FI | SV | EN

Läs- och skrivinspiration på Helsingfors Bokmässa

Läsning och diskussioner kring skönlitteratur stöder inte bara språket utan erbjuder också en fantastisk möjlighet att få ta del av andra upplevelsevärldar, man ”får stiga in i någon annans huvud” och leva sig in i tankar, reaktioner och händelser man inte själv upplevt. Detta främjar förståelse och förmågan att bemöta andra.

På Helsingfors bokmässa representerade jag HY+ den 25.10 och den 27.10 i två diskussioner på scen gällande litteraturens potential att stöda inkludering, berättarglädje och språklig inspiration. HY+ fortbildningshelhet Läs- och skriviver för barn och unga, som finansieras av Utbildningsstyrelsen och startar i mitten av november, kommer på ett mångsidigt sätt att erbjuda personal inom undervisningsväsendet och småbarnsfostran information om den senaste forskningen inom området samt konkreta verktyg att arbeta språkmedvetet och språkinspirerande.

Bokmässan 27.10.2018
På scenen på Helsingfors bokmässa: Sabira Ståhlberg, Alexandr Foy, Sissel Korpisola, Augusto Asis de Barros
Ann-Christin Furu, en av utbildarna i projektet Läs- och skriviver för barn och unga

Fortbildningshelheten är indelad i stadiespecifika moduler (småbarnspedagogik, lågstadiet, högstadiet, gymnasiet samt andra stadiets yrkesutbildning) och passar även speciallärare och ämneslärare som vill arbeta språkmedvetet. I helheten ingår också valbara kurser i t.ex. mångspråkighet, multilitteracitet, ämnesövergripande samarbeten, läs- och skrivutveckling, språkvård, berättande och skrivinspiration. Alla deltagare får också handledning i ett eget utvecklingsarbete och materialet som skapas kommer att samlas i en materialbank som kan fungera som inspiration för andra.

En valbar kurs i mångspråkighet, som kommer att förverkligas som en nätkurs, kommer att innehålla inslag av de metoder som i höst testats i den internationella skrivarverkstaden Brokiga berättelser, som författare Sabira Ståhlberg planerat tillsammans med mig. Deltagarna var både nyanlända som integrerar sig på svenska samt finländare. Vi skrev på svenska, engelska och spanska. Vi skrev dels texter om oss själva och om varandra, men också om upplevelser och resor samt texter som grundade sig på bilder.

Efter varje skrivuppgift läste vi upp texterna och diskuterade. Diskussionerna blev tidvis långa kedjor av fria associationer och utbyte av tankar, som ledde till gemensamma upplevelser och nya texter. Vi valde också ibland en bild som alla skrev egna texter om, och det var intressant att se hur samma bild kan skapa väldigt olika texter, en del beskrev konkreta minnen, andra var poetiska och en del fokuserade på drömmar, förhoppningar eller roliga infall.

I bokmässans diskussioner på scenen deltog även Alexandr Foy från Ryssland och Augusto Asis de Barros från Uruguay, som båda deltagit i skrivarverkstaden. Augusto läste upp några av sina egna texter och båda lyfte fram hur berättelserna som skapades både individuellt och gemensamt hjälpt dem att beskriva känslor och upplevelser på svenska. Vi möttes och delade med oss som individer, inte som representanter för ett visst land eller kultur, detta är något som invandrare inte alltid upplever i samhället.

Alexander Foy berättade också om Svenska.FI,  en förening för personer som valt att integrera sig på svenska i det finländska samhället. Föreningens målsättning är att förbättra integration och göra det roligare, mera flexibelt och anpassat till individens behov. Social samverkan och kreativa aktiviteter erbjuder nya vänner och möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter, vilket i sin tur stärker självförtroendet och möjligheterna att fungera aktivt i samhället. Här fungerar också Luckans språkkaféer, internationella bokklubb samt vägledningsservice stödjande för inkludering av både nyanlända individer och familjer.

Även HY+ fortbildningsprojekt Svenska som andraspråk, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, och som startat i oktober och riktar sig till personal inom undervisningsväsendet och småbarnsfostran, strävar efter att förutom att öka deltagarnas kompetenser i språkutvecklande  arbetssätt även stärka didaktisk inkludering, normkritiska pedagogik och social rättvisa i undervisningen. I fortbildningshelheten ingår social språkinlärning som t.ex. språkbad och tandemundervisning.

Deltagarna i fortbildningen kommer att utveckla pedagogiskt material i anslutning till den egna undervisningen samt som grupp skapa ett introduktionsmaterial för nybörjare i svenska. Det pedagogiska materialet kommer att sättas i en materialbank på webben för att möjliggöra vidare spridning.

På scenen talades det också om de kurser för nyanlända som integreras på svenska som jag förra hösten planerade och genomförde i ett samarbete mellan Luckans delprojekt i Stora Komet, Borgå Folkakademi och biblioteket i Borgå. Syftet vara att främja språkinlärning och inkludering i samhället genom kreativa metoder och berättelser i olika former (lättläst litteratur, bilder, musik och låttexter samt fotografering). Genom diskussioner kring litteratur och bild uppmuntrades deltagarna att våga använda svenska samt att även dela med sig av de erfarenheter och kunskaper de har.

