne osaamisen hallinnan menettämisestä vähentää työhyvinvointia ja työn merkityksellisyyden tunnetta sekä lisää työuupumusta, joka vaikuttaa olevan kasvava ongelma työpaikoilla.

Jatkuvalla oppimisella on siis vaikutusta ihmisten työssä jaksamiseen.

Myös sosiaalisen yhdenvertaisuuden kannalta jatkuvan oppimisen edistäminen on merkittävää. Jatkuvan oppimisen palveluilla ja osaamisen kehittämisellä voidaan vaikuttaa esimerkiksi maahanmuuttajien integraatioon ja väestön ikääntymisestä johtuviin työn tuottavuuden haasteisiin.

Voidaan sanoa, että elinikäisen oppimisen avulla kehitetään sekä Suomen kilpailukykyä että ihmisten hyvinvointia. Toisin sanoen jatkuva oppiminen tuottaa niin yksilöllistä kuin yhteiskunnallistakin hyötyä.

Kuten Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen toteaa Sitran podcastissa, uutta työtä syntyy, kun meistä kaikista tehdään entistä osaavampia, ratkaisukeskeisiä ja yhdessä toimivia ihmisiä.

Elinikäisen oppimisen taidot

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan ajatusta siitä, että ihminen oppii uutta koko elämänsä ajan niin muodollisessa koulutuksessa, työuransa aikana kuin vapaa-ajallakin. Vaikka tämä kuulostaa melko yksinkertaiselta tavoitteelta, sisältyy jatkuvaan oppimiseen paljon sellaisia taitoja, jotka eivät ole sisäänrakennettuja.

Elinikäisen oppimisen taitoja, kuten tiedon soveltamistaitoa ja oman osaamisen tunnistamista, on siis itsessään opeteltava. Jatkuvan oppimisen taidot ovat keskeisiä tulevaisuuden työelämätaitoja.

Elinikäisen oppimisen taitoihin kuuluu muun muassa se, että tiedostaa omat tapansa oppia ja osaa käyttää tätä tietoa oman työskentelynsä edistämiseen. Pelkästään oppiminen ei riitä, vaan opittuja asioita on kyettävä lisäksi soveltamaan erilaisissa konteksteissa ja tilanteissa.

On myös keskeistä tunnistaa, millaista osaamista itsellä on jo valmiina ja missä yhteyksissä olemassa olevaa osaamista voidaan hyödyntää. Lisäksi on pystyttävä havaitsemaan omia kehittymiskohteita ja arvioitava, millaista tietoa ja taitoa itse tarvitsee työssään nyt ja tulevaisuudessa.

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen muuttuu yhä merkittävämmäksi, eikä omaa osaamista voida enää pitää missään vaiheessa täysin valmiina. Jatkuvan kehittymisen mentaliteetin perusteellinen omaksuminen vaatii muutosta yleensä koko työyhteisön toimintakulttuurissa.

Osaamisen kehittäminen keskiöön

Microsoftin ja Keskuspuiston Nuorkauppakamarin teettämässä ja Demos Helsingin toteuttamassa tutkimuksessa todetaan tulevaisuuden johtajien ajattelevan, että yrityksen tulee kantaa vastuuta henkilöstön osaamisen päivittämisestä tulevaisuuden muutostarpeiden mukaan.

Sama tutkimus osoittaa ison osan tulevaisuuden johtajista näkevän, että kilpailun kärkeen ovat jo nyt nousseet oppimiseen panostavat organisaatiot.

Kilpailuedun vaalimiseksi osaamisen kehittäminen kannattaa siis jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa nostaa keskiöön viimeistään nyt. Tämä vaatii osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamista ja aktiivista panostamista tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämiseen.

Teksti: Saara Kankainen

Tutustu HY+:n jatkuvan oppimisen ratkaisuihin. Yrityksille ja organisaatioille räätälöitävien kehittämisratkaisujen sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi