FI | SV | EN

Bemötande av utmanande situationer för växelverkan inom småbarnspedagogiken

Behöver du strategier för att bemöta de barns vars interaktion är utmanande? Saknar du stöd för ditt eget välmående vid utmanande situationer? 

Denna webbaserade utbildning har som målsättning att erbjuda personal inom småbarnspedagogik arbetssätt för skapandet av en uppmuntrande växelverkan mellan pedagogen och barnet. Målsättningen är att deltagarnas sätt att bemöta och vara i växelverkan med alla barn, men speciellt barn som har beteende- och anknytningssvårigheter, förstärks. Hur svårigheter med anknytning och beteende kan komma till uttryck, samt hur småbarnspedagogen kan stödja barnens känsloreglering behandlas även.

Tidpunkt

1.10.2024–6.5.2025

Form
Nätkurs
Plats
Pris
Avgiftsfri

Utbildningen har tidigare arrangerats för personal inom grundläggande utbildning och den fick god respons av deltagarna.

“Kursen hade en röd tråd igenom. Den var väldigt välplanerad och innehöll intressanta delmoment. Föreläsningarna var lätta att delta i, handledningstillfällen guld värda och de allmänna diskussionerna viktiga.”

Utbildningen består av fem webinarier och fyra grupphandledningstillfällen som arrangeras i sin helhet i onlineformat.

UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING OCH INNEHÅLL    
Utbildningens målsättning är att erbjuda arbetssätt för stärkandet av en uppmuntrande växelverkan mellan pedagogen och barnet. Under utbildningens gång framkommer hur barnet drar nytta av pedagogens förmåga att skapa en förtroendefull relation med barnet och hur barnets psykiska känsla av trygghet förstärks.

 • INNEHÅLL    
  Modul 1: Introduktion & Utmanande situationer för växelverkan; definiering
 • Modul 2: Pedagogiska interventioner som stöd för utmanande situationer för växelverkan
 • Modul 3: Förmågan att skapa en uppmuntrande och empatisk växelverkan
 • Modul 4: Utbildande arbetssätt vid utmanande situationer
 • Modul 5: Stöd för pedagogens eget välbefinnande och ork i den inkluderande småbarnspedagogiken. 

MÅLGRUPP
Utbildningens målgrupp är personal inom småbarnspedagogiken och förskolan. Utbildningen finansieras av utbildningsstyrelsen och i den kan delta endast personer som ingår i målgruppen. Det arrangeras en separat utbildning för personal inom grundläggande undervisning.    

GENOMFÖRANDE    
Utbildningen genomförs i sin helhet som onlineformat och består av fem utbildningsdelar. Under varje utbildningsdel genomförs ett livetillfälle med processledaren. Deltagarna får även ta del av föreläsningar i form av videoinspelningar samt poddar.     
Utbildningen innehåller även en större utvecklingsuppgift, som är starkt förknippad med det egna arbetet i daghemmet. Deltagarna får stöd för genomförandet av uppgiften under grupphandledningstillfällena ledda av processledaren.     
Utbildningen omfattar (8) timmar grupphadledning/ deltagare. Under grupphandledningstillfällena arbetar deltagarna utgående från principer för arbetshandledning genom att gå igenom de tankar och känslor som framkommer under webinarierna. Centralt är pedagogens egna processer; uppmärksammande av de reaktioner och känslor som skapas under samverkanssituationer samt ökande av förståelse för sina egna reaktioner.     
Varje deltagare deltar i utbildningshelheten vars omfattning är 9 sp.

TIDTABELL    
Modul 1: 

 •  Webinarie: 1.10.2024 klockan 14.-16.00
 • Grupphandledning 4: 2 h/grupp    

Grupp A 16.10 klockan 8.30-10.30    
Grupp B 16.10 klockan 11.30-13.30    
Grupp C: 16.10 klockan 14 -16.00

Modul 2: 

 • Webinarie 7.11.2024 klockan 12.-16.00
 • Grupphandledning 2: 2 h/grupp   

Grupp A 28.11 klockan 8.30-10.30    
Grupp B 28.11 klockan 11.30-13.30    
Grupp C: 28.11 klockan 14 -16.00

Modul 3: 

 • Webinarie: 29.1.2025 klockan 12.-16.00
 • Grupphandledning 3: 2 h/grupp   

Grupp A 13.2 klockan 8.30-10.30    
Grupp B 13.2 klockan 11.30-13.30    
Grupp C: 13.2 klockan 14 -16.00 

 • Webinarie: 13.3.2025 klockan 12.-16.00
 • Grupphandledning 4: 2 h/grupp

Grupp A 2.4 klockan 8.30-10.30    
Grupp B 2.4 klockan 11.30-13.30    
Grupp C: 2.4 klockan 14 -16.00

Modul 4: 

 • Webinarie: 23.1.2025 klockan 12.-16.00 
 • Grupphandledning 4: 2 h/grupp

Grupp A 5.2 klockan 8.30-10.30    
Grupp B 5.2 klockan 11.30-13.30    
Grupp C: 5.2 klockan 14 -16.00

Modul 5: 

 • Webinarie 6.5.2025 klockan 12.-16.00

OBS! Var beredd att anpassa dig tidsmässigt till alla grupper. Gruppindelningen görs av utbildningsarrangören senast två veckor före utbildningens början, varefter vi meddelar deltagarna om gruppindelningen.

PROCESSLEDARE    
Som processledare för utbildningshelheten är Petra Boman som arbetar som enhetschef och klinisk neuropsykolog vid Folkhälsan. Petra leder diskussionen vid alla fyra webinarier och grupphandledningen. Till hennes mångsidiga arbetsuppgifter ingår bland annat utredning och rehabilitering av barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter. Petra Boman har samarbetat mycket med skolor och hem och har länge ansvarat för utbildningen i barnneuropsykologin vid Åbo Akademi och även utbildat lärare i tydliggörande pedagogik och neuropsykiatri samt kognitiv träning.

ÖVRIGA UTBILDARE    
Jenni Kallio, speciallärare, utbildare, handledare, doktorand, neuropsykiatrisk coach och expert inom kreativt och kroppsligt arbete. Jenni har bred utbildning inom psykologi, uppskattande samspel, skolans förändringsprocesser och specialpedagogik. Jenni har också lång erfarenhet av fortbildning inom undervisningssektorn.    
Piia Ruutu är forskare, speciallärare, utbildare och handledare vid Helsingfors universitet. Hon har disputerat inom psykiatrisk specialsjukvård för barn och unga och fokuserat på deras skolvägar och stöd för skolarbetet. Piia har arbetat i många år med barn som behöver omfattande stöd och deras familjer. Hon har utvecklat familjegruppverksamhet för tidigt stöd i vardagen för barn samt färdighetsundervisning i sjukhusmiljö för små barn med psykiatriska och neuropsykiatriska symtom. Som forskare och expert strävar Piia efter att förena teori och praktik samt flera perspektiv och metoder.    
Ronnie Grandell, arbetspsykolog.

KOSTNADER    
Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn.

Anmälan
Tidpunkt

1.10.2024–6.5.2025

Pris
Avgiftsfri

!

ANMÄLAN

Anmälningstiden utgår 22.9.2024 och då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om utbildningen.

Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn.

Du kan annullera ditt deltagande i en avgiftsfri utbildning utan annulleringsavgifter senast 14 dygn innan utbildningen börjar. Ifall deltagaren annullerar sin plats mindre än 14 dagar innan utbildningen börjar, faktureras 80 euro för att täcka interna omkostnader. Avbrytning på grund av sjukdomsfall som kan styrkas med läkarintyg utgör ett undantag. Vid förhinder kan deltagaren skicka en ersättare till utbildningen

Ta kontakt
Johanna Ekström-Partanen
+358 50 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi
Minna-Mari Alanen
+358 50 5628165
minna-mari.alanen@hyplus.fi
Se även dessa
Aktuellt