Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Aivot ja ravitsemus

Suuren suosion saanut Aivot ja työ -verkkokoulutus saa jatkoa keväällä 2023! Uusi Aivot ja ravitsemus -verkkokoulutus paneutuu siihen, miten ravitsemus vaikuttaa aivoterveyteemme. Koulutuksesta on tuotettu kaksi versiota: toinen lasten ja nuorten ja toinen työikäisten näkökulmasta. Koulutuksista saat tuoreinta tutkimustietoa ja käytännöllisiä vinkkejä muun muassa siitä, miten eri ravintoaineet ja ruokarytmi vaikuttavat kognitioon ja jaksamiseen tai miten esimerkiksi muistisairauksia voidaan ehkäistä ravitsemuksen avulla. Kouluttajina toimivat ravitsemusalan huippuasiantuntijat. 

Ajankohta

Flexible start

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkosssa

Katso ravitsemusterapeutti, FT Reijo Laatikaisen esittelyvideo koulutuksesta! 

Sillä mitä ja milloin suuhumme laitamme, on suuri vaikutus myös aivojemme hyvinvointiin. Oikeanlaisella ravitsemuksella voimme vaikuttaa muun muassa työssä ja arjessa jaksamiseen, kognitioon, muistiin sekä lasten aivojen kehittymiseen. Aivoterveyden vaaliminen vaatii siis huomion kiinnittämistä myös ruokavalioon – onhan ravitsemus osa meidän jokapäiväistä arkeamme.  

Koulutuksesta julkaistaan keväällä 2023 kaksi versiota:
1) Aivot ja ravitsemus – työikäiset
2) Aivot ja ravitsemus – lapset ja nuoret

AIVOT JA RAVITSEMUS – TYÖIKÄISET

Saat uusimman tutkimustiedon ravitsemuksen merkityksestä aivoterveyteen ja aivojen toimintakykyyn. Lisäksi saat käytännönläheisiä vinkkejä arjen ruokavalintoihin sekä tukea siihen, miten voit itse vaikuttaa aivojesi hyvinvointiin syömällä hyvin.  

Hyödyt

  • Saat ymmärrystä, kuinka kokonaisvaltaisesti ravitsemus vaikuttaa kognitioon, keskittymiskykyyn, kasvuun ja kehitykseen.
  • Saat tietoa eri ruokavalioiden vaikutuksesta aivoterveyteen ja opit kiinnittämään huomiota muun muassa, miten ruoka vaikuttaa mielihyvän kokemukseen sekä miten ruokarytmi vaikuttaa aivoihin ja uneen.
  • Tuet omaa työkykyäsi ja arjessa jaksamistasi paremmilla ravitsemusvalinnoilla, joista saat käytännöllisiä vinkkejä koulutuksen aikana.

Kenelle

Koulutus soveltuu hyvin ravitsemusalan ja ruokapalveluiden toimijoille, työterveyshuollon henkilöstölle sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ravitsemuksen vaikutuksesta aivoterveyteen ja haluavat parantaa työkykyä ja arjessa jaksamista. Voit käydä verkkokoulutuksen läpi itsenäisesti, mutta se soveltuu myös laajemman henkilöstöryhmän koulutuksen tueksi. 

Teemat

Verkkokoulutuksen aikana käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

1. Ravitsemusfysiologia 
2. Erilaiset ruokavaliot ja niiden vaikutukset muistiin, mielialaan ja vireystilaan. 
3. Muistisairauksien ehkäisy 
4. Verensokerin säätely ja kognitiivinen suorituskyky 
5. Ruokarytmin vaikutus vireystilaan ja unirytmiin 
6. Kylläisyyden säätely sekä ruoan vaikutus mielihyvän kokemiseen 

AIVOT JA RAVITSEMUS – LAPSET JA NUORET

Saat uusimman tutkimustiedon ravitsemuksen merkityksestä lasten aivoterveyteen ja aivojen toimintakykyyn. Lisäksi saat käytännönläheisiä vinkkejä ja uusia näkökulmia arjen ruokavalintoihin ja ruokaympäristöön ottaen huomioon myös erilaiset poikkeustilanteet kuten lasten erilaiset neurokirjon piirteet ja syömishäiriöt.

Hyödyt

  • Saat ymmärrystä, kuinka kokonaisvaltaisesti ravitsemus vaikuttaa lasten kognitioon ja keskittymiskykyyn sekä niiden kehitykseen.
  • Opit luomaan ruokailuympäristön ja rutiinit, jotka tukevat lapsen ruokakasvatusta, ottaen huomioon myös miten erilaiset lasten neurokirjon piirteet vaikuttavat lapsen syömiskäyttäytymiseen.
  • Saat tietoa myös siitä, miten syömishäiriöt vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen. 

Kenelle

Koulutus soveltuu muun muassa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen henkilöstölle, oppilashuollon ammattilaisille, lasten ja nuorten erilaisissa palveluissa toimiville sekä lasten ja nuorten ruokapalveluiden toimijoille. Koulutus sopii myös huoltajille, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten ravitsemuksen vaikutuksesta lasten aivoterveyteen. Koulutus tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä sovellettaviksi lasten ja nuorten arkeen esimerkiksi koulussa ja varhaiskasvatuksessa.

Teemat

Verkkokoulutuksen aikana käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

1. Lasten ja nuorten ravitsemuksen erityispiirteet
2. Kognitio ja keskittymiskyky
3. Häiriintynyt syöminen, neurokirjon piirteiden vaikutus lapsen syömiskäyttäytymiseen
4. Vuorokausirytmi
5. Ruokaympäristö, aistilähtöinen ruokakasvatus

KOULUTUSTEN RAKENNE 

Teema-alueet koostuvat omaan tahtiin katsottavista videoista, joissa esitetään aiheen tieto-osio ja siihen liittyviä pohdinta- ja soveltamistehtäviä. Pohdintatehtävissä kerrataan videoiden teemoja. Soveltamistehtävissä sovellat koulutuksen teemoja oman ravitsemuksen ja arjen rutiinien kehittämiseen.   

Videoita voidaan katsoa myös yhdessä organisaatiosi henkilöstöryhmän kanssa ja tehdä pohdintatehtävät yhteisesti ryhmässä. 

KOULUTTAJAT

Koulutusten asiantuntijoina toimivat muun muassa:

Riitta Freese, dosentti, elintarvike- ja ravitsemustieteet, Helsingin yliopisto  
Riitta toimii Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla yliopistonlehtorina ja koulutusohjelmajohtajana. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat ravitsemusfysiologia ja ravinnon vaikutus terveyteen. 

Emma Saure, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi (PsM), filosofian maisteri (neurotiede, FM), väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Emma on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi. Hän tekee tutkimusta laihuushäiriön neuropsykologisista piirteistä sekä laihuushäiriön ja autismikirjon häiriön yhteisesiintyvyydestä. Tämän lisäksi, Emma on myös kiinnostunut tyttöjen ja naisten autismikirjon häiriön ja ADHD:n erityispiirteistä.

Henna Vepsäläinen, ravitsemustieteen dosentti, ETT, elintarvike- ja ravitsemustieteet, Helsingin yliopisto 
Henna on ravitsemustieteilijä, joka on väitöskirjassaan selvittänyt ruokaympäristön yhteyttä lasten ruokavalioon. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla ja hänen tutkimusaiheensa liittyvät lasten ja perheiden ruoankäyttöön ja hyvinvointiin, ruokakasvatukseen sekä ruoankäytön tutkimusmenetelmiin. Vapaa-ajallaan Henna viestii tieteestä ja tutkimuksen tekemisestä kansantajuisesti Aivosumutorven sosiaalisen median kanavilla.

Minna Huotilainen, aivotutkija, kasvatustieteen professori, Helsingin yliopisto. Huotilainen soveltaa neurotieteen uusimpia löydöksiä erityisesti työelämän kehittämiseen. Huotilainen on pidetty luennoitsija ja tunnettu taidostaan kansantajuistaa tieteellistä tietoa. Huotilainen on ollut kirjoittamassa myös kirjoja: Tunne aivosi (2017), Aivot työssä (2018), Keskittymiskyvyn elvytysopas (2018), Näin aivot oppivat (2019), Uuden ajan muistikirja (2019) sekä Aivosi tarvitsevat tauon – Taukokulttuurin elvytysopas (2021).

Timo Strandberg, LKT, geriatrian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto 
Timo on geriatrian professori Oulun ja viimeksi Helsingin yliopistossa ja HUS:ssa. Hän on sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, jolla on muistisairauksien erityispätevyys. Timo toimii jäsenenä muistisairauksien Käypä hoito-työryhmässä ja Aivosäätiön valtuuskunnassa. Lisäksi hän on vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja.

Reijo Laatikainen, ravitsemusterapeutti, FT
Reijo on laillistettu ravitsemusterapeutti, filosofian tohtori ja tunnettu ravitsemuksen asiantuntija muun muassa suositun bloginsa kautta. Hänen kirjojaan ovat mm. Herkän vatsan valinnat (2021), Verensokeri haltuun (2020) ja Pötyä pöydässä : älä usko kaikkea, mitä ravinnosta sanotaan (2018)

Leila Karhunen, yliopistonlehtori, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto 

Kaisa Kähkönen, FT, ravitsemusterapeutti
Kaisa on syömisen iloa levittävä ravitsemusterapeutti ja lasten ruokakasvatuksen tutkija. Hänen erityisalaansa on ravitsemusterveyden edistäminen mm. lasten ruokakasvatuksen avulla. Väitöskirjassaan Kaisa syventyi lasten aistilähtöiseen ruokakasvatukseen sekä kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään oppimiseen. 

Timo Partonen, tutkimusprofessori, THL
Timo työskentelee tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, ja toimii psykiatrian dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on 35 vuoden ajan tutkinut sisäisen kellon toimintaa, kaamosmasennusta, univaiheita ja vuorokausirytmejä sekä mielialaan niin myönteisesti kuin kielteisesti vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusryhmänsä kanssa hän selvittää näitä aiheita paitsi potilasaineistoista, väestötason terveystutkimuksista ja tilastotiedoista käsin, myös perustutkimuksen keinoin.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koulutuksiin avautuu tammikuussa 2023.  Kurssit avataan vuoden 2023 alussa.

HINTA

Koulutukset ovat maksullisia. Tarkat hintatiedot päivittyvät loppuvuoden 2022 aikana. Voit pyytää koulutuksista myös erillisen tarjouksen isommalle ryhmälle. 

Registration
Ajankohta

Flexible start

!

ENNAKKOTIETO: Tulossa keväällä 2023!

Ilmoittautuminen koulutuksiin avautuu helmikuussa, jolloin myös hintatiedot tarkentuvat.
Ota yhteyttä
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!