Kursdeltagarna fick också ge feedback på texter författare Sabira Ståhlberg skrivit, vilket hjälpte henne att utveckla lättläst litteratur för nyanlända. På detta sätt fick gruppdeltagarna fungera som experter och delta i utvecklandet av ny finlandssvensk lättläst litteratur. Kursdeltagarna fick också berätta om sina favoritplatser i Borgå, resultatet blev bildspelet Blickar i Borgå, som innehåller virtuella bilder och deltagarnas inspelade berättelser. Vi får på detta sätt se på staden ”med nya ögon”. Länk till bildspelet här.

I bokmässans diskussioner nämndes också det utvecklingsarbetet med skönlitteratur som karriärhanteringsmetod, som jag erbjudit finlandssvenska studerande från olika branscher. I detta skönlitteraturkurskoncept används läsning av och diskussioner kring skönlitteratur  som verktyg för att främja social kompetens och självreflektion.

I höst genomförs en mångprofessionell skönlitteraturkurs enligt detta pedagogiska koncept på medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Blivande läkare, tandläkare, socialarbetare, sjukskötare, ergoterapeuter och socionomer möts och diskuterar etiska frågor samt sociala situationer de kommer att ställas inför i sitt kommande yrkesliv. Kursen sker i samarbete med Lena Sjöberg och Matilda Wrede-Jäntti.

Claes Andersson och Sissel Korpisola
Claes Anderson har engagerat sig i ett karriärhanteringsstödande skönlitteraturkurskonceptet som Sissel Korpisola utvecklat

Jag har presenterat kurskonceptet på internationella konferenser och forskare inom medicinsk humaniora från bl.a. Sverige, Nederländerna, Storbritannien och USA har intresserat sig för effekterna som uppnås med denna vägledningsmetod och bidragit med tips och utvärderingsredskap. Också finlandssvenska författare som Claes Andersson och Merete Mazzarella är engagerade i konceptet. Deltagarna i modulen för andra stadiets yrkesutbildning i projektet Läs- och skriviver för barn och unga  kommer att få ta del av resultat, tips och metoder utarbetade inom detta pedagogiska koncept.

HY+ fortbildning Läs- och skriviver för barn och unga erbjuder personal inom undervisningsväsendet och småbarnsfostran möjligheter att fördjupa sig i olika språkinspirerande och ämnesövergripande arbetssätt och ger insyn i aktuell forskning gällande skönlitteratur och språkmedveten pedagogik, inspiration samt konkreta verktyg i det egna arbetet. Diskussionerna på Helsingfors bokmässa erbjöd information om några genomförda pilotprojekt inom språkstödande verksamhet samt små nedslag i projektet Läs- och skrivivers upplägg och innehåll, mer om fortbildningshelheten kan du läsa här.

Sissel Korpisola, litteraturvetare och utvecklingssakkunnig på HY+

 

Som utbildare i fortbildning Läs- och skriviver för barn och unga fungerar bl.a:

 • Merete Mazzarella, FD, professor, författare
 • Barbro Westlund, FD, universitetslektor, Stockholms universitet
 • Katarina Rejman, FD, universitetslektor, svenskämnets didaktik, Stockholms universitet
 • Jonas Asklund, FD, litteraturvetare och lärarutbildare vid Högskolan i Halmstad
 • Anna Fåhraeus, FD, litteraturvetare och lärarutbildare vid Högskolan i Halmstad
 • Kari Nissinen, FD, Jyväskylä universitet
 • Sabira Ståhlberg, FD, författare, Colorit
 • Anna Slotte, PeD universitetslektor, Helsingfors universitet
 • Ann-Christin Furu, leg talterapeut, PeD, universitetslektor, Helsingfors universitet
 • Tom Gullberg, FD, Åbo Akademi
 • Kirsi Wallinheimo, universitetslektor, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
 • Nina Gran, FM, specialplanerare, Kultur och fritid, Helsingfors stad,
 • Mika Hietanen, doc. i exegetik, företrädesvis retorik, MA i argumentation, Uppsala universitet
 • Jan Hellgren, PeM, nationella centret för utbildningsutvärdering
 • Sissel Korpisola, FM, HY+
 • Kerstin Lundberg Hahn, författare, pedagog, lärarfortbildare
 • Agneta Möller-Salmela ,läsinspiratör
 • Alexandra Nordström, pol.mag, doktorand, Helsingfors universitet
 • Jolin Slotte, fil.mag, författare, doktorand, Åbo Akademi
 • Katarina von Numers-Ekman, fil.mag, författare, lektor, finlandssvensk läsambassadör
 • Institutet för de inhemska språken (Charlotta af Hällström-Reijonen och Anna Maria Gustafsson)
 • Sykustens ordkonstskola
 • Ann-Katrine Risberg, PeM, speciallärare, doktorand vid  Åbo Akademi
 • Pia Vataja, PeM, klass- och speciallärare, doktorand vid Jyväskylä universitet

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi