FI | SV | EN

Miksi valmentava johtaminen kannattaa

Blogiteksti on julkaistu alun perin 26.3.2018 ja päivitetty 12.4.2022.

Mitä on valmentava johtaminen ja mitä hyötyä on valmentavasta johtamistyylistä? Valmentava johtaminen on arvostava, osallistava ja tavoitteellinen tapa vaikuttaa. Sen avulla yksilöiden potentiaali vapautuu joukon, kuten tiimin, työryhmän tai koko organisaation, yhteiseen käyttöön. Tämä puolestaan tukee yksilöiden voimaantumista työssään.

Tähän blogiartikkeliin on koottu valmentavan johtamisen asiantuntijoiden ja kouluttajien Marjo-Riitta Ristikankaan ja Vesa Ristikankaan näkemyksiä, miksi valmentava johtaminen kannattaa.

Lisäksi juttuun on haastateltu Antti Paukkusta, joka osallistui HY+:n Valmentava johtaminen ‑koulutukseen 2021. Hän valitsi valmentavan johtamisen koulutuksen, koska halusi parantaa omaa toimintaansa johtajana.

”Ihmisten kanssa työskenteleminen on mielenkiintoista ja nautin siitä, että saan auttaa ihmisiä ja nousta yhdessä uudelle tasolle. Tutustuin kevyesti teemaan ja tuntui, että valmentavan otteen kehittämisestä voisi hyvin olla hyötyä roolissani esimiehenä”, Paukkunen toteaa.

Mihin valmentavaa johtamista voidaan hyödyntää

Työn ja työelämän murroksesta on puhuttu jo pitkään. Muutoksen keskellä valmentavan johtamistyylin on todettu olevan hyödyllinen ainakin seuraavissa kuudessa tapauksessa.

1. Tiedon ja osaamisen kehittäminen

Koska maailma muuttuu ripeällä tahdilla, vaaditaan työntekijöiltä tiedon ja osaamisen lisäksi kykyä kehittää niitä jatkuvasti. Kun osaamisen kasvattaminen on yrityksessä pääsääntöisenä tavoitteena, vaaditaan esihenkilöltä kykyä ohjata ja valmentaa alaisiaan kehittymään. Tähän paras keino on valmentava johtamistyyli, joka tuo esiin kaikkien potentiaalin.

2. Uusien sukupolvien johtaminen

Uudet sukupolvet suhtautuvat työelämään uudenlaisella tavalla. Ne muun muassa kyseenalaistavat hierarkioita ja vaativat työn innostavuutta, johtamisen oikeudenmukaisuutta ja yhteistyön mukavuutta. Uusien sukupolvien motivoimiseksi johtamiskulttuurin on siis muututtava valmentavaan suuntaan. Sekä johtajilta että muilta kollegoilta odotetaan entistä enemmän keskustelu- ja kuuntelukykyä, kannustamista ja palautetta.

3. Yhteisöllisyyden lisääminen

Yhteisökeskeinen ajattelu ja tarve kuulua ryhmään korostuvat nykytyöelämässä, minkä johdosta vuorovaikutusosaaminen ja yhteistyötaidot korostuvat myös johtamisessa. Koska johtaminen ei ole yksilösuoritus, vaan osallistava prosessi, valmentavan otteen merkitys kasvaa. Tiimin yhteisöllisyyden tunne lisääntyy, kun valmentava johtaja nostaa esiin yksilöiden ja ryhmien voimavarat.

4. Vastuun jakaminen

Valmentavaa johtamista voidaan hyödyntää vastuun jakamiseen tiimin sisällä. Kun esihenkilö ei keskity korostamaan omaa osaamistaan, vaan tukee tiimin jäseniä onnistumaan yhdessä, on myös vastuuta helpompi jakaa. Jokainen tiimin jäsen vaalii yhteistä hyvää, kun vastuu yhteisestä tekemisestä on jaettu.

5. Yhteistoiminnan tehostaminen

Valmentava johtaminen tehostaa tiimin yhteistoimintaa, kun tiimin jäsenten erilaiset vahvuudet otetaan huomioon. Valmentava johtamistyyli auttaa jakamaan työt jokaisen henkilökohtaisten ja luontaisten vahvuuksien mukaan, jolloin koko tiimin toiminta tehostuu. Jotta samassa tiimissä työskentelevät erilaiset ihmiset tulisivat toimeen keskenään, on esihenkilön olennaista kannustaa keskustelemaan eroavaisuuksista ‒ tietenkin arvostavaan sävyyn.

6. Yhteisiin tavoitteisiin sitouttaminen

Sitoutuminen tiimin tai koko työyhteisön yhteisiin tavoitteisiin edellyttää työn merkityksen ymmärtämistä, suunnitelmallisuutta, toimeenpanoa ja palautteen antamista, joihin päästään valmentavalla johtamisotteella. Annetut tavoitteet jäävät usein etäisiksi ja merkityksettömiksi, mutta yhdessä määritettyjen tavoitteiden merkityksen yksilö ymmärtää paremmin. Sitoutumisen taso kasvaa, kun jokaisen tiimin jäsenen omia tavoitteita, niihin tähtääviä suunnitelmia ja toimeenpanoa mietitään yhdessä, vastuuta sovituista asioista kannetaan yhteisesti ja kaikki tiimin jäsenet antavat palautetta toisilleen.

Miksi kannattaa hyödyntää valmentavaa otetta

Valmentava ote ei kuulu ainoastaan johtajille ja esihenkilöille, vaan jokainen voi hyödyntää sitä niin työ- kuin arkielämässä. Valmentava johtajuus on hyödyllistä kaikissa elämän vuorovaikutussuhteissa.

Valmentavan johtamisen koulutuksessa korostettiin Paukkusen mukaan kuuntelemista ja kysymyksenasettelua. “Olen koittanut kiinnittää huomiota siihen, millaisia kysymyksiä esitän”, hän pohtii. “Koen, että olen saanut itse keskusteluista enemmän irti ja pystynyt myös auttamaan ihmisiä ympärilläni löytämään vastauksia entistä tehokkaammin.”

“Yhdessä keksitään yleensä parhaat ratkaisut tai ainakin kyetään katsomaan asioita useammasta kulmasta. Lisäksi sitoutuminen tavoitteisiin syntyy luonnostaan, kun ne synnytetään yhdessä tai jopa omalähtöisesti ylhäältä sanelun sijaan”, Paukkunen tähdentää.

Omaa valmentavaa otetta arjessa voi siis kehittää kiinnostumalla ja kysymällä, haastamalla keskustelukumppanin ajattelemaan itse, motivoimalla rohkaisevin lausein sekä kirkastamalla tavoitteita.

Teksti: Saara Kankainen

Tekstin lähteenä on käytetty Marjo-Riitta ja Vesa Ristikankaan kirjaa Valmentava johtajuus.

Oletko kiinnostunut oman johtamisosaamisesi kehittämisestä? Tutustu Valmentava johtaminen ja uudistuva johtajuus -koulutukseen.

Ennakkotietoa uusista kiinnostavista sisällöistä sekä oman alasi tulevista koulutuksista ja maksuttomista tilaisuuksista saat tilaamalla HY+:n uutiskirjeen. Tilaa uutiskirje tästä!

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi