FI | SV | EN

Valmentava johtaminen ja uudistuva johtajuus

Valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapa, jolla rakennetaan tulevaisuuden menestystarinat. Siinä korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen sekä osallistava ote. Valmentava johtaminen perustuu valmentamisen ydintaitoihin, joita ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen. Tämä koulutus tarjoaa johtajille ja esihenkilöille vaikuttavia ja käytännönläheisiä työkaluja uudistuvaan johtajuuteen.

Ajankohta

10.4.–21.10.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
2 200  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 728 )

”Toiveet ja odotukset täyttyivät sataprosenttisesti,” kertoo Heidi Porttila Kotkan kaupungilta. Tutustu asiakastarinaan >>

Valmentava johtaminen edellyttää johtamistehtävän tarkastelua systeemisenä kokonaisuutena, jolloin huomio kiinnittyy esimerkiksi tiimin sisäisiin ja tiimien välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Valmentava ja systeeminen johtaminen uudistavat tapaasi ajatella johtamis- ja vaikuttamistyötä.

Tästä valmennuksesta saat toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla yksilöissä ja tiimeissä olevaa käyttämätöntä osaamista ja kehittämisenergiaa saadaan hyödynnettyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Valmennus tarjoaa yliopistollista tutkimustietoa ja käytännön valmiuksia ihmisten johtamiseen valmentavasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Se luo hyvän pohjan erilaisissa esihenkilö- ja johtamistehtävissä toimimiseen ja niissä kehittymiseen. Organisaation tulos paranee, kun johtamisessa korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen ja osallistava ja valmentava ote.

Valmentava johtaminen ja uudistuva johtajuus -valmennuksen jälkeen:

 • tiedät, mitä valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapana, sekä miten se on yhteydessä organisaation strategiaan ja tuloksellisuuteen
 • olet omaksunut valmentavan työotteen perustaidot ja sinulla on valmiudet niiden itsenäiseen jatkoharjoitteluun
 • osaat käyttää arjessa vaikuttavia ja käytännönläheisiä valmentavia työkaluja ja menetelmiä
 • osaat hyödyntää tiimin käyttämätöntä osaamispääomaa tuloksen tekemisessä
 • sinulla on toimiva verkosto, jonka kanssa sparrailla jatkossakin esihenkilö- ja johtamiskysymyksissä.

KENELLE

Valmennus sopii sinulle, jos haluat kehittää esihenkilö- ja johtamisosaamistasi kohti valmentavaa ja tuloksellista otetta. Voit olla toiminut esihenkilö- ja johtotehtävissä jo pidempään tai vasta lyhyen aikaa. 

Valmennus sopii myös vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville, kuten kehittämis-, tiimi- ja projektipäälliköille, jotka haluavat hyödyntää työssään valmentavaa otetta. 

KESKEINEN SISÄLTÖ

 • Mikä muuttuu johtamisessa, kun sitä tehdään valmentavasti?
 • Valmentava johtaminen strategisena valintana ja organisaation menestystekijänä
 • Valmentavan johtamisen ajattelutavan (mindset) rakentaminen
 • Valmentavan johtamisen ratkaisukeskeiset ydintaidot
 • Aivotutkimuksen antia johtamistyöhön
 • Työidentiteetit valmentavan johtamisen peilissä & haastavat esihenkilötilanteet
 • Myötätuntoinen johtajuus – positive leadership
 • Esihenkilö valmentavana ryhmien, tiimien ja työyhteisöjen johtajana
 • Dialogisuus, osallistava ja kestävä muutos, johtamisen metataidot 
 • Valmentavan johtamisen vaikuttavuus yksilön, tiimin ja organisaation tasoilla
 • Palautekulttuurin kehittäminen
 • Esihenkilön itsensä johtaminen sekä oman johtamistyylin löytäminen ja kehittäminen
 • Osallistujien omassa työssä tapahtuva valmentavan työotteen harjoittelu koulutusmoduulien välillä

TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Neljä (4) kokonaista valmennuspäivää, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja runsaasti harjoituksia sekä yhteispohdintaa/-kehittämistä eri kokoonpanoissa
 • Kolme (3) webinaaria valmennuspäivien välissä, jotka kytkeytyvät ja kuljettavat prosessia eteenpäin
 • Välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä, jolloin osallistujat pohtivat ja työstävät/harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja 
 • Lähitoteutus Helsingissä 

