FI | SV | EN

Bli säker i din bedömning! Ta bedömningskriterierna i bruk

Bedömningsnormerna för den grundläggande undervisningen har förnyats under åren 2020–2023. Är du fortfarande osäker på hur bedömningskriterierna ska tillämpas vid avslutningen av årskurs 6 eller i slutskedet av grundläggande utbildning? Är du ansvarig för läroplanen eller bedömningen i din kommun eller skola? Kom och ta del av de viktigaste ämnesområdena gällande bedömningsreformen. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är kostnadsfri för målgruppen.

Utbildningen riktar sej till grundskolans klass- och ämneslärare och målsättningen är att stärka lärares bedömningskompetens och skapa trygghet i bedömningen. Utbildningen består av tre innehållsmoduler där målen och uppgifterna för bedömningen diskuteras, grunderna för att använda bedömningskriterier tas upp samt särdragen för bedömningen av olika ämnen behandlas. 

Tidpunkt

21.1.–24.4.2025

Form
Närstudier
Plats
Helsingfors
Pris
Avgiftsfri

Målsättning och innehåll

Utbildningens målsättning är att stödja klass- och ämneslärarnas bedömningskompetens så att den förnyade bedömningsnormen och kriterierna för grundläggande utbildning utgör grunden för bedömning av elevernas lärande och kompetens.

Dessutom är målet att de förnyade slutbedömningskriterierna används i bedömningen av elevernas kompetens (kunskaper, färdigheter och arbete) och att lärarna har möjlighet att använda beskrivningar för olika betyg när de bedömer eleverna i lågstadiet (klass 3–6).

En central målsättning är att deltagarnas och deras arbetsgemenskapers bedömningskompetens förstärks och att fungerande verksamhetsmodeller delas mellan deltagarna.

Modul 1: Stärkande av lärares bedömningskompetens (2 sp)

Närstudiedag 1: tisdag 21.1.2025: kl. 9.00 – 16.00 Närstudiedag 2: 5.2.2025: kl. 9.00 – 16.00

Handledning 1: via Zoom: 12.2. 2025 klockan 8–10

Xu ja Brown (2017) har utvecklat en ram för lärares bedömningskompetens känd som Talip-modellen (teachers’ assessment literacy in practice), vilken ger läraren möjlighet att reflektera över sin bedömningskompetens under olika skeden av sin karriär.

I modulen fokuseras särskilt på olika bedömningsuppgifter i grundskolan, betydelsen av olika mål i bedömningen av ämnen samt hur den förnyade bedömningsnormen för årskurs 6 används som en del av lärares bedömningsarbete.

Deltagarna genomför en förhandsuppgift online. Mellan närstudiedagarna utförs en tillämpningsuppgift som kan användas som en del av lärares dagliga bedömningsarbete. Närundervisningen består av forskningsbaserade presentationer och gemensamt arbete. Syftet med förhandsuppgiften och tillämpningsuppgiften är att ge konkreta verktyg för att utveckla bedömningen i arbetsgemenskapen.

Modul 2: Kriterier för bedömning av kompetens (2 sp)

Närstudiedag 1: 6.3.2025: kl. 9.00 – 16.00 webinarie 13.3.2025: kl. 15.00–17.00

Handledning 2: via Zoom: 18.3.2025 klockan 15–17

I modulen studeras grunderna för bedömningen inom grundläggande utbildning samt slutbedömningsnormen för årskurs 6.

Som bakgrund är förståelsen av Krathwhools och Anderssons taxonomi (2001), dvs. hur kunskaps- och färdighetsmålen för ämnet är konstruerade i beskrivningarna för betyg som ges vid avslutningen av årskurs 6 och i slutbedömningskriterierna. Förståelsen av denna taxonomi hjälper avsevärt för att tillämpa beskrivningarna för olika ämnen för betygen 5, 7, 8 och 9. Dessutom behandlas bedömningen av arbete enligt kapitel 6.4.

Modulen omfattar en närstudiedag, ett två timmars webinarie och mellanarbete. Om du har frågor under utbildningen eller i ditt praktiska bedömningsarbete kan du skicka dem i förväg. Frågor kommer att diskuteras under webinariet.  

Det handledda mellanarbetet fortsätter mellan närstudiedagarna: deltagarna fortsätter med sina utvecklingsuppgifter och får skriftlig feedback och annan vägledning i läroplattformen Moodle under utbildningens gång. 

Modul 3: Bedömning med hjälp av kriterierna! (1 sp)

Närstudiedag 1: 1.4.2025 kl. 9.00–16.00 Avslutande seminarium 24.4.2025: kl. 15.00–17.00

Handledning 3: via Zoom: 9.4.2024 klockan 15.00 – 17.00

I modulen undersöks bedömningen av olika ämnen enligt deras kunskapsområden. Under närstudiedagen fördjupas bedömningen av matematik, språkämnen (främmande språk och språk + AI), realämnen samt färdighets- och konstämnen vid slutbedömningen av årskurs 6. Under närstudiedagen delas deltagarna in i olika grupper enligt ämne, och de får information och vägledning från experter inom sina områden.

I modulen bearbetas praktiska exempel för att visa hur man kan förklara för elever och deras vårdnadshavare vilken kompetens som krävs för betygen 5, 7, 8 och 9, och hur betygen i allmänhet bildas enligt normerna.

Deltagarna fortsätter med sina tillämpningsuppgifter under handledning. Utbildningen avslutas med ett avslutande webinarie där deltagarna delar med sig sina tillämpningsuppgifter och får feedback från sina kollegor.  

Målgrupp

Utbildningen är riktad till klass- och ämneslärare i grundskolan. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och endast de som tillhör målgruppen kan anmäla sig.

Genomförande

Utbildningen består av 3 moduler, 4 närstudiedagar och två 2–3 timmars webbinarier samt handlett mellanarbete. Deltagarna får också tillgång till 4 utbildningsvideor/ inspelningar som de kan dra nytta av och dela med sig av i sin egna arbetsgemenskap.

Utbildningen omfattar föreläsningar, grupparbete och en tillämpningsuppgift som deltagarna arbetar med under handledning under utbildningsprocessen. Syftet med tillämpningsuppgiften är att ge konkreta modeller för utveckling av arbetsgemenskapens bedömningskompetens och praxis. 

Utbildare 

Mia Skog FM, är utbildningsplanerare inom verksamhetsområdet pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Mia fungerar både som projektledare och fortbildare med fokus på bedömning, digitalisering av lärande och hållbarhet inom den grundläggande utbildningen. Hon har tidigare jobbar som ekologisk rådgivare, lärarfortbildare i Kosovo samt ämneslärare i biologi, kemi och geografi.

KL, FL Najat Ouakrim-Soivio är docent i pedagogik vid Åbo och Helsingfors universitet, med specialisering inom bedömning av lärande och kompetens samt historisk-samhällsvetenskaplig utbildning. Hon har arbetat som lärare i historia och samhällskunskap, rektor, expert inom allmänbildande utbildning vid OPH och OKM, samt som forskardoktor och universitetslektor vid Helsingfors universitet. Dessutom har Ouakrim-Soivio bland annat forskat om bedömning av allmänbildande utbildning och fungerat som expert på bedömning utsedd av OPH från 2018 till 2022, där hon deltog i bland annat specificeringen av avsnitt 6 i bedömningskapitlet för grundutbildningen, förberedandet av nationella slutbedömningskriterier samt arbetet med att bearbeta dem inom ämnena historia och samhällslära.

Anmälan
Tidpunkt

21.1.–24.4.2025

Pris
Avgiftsfri

!

Ta kontakt
Johanna Ekström-Partanen
+358 50 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi
Minna-Mari Alanen
+358 50 5628165
minna-mari.alanen@hyplus.fi
Se även dessa
Aktuellt