FI | SV | EN

Oppimisanalytiikka oppilaitosjohtamisen tukena

Kouluissa dataa kertyy paljon erilaisiin rekistereihin ja järjestelmiin, mutta kertyneen datan hyödyntäminen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Mitä oppimisdatalla tulisi tehdä, jotta koulun opetus- ja hallintohenkilöstö voisi käyttää sitä työnsä tukena mahdollisimman hyvin? Avuksi kannattaa ottaa oppimisanalytiikka.

Tässä blogiartikkelissa avataan lyhyesti, mitä oppimisanalytiikka on ja kuinka sitä voidaan hyödyntää etenkin oppilaitosjohtamisessa. Tietolähteenä on käytetty Oppimisanalytiikka: Tiedosta apua oppimisen edistämiseen -koulutuksen materiaaleja.

Mitä oppimisanalytiikka on?

Oppimisanalytiikan avulla voidaan selvittää hyvin monenlaisia asioita ja saada vastauksia erilaisiin oppilaitosta askarruttaviin kysymyksiin. Oppimisanalytiikka auttaa esimerkiksi seuraamaan ja arvioimaan opiskelijan etenemistä ja osaamista.

Oppimisanalytiikka muodostuu oppimisdatan keräämisestä eri tietolähteistä, kuten oppilaitoksen käyttämistä opintorekistereistä ja oppimisjärjestelmistä, ja kerätyn datan analysoimisesta eri menetelmin. Aineistoa voidaan saada myös oppilaitoksen ulkopuolisista tietolähteistä, esimerkiksi Tilastokeskuksesta.

Olennainen osa oppimisanalytiikkaprosessia on tulosten hyödyntäminen opetuksessa tai oppilaitoksen johtamisessa, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi sopivien työskentelytapojen valitsemista ja tuen kohdistamista. Tärkeää on myös oppimisanalytiikkaprosessin jatkuva kehittäminen.

Oppimisanalytiikkaa voidaan siis hyödyntää sekä oppimisprosessin suunnittelussa että johdon työvälineenä oppilaitoksen toiminnan arvioinnissa. Oppimisanalytiikan avulla tuen tarpeita on mahdollista kartoittaa ja resursseja kohdentaa paremmin.

Miten oppimisanalytiikkaa hyödynnetään oppilaitosjohtamisessa?

Oppimiseen keskittyvän analytiikan tavoitteena on yleensä parantaa opiskelijan oppimista, mutta sitä voidaan lähestyä myös oppilaitoksen johdon kannalta. Tällöin tarkastellaan oppimisprosessia ja koko koulun toimintaa laajemmin.

Oppilaitosjohtamisen näkökulmasta oppimisanalytiikka on yhteydessä tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisessa hyödynnetään dataan pohjautuvaa tietoa päätöksenteossa ja henkilöstön toiminnan ohjaamisessa. Tästä on kyse myös oppimisanalytiikassa, kun sitä käytetään oppilaitosjohtamisen tukena.

Kouluhallinnon käytössä olevista eri tietolähteistä saatavaa dataa analysoidaan ja sitä käytetään hyödyksi päätöksentekoprosessissa. Analysoitua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kehitystyössä ja pedagogisessa johtamisessa.

Oppilaitoksen johtaja voi dataa analysoimalla tunnistaa kohteita, joihin opetus- ja muita resursseja tarvitaan eniten. Oppimisanalytiikan avulla voidaan tarkastella myös niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin hyvinvointia ja näin panostaa koulun kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Koulutuksesta tukea oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ja kehittämiseen

HY+, Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja Suomen eOppimiskeskus ry ovat toteuttaneet koulutuksen Oppimisanalytiikka: Tiedosta apua oppimisen edistämiseen, joka käynnistyi ensimmäisen kerran syksyllä 2020.

Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmälle maksuton koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä oppilaitosten johtajille. Osallistujat oppivat koulutuksessa ymmärtämään ja analysoimaan oppimisdataa sekä hyödyntämään tuloksia omassa työssään.

“Sain tarvittavaa tietoa hyvin ja pystyin hyödyntämään sekä mallintamaan sitä omaan toimintaani,” eräs osallistuja kuvailee koulutusta palautteessaan. “Tiedolla johtamisessa osaan nyt hyödyntää laajemmin dataa sekä tiedostan sen, että visuaalisuuden merkitystä ei voi koskaan liikaa korostaa.”

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta moduulista, joista ensimmäinen on kaikille osallistujille yhteinen. Toinen moduuli valitaan sen mukaan, työskenteleekö opettajana vai oppilaitoksen johdossa.

Palautteiden perusteella ensimmäisen toteutuksen osallistujat pitivät koulutusta hyödyllisenä. “Opin tarkastelemaan oppilaitoksen datalähteitä hyvin eri tavoin kuin tähän asti”, eräs osallistuja toteaa.

Toinen osallistuja arvioi koulutuksen vaikutuksia omaan työhönsä: “Olen monelta osin paremmin ajan tasalla. Opetuksen ja tuen järjestämisen kokonaisuus harppasi aimo annoksen eteenpäin kunnassani.”

Teksti: Saara Kankainen

Jos olet kiinnostunut syventämään osaamistasi oppimisanalytiikasta, tutustu ja ilmoittaudu mukaan koulutukseen hankkeen verkkosivulla. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmiin kuuluville maksuton.

Lue seuraavaksi