Moduuli 1: Esihenkilö ihmisten johtamisen ytimessä (10.4.2024)

 • Muuttuva työelämä ja kompleksinen toimintaympäristö
 • Valmentava johtaminen strategisena valintana ja organisaation menestystekijänä
 • Valmentavassa johtajuudessa onnistumisen perustan rakentaminen: ajattelutavan (mindset) merkitys ja valmentamisen ratkaisukeskeisyys
 • Valmentavan johtamisen ratkaisukeskeiset työkalut ja niiden harjoittelua

Valmentaja: Marika Tammeaid, HTT, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach, kehitysjohtaja

Välijakson webinaari 17.4.2024 klo 9-10 (1 h): Aivotutkimuksen antia johtamistyöhön 

Webinaarin puhuja: Minna Huotilainen, kasvatustieteen professori, aivotutkija, kognitiotieteen dosentti, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta

Moduuli 2: Työidentiteetit valmentavan johtamisen peilissä & haastavat esihenkilötilanteet (16.5.2024)

 • Toimijuuden rakentuminen ja vahvistuminen työyhteisössä
 • Mistä työidentiteetissä on kysymys ja miten sitä voidaan vahvistaa 
 • Johtaminen identiteettityönä sekä työidentiteettien johtaminen
 • Valmentavan dialogin rakenne ryhmissä ja yksilön kohtaamisessa
 • Kehityskeskustelu työidentiteettien vahvistajana: Kohtaamo-metodi toteuttamisen uutena muotona

Valmentaja: Salme Mahlakaarto, FT, THM, PDO, työnohjaaja

Välijakson webinaari 20.8.2024 klo 15-16 (1 h): Myötätuntoinen johtajuus

Webinaarin puhuja: Anne Birgitta Pessi, TT, dosentti, professori Helsingin yliopistossa

Moduuli 3: Esihenkilö valmentavana ryhmien, tiimien ja työyhteisöjen johtajana (6.9.2024)

 • Dialogisuus sekä osallistava ja kestävä muutos
 • Positiivisten narratiivien kannattelu työyhteisön arjessa
 • Ryhmän potentiaalin hyödyntäminen ja käyttö
 • Johtamisen metataidot
 • Osallistujien henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien tekeminen

Valmentaja: Marika Tammeaid, HTT, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach, kehitysjohtaja

Välijakson webinaari 17.9.2024 klo 9-10 (1 h): Valmentavan johtamisen vaikuttavuus yksilön, tiimin ja organisaation tasoilla

Webinaarin puhuja: Raija Salomaa, FT, senior executive coach, coaching supervisor

Moduuli 4: Palautekulttuuri ja itsensä johtaminen sekä oman johtamistyylin löytäminen ja kehittäminen (21.10.2024)

 • Ratkaisukeskeisyys ja valmentaminen organisaatiokulttuurina
 • Koulutuksen aikana tapahtuneen valmennusharjoittelun reflektointi ja hankalientilanteiden ratkaisuklinikka
 • Palautekulttuurin kehittäminen
 • Omiin vahvuuksiin perustuva johtamistyyli ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Koulutuksen yhteenveto ja loppuarviointi

Valmentaja: Marika Tammeaid, HTT, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach, kehitysjohtaja

VALMENTAJAT

Marika Tammeaid (HTT) on ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach ja kehitysjohtaja. Hän on HY+:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ratkaisukeskeisen ajattelun ja toiminnan taitojen kouluttamisessa. Ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutus, jossa hän toimii koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana on toteutettu jo 20 kertaa. Hän on toiminut pitkään ratkaisukeskeisten työnohjaaja- ja johtamiskoulutusten vetäjänä sekä HY+:n lisäksi useiden muiden yliopistojen, oppilaitosten ja koulutusyritysten valmentaja-, kehittäjä- ja johtamiskoulutuksissa. Uuden työelämän kysymykset, oppimismuotoilu ja muutosjohtaminen ovat hänen erityisalaansa. Tammeaid väitteli vuonna 2023 julkisen johtamisen metataidoista, ja tällä teemalla häneltä on ilmestynyt muun muassa kirja Developing Public Sector Leadership (Virtanen & Tammeaid, Springer, 2020) sekä Public Sector Leadership: A Human-Centred Approach (Virtanen, Tammeaid, Jalonen, Routledge, 2023). Työuransa aikana Tammeaid on toiminut myös Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen päällikkönä.

 

Salme Mahlakaarto (FT, THM, PDO) on työnohjaaja ja erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen identiteettityön (ID) keinoin. Hän soveltaa valmentamisessa identiteettiä, toimijuutta ja voimaantumista koskevia teorioita ja työskentelytapoja. Mahlakaarron työskentely organisaatioiden ja ihmisten kanssa pohjautuu työidentiteettiä ja toimijuutta edistävään tutkimukseen ja käytännön kehittämistyöhön, jota on tehty muun muassa Jyväskylän yliopistossa Työsuojelurahaston, Suomen Akatemian ja Tekesin kehittämishankkeissa. Mahlakaarrolla on laaja kokemus työelämän hankkeista ja valmennuksista. Hän on kirjoittanut kirjan Persoona työssä- työidentiteettitaitoja työntekijälle ja esimiehelle (2016). Hänen osaamisalueitaan ovat työidentiteetin vahvistuminen (ID Valmennus) ja toimijuutta tukevan työyhteisön valmennus (KOE!), johtajaidentiteetti ja johtajana kasvu, kriisien ja ongelmatilanteiden selvitykset (ID Tuki menetelmä), toiminnalliset menetelmät, ID valmentajien koulutus, ID Mosaic valmentautuminen verkossa.

WEBINAARIEN PUHUJAT

Aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen tuo valmennukseen aivotutkimuksen uusia tuulia: Millaisia näkökulmia ja ratkaisuja aivotutkimus voi tarjota oppimiseen ja valmentavaan johtamiseen?

 

Anne Birgitta Pessi on kirkkososiologian professori ja hyvinvointisosiologian dosentti. Hän on projektijohtaja CoPassion-hankkeessa (www.copassion.fi) ja tuo vierailullaan valmennukseen myötätunnon ja -innon teemoja johtajuuden tueksi. Hän on moneen kertaan akateemisilla kansainvälisillä ja kotimaisilla palkinnoilla (myös opetuspalkinnoilla) palkittu tutkija.

 

Raija Salomaa (FT) on senior executive coach ja coaching supervisor, ja hänelle on ensimmäisenä suomalaisena myönnetty akreditointi toimia EU-instituutioiden johdon coachina. Salomaa on yksi Suomen pisimmälle kouluttautuneista business coacheista, ja hän on väitellyt kansainvälisten johtajien coachingista. Hänet valittiin vuoden coachiksi 2021.

HINTA

Valmennuksen hinta on 2 200 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 728 euroa). Hinta sisältää lähiopiskelupäivien opetuksen, ohjauksen ja ohjatun verkkotyöskentelyn välijaksolla sekä webinaarit, opiskelumateriaalin, kirjan, Moodle-verkkoympäristön käytön opiskelun aikana sekä lähiopiskelupäivien aamu- ja iltapäiväkahvit. Ruokailu- ja mahdollisista majoituskustannuksista osallistujat vastaavat itse.

KOMMENTTEJA AIEMMILTA OSALLISTUJILTA

Koulutuksesta sanottua:

”Tehokas ja monipuolinen koulutus, jossa lähipäivät kuluivat siivillä. Hyvin rytmitetty ja koostettu.”

”Monipuolinen ja laadukas aineisto aiheen ympärillä ammattitaitoisesti ohjattuna.”

Valmentajasta sanottua:

”Pitkä kokemus, elävät esimerkit, oma toimintatyyli oli juuri sitä mitä hän opettaa: valoisa, kyselevä, siis valmentava.”

”Laaja tietotaito, hyvä tapa kouluttaa ja osallistaa. Paljon esimerkkejä ja työvälineitä, joita voi hyödyntää.”

Missä koulutus onnistui erityisen hyvin?

”Sisältö ja toteutus, erityskiitos valmentajalle.”

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Registration
Ajankohta

10.4.–21.10.2024

Hinta
2 200  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 728 )

!

Ilmoittaudu koulutukseen 20.3.2024 mennessä. Koulutuksen virallinen ilmoittautumisaika on päättynyt, MUTTA VOIMME OTTAA VIELÄ MUUTAMAN HENKILÖN MUKAAN. Ilmoittaudu siis ja laita siitä tieto sähköpostilla anja.loikkanen@hyplus.fi. 

Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista