FI | SV | EN

Bemötande av utmanande situationer för växelverkan

Målsättningen med denna webbaserade utbildning är att erbjuda lärare arbetssätt för skapandet av en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev. Under utbildningens gång är målsättningen att deltagarnas sätt att bemöta och vara i växelverkan med alla elever, men speciellt elever som har beteende- och anknytningssvårigheter, förstärks. Hur svårigheter med anknytning och beteende kan komma till uttryck, samt hur läraren kan stödja elevernas känsloreglering behandlas även. 

Detta är andra gånger denna utbildning genomförs då första omgången fick mycket god respons av deltagarna. 

“Kursen hade en röd tråd igenom. Den var väldigt välplanerad och innehöll intressanta delmoment. Föreläsningarna var lätta att delta i, handledningstillfällen guld värda och de allmänna diskussionerna viktiga.”

Utbildningen består av fem webinarier och fyra grupphandledningstillfällen som arrangeras i sin helhet i onlineformat.

Utbildningsstyrelsen finansierar utbildningen och den är gratis för deltagare från undervisningssektorn.

Tidpunkt

13.2.–31.12.2024

Form
Nätkurs
Plats
Nätutbildning
Pris
Avgiftsfri

Under utbildningens gång framkommer hur eleven drar nytta av lärarens förmåga att skapa en förtroendefull relation med eleven samt bidra till att stöda elevens psykiska välmående och känsla av trygghet i skolgemenskapen. 

UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING OCH INNEHÅLL

Utbildningens målsättning är att erbjuda arbetssätt för stärkandet av en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev. Under utbildningens gång framkommer hur eleven drar nytta av lärarens förmåga att skapa en förtroendefull relation med eleven och hur elevens psykiska känsla av trygghet förstärks inom skolgemenskapen.

INNEHÅLL

 • Modul 1: Introduktion & Det allmänna stödet som stöd för elevens beteende
 • Modul 2: Pedagogiska interventioner som stöd för utmanande undervisningssituationer
 • Modul 3: Förmågan att skapa en uppmuntrande och empatisk växelverkan
 • Modul 4: Utbildande arbetssätt vid utmanande situationer
 • Modul 5: Stöd för lärarens eget välbefinnande och ork i den inkluderande skolan

MÅLGRUPP 

Utbildningens målgrupp är undervisningspersonal inom grundläggande undervisning. Utbildningen finansieras av utbildningsstyrelsen och i den kan delta endast personer som ingår i målgruppen.

GENOMFÖRANDE

Utbildningen genomförs i sin helhet som onlineformat och består av fem utbildningsdelar. Under varje utbildningsdel genomförs ett livetillfälle med processledaren. Deltagarna får även ta del av föreläsningar i form av videoinspelningar samt poddar. 

Utbildningen innehåller även en större utvecklingsuppgift, som är starkt förknippad med det egna arbetet i skolan. Deltagarna får stöd för genomförandet av uppgiften under grupphandledningstillfällena ledda av processledaren. 

Utbildningen omfattar (8) timmar grupphadledning/ deltagare. Under grupphandledningstillfällena arbetar deltagarna utgående från principer för arbetshandledning genom att gå igenom de tankar och känslor som framkommer under webinarierna. Centralt är lärarens egna processer; uppmärksammande av de reaktioner och känslor som skapas under samverkanssituationer samt ökande av förståelse för sina egna reaktioner. 

Utbildningen består av fem utbildningsdelar, och varje deltagare deltar i utbildningshelheten vars omfattning är 9 sp. En skild utbildning för personal inom småbarnspedagogiken arrangeras med start hösten 2024. Utbildninges omfattning motsvarar (9) studiepoäng.

TIDTABELL

Modul 1: 

 • Webinarie: 13.2.2024 klockan 14-16.00
 • Grupphandledning 1: 2 h/grupp  
  Grupp A 5.3 klockan 8.30-10.30
  Grupp B 5.3 klockan 11.30-13.30
  Grupp C: 5.3 klockan 14 -16.00

Modul 2:

 • Webinarie: 14.3.2024 klockan 12.-16.00
 • Grupphandledning 2: 2 h/grupp  
  Grupp A 26.3 klockan 8.30-10.30
  Grupp B 26.3 klockan 11.30-13.30
  Grupp C: 26.3 klockan 14 -16.00

Modul 3:

 • Webinarie: 11.4.2024 klockan 12.-16.00
 • Grupphandledning 3: 2 h/grupp  
  Grupp A 14.5 klockan 8.30-10.30
  Grupp B 14.5 klockan 11.30-13.30
  Grupp C: 14.5 klockan 14 -16.00

Modul 4:

 • Webinarie: 10.9.2024 klockan 12.-16.00
 • Grupphandledning 4: 2 h/grupp   
  Grupp A 1.10 klockan 8.30-10.30
  Grupp B 1.10 klockan 11.30-13.30
  Grupp C: 1.10 klockan 14 -16.00

Modul 5:

 • Webinarie oktober 29.10.2024 klockan 12.-16.00
   

OBS! Var beredd att anpassa dig tidsmässigt till alla grupper. Gruppindelningen görs av utbildningsarrangören senast två veckor före utbildningens början, varefter vi meddelar deltagarna om gruppindelningen
 

PROCESSLEDARE

Som processledare för utbildningshelheten är Petra Boman som arbetar som enhetschef och klinisk neuropsykolog vid Folkhälsan. Petra leder diskussionen vid alla fyra webinarier och grupphandledningen. Till hennes mångsidiga arbetsuppgifter ingår bland annat utredning och rehabilitering av barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter. Petra Boman har samarbetat mycket med skolor och hem och har länge ansvarat för utbildningen i barnneuropsykologin vid Åbo Akademi och även utbildat lärare i tydliggörande pedagogik och neuropsykiatri samt kognitiv träning.

KOSTNADER

Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn i fråga om innehåll.

ANMÄLAN

Anmäl dig på hyplus.helsinki.fi/sv till utbildningen. Anmälningstiden utgår 21.1.2024 och då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om utbildningen. Beträffande grupphandledning, var beredd att anpassa dig tidsmässigt till alla grupper. Gruppindelningen görs av utbildningsarrangören senast två veckor före utbildningens början, varefter vi meddelar deltagarna om gruppindelningen.

Du kan annullera ditt deltagande i en avgiftsfri utbildning utan annulleringsavgifter senast 14 dygn innan utbildningen börjar. Ifall deltagaren annullerar sin plats mindre än 14 dagar innan utbildningen börjar, faktureras 80 euro för att täcka interna omkostnader. Avbrytning på grund av sjukdomsfall som kan styrkas med läkarintyg utgör ett undantag. Vid förhinder kan deltagaren skicka en ersättare till utbildningen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i utbildningarna ifall omständigheterna förändras.

 

Anmälan
Tidpunkt

13.2.–31.12.2024

Pris
Avgiftsfri

!

Anmälningstiden utgår 21.1.2024 och då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om utbildningen.

Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn i fråga om innehåll.

Ta kontakt
Johanna Ekström-Partanen
+358 50 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi
Minna-Mari Alanen
+358 50 5628165
minna-mari.alanen@hyplus.fi
Se även dessa
Aktuellt