FI | SV | EN

Läs- och skriviver för barn och unga − bekanta dig med projektets materialbank

Varför behövs projekt som stöder språkmedvetenhet, läslust, läsförståelse och skrivande? Läsning ger bättre ordförråd, språklig variation och språkbruk samt spelar en viktig roll för god studieframgång. Goda lässtrategier och skrivverktyg  ökar möjligheterna till goda prestationer och bättre tilltro till den egna studieförmågan, vilket även ökar elevernas välbefinnande och kan förebygga stress.

Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och rentav nödvändig för två- och flerspråkiga elever. För att klara sig i dagens värld behöver man kunna förstå och tolka en mängd olika textgenrer.

Bild från projektets slutseminarium
Bild från projektets slutseminarium

Eleverna har nytta av att använda sig av lässtrategier i alla skolämnen och på alla skolstadier. Förmågan att ta till sig och fördjupa sig i längre texter är också viktig för att eleverna ska kunna utveckla ett kritiskt tänkande.

Läsning handlar om att kunna ta till sig information och kunskap, men ger också en chans till glädje, spänning och njutning. Dessutom ger läsning av skönlitteratur en möjlighet att få leva sig in i andra människors upplevelser och få en bättre förståelse för olika sätt att se på världen. Författaren Alf Henrikson lär ha sagt: ”Att läsa böcker är att leva många liv”.

Läsning vidgar vyer,  ökar förståelse och ger oss en chans att leva oss in i situationer som inte är självupplevda. Dessutom är det viktigt att, för att kunna vara en aktiv medborgare i samhället, kunna både  tolka texter och skapa texter. Barn och unga behöver få redskap för att  söka och tolka information, men också för att reflektera över innehållet.

Det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet Läs- och skriviver för barn och unga (2018−2020) har haft som målsättning att erbjuda insyn i bl.a. barns och ungas läs- och skrivutveckling, flerspråkighet, multilitteracitet, ordkonst och berättande, argumentation, ämnesövergripande arbetssätt samt metoder och verktyg som stöder språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Målgruppen har varit småbarnspedagoger, förskolelärare och lärare i lågstadiet, högstadiet, gymnasiet samt andra stadiets yrkesutbildning.

Projektets kurser har bestått av gemensamma delar för alla deltagare, stadiespecifika moduler samt valbara kurser. Allt som allt har projektet bestått av kurser motsvarande närmare 50 sp, varav varje deltagare avlagt en skräddarsydd helhet på 15 sp. Alla deltagare har också genomfört ett eget utvecklingsarbete med anknytning till den egna undervisningen.

Anna Fåhraeus och Jonas Asklund med Sissel Korpisola
Två av projektets svenska gästföreläsare, Anna Fåhraeus från Högskolan i Halmstad och Jonas Asklund från Högskolan Kristianstad med Sissel Korpisola från HY+ (i mitten).

I projektet har många deltagare också samarbetat med författare, illustratörer, skådespelare, museer, bibliotek och andra kulturaktörer.

Deltagarnas utvecklingsarbeten har nu samlats i materialbanken: lasochskriviver.fi. Här kan ni också läsa mer om projektet och bekanta er med videor från två nätkurser, Flerspråkighet och Multilitteracitet i barns och ungas liv, som utvecklats med projektets medel.

Förhoppningsvis kan nu både deltagarnas samlade utvecklingsarbeten och videorna från nätkurserna erbjuda idéer och inspiration till alla intresserade. HY+ kommer att kunna erbjuda nätkurserna till lärare också nästa år, i en lite omarbetad form kommer de att ingå i det UBS-finansierade projektet Språkskapande.

Vill framföra ett varmt tack till projektets alla deltagare, utbildare och samarbetspartners. Alla intressanta metoder, nya infallsvinklar och idéer fungerade inspirerande både för pedagoger och deras elever. Ett speciellt tack till alla er som bidragit med material till projektets materialbank. Hoppas det material som skapats under projekttiden nu kan vara till nytta för lärare och andra intresserade.

Projektledare och kundchef Sissel Korpisola, HY+

 

Materialbank: lasochskriviver.fi

 

Nedan kommentarer av projektets deltagare:

”Jag lärde mig massor. Kurserna var mycket intressanta och de har hjälpt och inspirerat mig att utveckla min undervisning.”

”Jag tyckte att kursen var helt otroligt bra, fantastiskt att få gå en kurs där det satsats så mycket på oss deltagare.”

”TACK! Hoppas något liknande ordnas i framtiden; utbildningen var mycket viktig med tanke på våra ungdomar i skolorna i Svenskfinland. En fortbildning som verkligen behövdes.”

”Nya metoder. Nya infallsvinklar. Ny kunskap. Nya perspektiv på genrer och litteratursyner.”

”Liknande kurser, tack! Kurser i läsning, kreativt skapande, litteratursyner. Kurser där läraren får vara en elev samtidigt som hen lär sig mycket. Kurser där lärare från olika skolor får dela åsikter och idéer.”

”Jag tänker mer nu på mitt eget språk och hur viktigt det är att vara en bra språkmodell. Jag blev medveten om att jag använder ganska mycket finlandismer i mitt talspråk.”

”Jag fick många nya tips till mitt arbete och nya infallsvinklar. Jag har förkovrat mig i multilitteracitet, mångspråkighet, berättarkonst och fått fördjupad information om forskning och forskningsresultat på området om läsning och skrivning. Jag har fått givande möten med andra kolleger och fått vara med på goda, intressanta diskussioner. Jag fick också bygga upp ett eget projekt och genomföra det, vilket gav mersmak.”

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi