FI | SV | EN

Sertifioitu systeeminen coach

Koulutusohjelma antaa hyvät valmiudet yksilöiden valmentamiseen ja ammattimaisen coachingin toteuttamiseen. Coachin perustaitojen lisäksi koulutuksen tarjoama systeeminen näkökulma auttaa ymmärtämään organisaatiossa vaikuttavia muuttujia sekä kehittää vuorovaikutus- ja yksilöjohtamisen taitoja. Tämä helpottaa arjen haasteiden käsittelyä ja antaa valmiuksia onnistuneeseen muutosjohtamiseen.

 

Ajankohta

10.1.–21.5.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Pääkaupunkiseutu
Hinta
3 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 4 216 )

Työelämän murros koskettaa laajalti niin organisaatioita kuin niissä työskenteleviä yksilöitäkin. Ennakoitavuus on heikkoa, perinteiset hierarkiset rakenteet ja toimintatavat eivät enää toimi, tehokkuusvaatimukset pakottavat uudistumaan, työt automatisoituvat ja asiantuntijatyön osuus kasvaa.
 
Suomalainen työelämä tarvitsee ammattivaikuttajia, systeemisiä coacheja, jotka keskittyvät yksilöissä ja yhteisöissä olevan potentiaalin valjastamiseen molempien osapuolien hyödyksi.

Lue lisää aiheesta blogista: Hyvä yksilön ja osaamisen johtaminen vie parempiin tuloksiin
 
HYÖDYT
 
Koulutusohjelmassa vahvistetaan coach-osaamista systeemiajattelun konkreettisilla työkaluilla ja perehdytään coaching-menetelmiin ja valmennustyökaluihin sekä niiden hyödyntämiseen coachina tai osana coachaavaa työotetta.
 
Koulutusohjelma tarjoaa kokemuksen systeemisen toiminnan voimasta ja vaikuttavuudesta. Koulutusohjelman aikana systeemistä coachingia pääsee tekemään käytännössä ja ohjatusti.
 
Hyödyt osallistujalle

 • Opit uuden taidon, jota voit soveltaa heti kaikessa arjen vuorovaikutuksessa niin coachingin ammattilaisena kuin tiimin jäsenenä, esihenkilönä tai johtajana.
 • Opit rakentamaan hyvää dialogia ja kehityt tavoitelähtöiseksi keskustelun ammattilaiseksi. Systeeminen, vuorovaikutussuhteet huomioiva ote auttaa yksilöiden ja organisaatioiden kehittämisessä.
 • Oma itsetuntemuksesi lisääntyy ja tunnistat omat vahvuutesi ja toimintamallisi, joilla pystyt vaikuttamaan. Kasvat ja kehityt ihmisenä ja ammattilaisena.
 • Saat lukuisia systeemisen coachingin työkaluja käyttöösi, joiden voimaa pääset harjoittelemaan saman tien.

Hyödyt organisaatiolle

 • Coaching-osaamista, -taitoja ja -ajattelua voi hyödyntää laajasti eri rooleissa organisaation sisällä, esimerkiksi esihenkilö-, asiakas- ja myyntityössä. Coaching on vaikuttamisosaamista parhaimmillaan!
 • Coaching-osaamisella kehitetään organisaatiossa tapahtuvien keskustelujen laatua. Coach-koulutuksen käynyt pystyy aktivoimaan tavoitteellisempaa ja sitoutuneempaa dialogia organisaationsa arjessa.
 • Organisaatio saa entistä sitoutuneemman ammattilaisen, joka haluaa hyödyntää kertynyttä osaamistaan organisaation sisällä. Koulutukseen kuuluu esimerkiksi useita harjoitus-coachauksia, jotka voidaan toteuttaa organisaatiossa sisäisesti.
 • Koulutus auttaa verkostoitumaan, ja sen myötä mahdollisuudet hyödyntää verkostoja myös organisaation eduksi kasvavat.

KENELLE

Koulutusohjelma on tarkoitettu erityisesti ohjaus- ja coachaustyötä tekeville, ohjausalan ammattilaisille, kouluttajille ja kehittäjille, jotka haluavat laajentaa ja syventää omia coach- ja vaikuttamistaitojaan sekä mahdollisesti hankkia itselleen ICF:n (ICF = International Coaching Federation) coach-sertifioinnin (ACC tai PCC).
 
Koulutus tukee hyvin myös esimerkiksi projektipäälliköiden, esihenkilöiden ja johtajien osaamista niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Osallistujilla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tai vanhamuotoinen opistotasoinen pohjakoulutus.
 
MIKSI SYSTEEMINEN VIITEKEHYS?
 
Systeeminen coach osaa tehdä näkyväksi coachattavan vuorovaikutussuhdeverkostoa ja tarjoaa vaikuttavia menetelmiä yksilön ajattelun kehittämiseksi ja toiminnan fokusoimiseksi. Systeeminen coach vaikuttaa osaamisellaan positiivisesti coachattavaan sekä sen systeemin toimintaan, jonka osa coachattava on.
 
Systeeminen ote coachin toiminnassa tarjoaa perinteisen tavoiteohjautuvan coach-käytännön rinnalle käytännönläheisiä työkaluja taustalla vaikuttavien ilmiöiden tutkimiseen ja vuorovaikutussuhteisiin vaikuttamisen dynamiikkaan.
 
Systeeminen ajattelu kiteytyy siihen yksinkertaiseen oivallukseen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Systeemi on kokonaisuus, jonka osat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja joka on jatkuvassa liikkeessä. Muutos systeemin yhdessä osassa aiheuttaa vääjäämättä muutoksia toisaalla.
 
Systeeminen ajattelu auttaa ymmärtämään, että ympäröivä todellisuus ohjaa ajatteluamme ja toimintaamme monin tavoin, oli sitten kyse vuorovaikutussuhteista, erilaisista näkökulmista tai kokonaisuuksien rajauksista. Kasvaneen ymmärryksen ansiosta pystymme vaikuttamaan haluamiimme asioihin haluamallamme tavalla.
 
1. Tarkastellaan yhteyksiä yksilöiden asemesta
 
Systeeminen ajattelu auttaa meitä näkemään metsän puilta. Sen sijaan että keskittäisimme huomiomme yksilöön, voimme paneutua asioiden ja ihmisten välisiin yhteyksiin. Vaikuttamalla vuorovaikutussuhteisiin vaikutamme koko organisaation toimintaan.
 
2. Kun näkökulma muuttuu, kaikki muuttuu
 
Vaikka tarkasteltava kokonaisuus pysyisi samana, se näyttäytyy erilaisena näkökulmasta riippuen. Kun ymmärrämme, että näkökulmia on lukuisia ja että jokainen niistä vaikuttaa eri tavalla ihmisten käyttäytymiseen, pystymme helpommin muovaamaan tilanteita.
 
3. Valinnoilla on väliä
 
Käsiteltäviä asioita tai kokonaisuuksia voidaan rajata eri tavoin. Valitut rajaukset puolestaan ohjaavat sekä ajattelua että toimintaa. Hyödyntämällä systeemistä ajattelua voimme oikeiden rajausten avulla luotsata organisaatiota kohti tavoitteita.

RAKENNE, KESKEINEN SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYMUODOT
 
Koulutus järjestetään lähiopetuksena Helsingissä Helsingin yliopiston keskustakampuksen alueella. Lähipäivissä ohjelma on klo 8.30–16.
 
Moduuli 1: Coachingin perustaidot 10.1.2023 (1 pv)
 
Tavoitteena on rakentaa oppimiselle otollinen maaperä ja tukea osallistujien ryhmäytymistä. Painopisteinä ovat ICF:n coaching-filosofian perusteet.

 • Ohjausammattilaisuus ja coach-identiteetti: erot ja yhtäläisyydet muihin ohjausmuotoihin
 • Coachingin ydintaidot
 • Coach-vuorovaikutuksen perustan rakentaminen
 • Kuuntelun taito ja voimallisten kysymysten viisaus 

Moduuli 2: Systeemisyys coachingissa 29.2.–1.3.2024 (2 pv)
 
Tavoitteena on selkeyttää osallistujille systeemisen ajattelun perustaa ja erilaisia sovellusalueita sekä tarjota rakennusaineksia, joilla osallistujat voivat aloittaa oman coach-identiteettinsä rakentamisen.

 • Systeemisen ajattelun mahdollisuudet
 • Oma systeemini coachina
 • Systeemisten työkalujen harjoittelua (mm. kulttuuridynamo, verkostokartta, symbolityöskentely)
 • Reflektion käytännöt ja oppimaan oppiminen

Moduuli 3: Coachingin kivijalka 9.–10.4.2024 (2 pv)
 
Tavoitteena on syventyä ICF:n coaching-filosofiaan ja eettiseen perimään sekä yhteentoista ydintaitoon ja näin tarjota valmiudet yksilölliselle coach-taitojen kehittämiselle.

 • Coachingin eettinen perusta
 • Dialogisuus coachingin ytimessä
 • Volitio tavoitteiden saavuttamisen mahdollistajana
 • Grow-malli coach-vuorovaikutuksen ytimessä: käytännön harjoittelua ja palautetta 

Virtuaalivalmennus 2.5.2024 klo 8.30–10, etätoteutus
 
Moduulien 3 ja 4 välissä toteutetaan ryhmävalmennus virtuaalisesti. Tarkoitus on syventää osallistujien ymmärrystä vaikuttamistaitojen dynamiikasta.
 
Moduuli 4: Ammattimainen ote näkyy 20.–21.5.2024 (2 pv)
 
Tavoitteena edellisten moduulien ja harjoitusten oppien jälkeen vahvistaa identiteettiä ammattimaisen coachingin soveltajana.

 • Coaching-työskentely ja yksilöllinen palaute
 • Coaching-session havainnoinnista oppimista
 • Coaching-työkalujen läpikäyntiä ja reflektointia
 • Oman coaching-identiteetin kirkastaminen

Sertifioitu Systeeminen Coach (SSC) -ohjelma on intensiivinen oppimispolku, jonka kivijalan muodostavat yhteiset lähivalmennusjaksot.
 
Neljä valmennusmoduulia ja seitsemän valmennuspäivää keskittyvät ICF:n määrittämien ydintaitojen syventämiseen, coachin etiikan sisäistämiseen sekä systeemiseen ymmärrykseen työyhteisön ja organisaation vaikuttamisen dynamiikasta. Ohjelma on laajuudeltaan 12 opintopistettä ja kestää noin seitsemän kuukautta.
 
Valmennusmoduuleja on neljä ja lähikoulutuspäiviä on yhteensä seitsemän. Jokainen moduuli sisältää teemoihin liittyviä asiantuntijaesityksiä sekä monipuolista, toiminnallisin menetelmin toteutettua käytännön harjoittelua pienryhmissä.
 
Välijaksojen käytännön harjoitteluosuudet sisältävät moduulien teemoihin liittyviä sovellustehtäviä, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustumista sekä coach-harjoittelua vertaisparin kanssa.
 
ICF:n määrittelemiä coach-koulutustunteja ohjelmasta saa yhteensä 80 (lähijaksot 56 h + käytännön harjoittelu ja soveltaminen 24 h). Ohjelmasta saa myös 12 opintopistettä, mikä edellyttää näiden tuntien lisäksi tutustumista alan uusimpiin tieteellisiin artikkeleihin ja tutkimuksiin sekä käytännön työkaluihin. Lisäksi jokainen osallistuja tekee viimeisessä välijaksossa coach-äänitteen, josta saa palautetta kollegoiltaan ja kouluttajalta.
 
Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristönä sekä opiskelun että oppimisen tukena Moodlea. Kahden viimeisimmän moduulin välissä pidetään lisäksi erillisvalmennus etätilaisuutena (kesto 2 h), jossa syvennetään systeemisen coachin osaamista yksilöiden vaikuttajana.

KOULUTTAJAT
 
Koulutuksen pääkouluttajina ja prosessin vetäjinä toimivat systeemisen coachingin pioneerit ja Coaching Housen ammattilaiset Vesa Ristikangas ja Marjo-Riitta Ristikangas sekä kokenut johdon valmentaja ja coach Virpi Takala.


Vesa Ristikangas on koulutukseltaan TM, teologi, tradenomi, ICF-sertifioitu coach (PCC) sekä psykodraamaohjaaja (CP). Lisäksi hän on suorittanut Iso-Britanniassa arvostetun kansainvälisen tiimicoahing-tutkinnon (Systemic Team Coaching Master Practitioner Diploma).
 
Vesa on johdon coach, yksi coachingin pioneereista Suomessa, intohimoinen johtamisen kehittäjä sekä tietokirjailija. Coach-kouluttajana Vesa yhdistää pitkään coach-kokemukseensa ryhmädynaamisen ja systeemisen työskentelyotteen. Monipuolista kokemustaan Vesa on tehnyt näkyväksi kirjoittamalla kirjoja valmentavasta johtamisesta ja toimivasta yhteistyöstä.
 
Vesa on vaikuttanut aktiivisesti coaching-alan kehittämiseen Suomessa ja toiminut hallitusvastuussa sekä Suomen Coaching-yhdistyksessä ja ICF Finlandissa. Lisäksi hän on toiminut johtamisvastuussa Suomen Coaching-yhdistyksen Tuki Oy:n ja ICF Finlandin hallituksen puheenjohtajana.
 
Suomen Coaching-yhdistys ja International Coach Federation Finland valitsivat Vesan vuoden 2012 Coachiksi. Vesa on lisäksi kirjoittanut ja ollut mukana toimittamassa useita alan kirjoja.


Virpi Takala on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hän on lisäksi opiskellut työuransa aikana johtamista, psykologiaa ja sosiaalipsykologiaa. Hän on ICF-sertifioitu coach (ACC) ja Systemic Team Coach©. Virpi on lisäksi sertifioitunut analyysityökalujen käyttäjä.

Virpillä on vankka kokemus asiakaslähtöisestä liiketoimintavastuusta, strategiatyöstä sekä johtoryhmätyöskentelystä ja tiimien johtamisesta. Hän työskentelee tänä päivänä johdon valmentajana ja coachina sekä kouluttajana. Hän näkee systeemisyyden merkityksen ja nostaa luontevasti eri näkökulmia yhdessä työstettäväksi.

Kouluttajana Virpi on energisoiva ja hän tukee osallistavilla ja innostavilla menetelmillä osallistujia syventämään omaa osaamistaan.


Marjo-Riitta Ristikangas on koulutukseltaan VTM, organisaatio- ja sosiaalipsykologi, psykodraamaohjaaja ja sertifioitu coach (PCC). Marjo-Riitta on myös yksi ICF Finlandin perustajista ja ollut aikoinaan myös sen ensimmäisen hallituksen jäsen.
 
Marjo-Riitta on valmentavan johtamisen erityistuntija ja BoMentis Oy:n toimitusjohtaja. Hän pureutuu pitkällä kokemuksella ja pohjalaisella määrätietoisuudella huipputiimien rakentamiseen, kokemuksellisten esimiesvalmennusten toteuttamiseen ja yksilöcoaching-prosessien ohjaamiseen.
 
Kouluttajan roolissa Marjo-Riittaa kiinnostavat ryhmän dynamiikka ja siihen vaikuttaminen, yksilöllisen hyvinvoinnin merkitys sekä henkilökohtaisen oppimisprosessin lainalaisuudet. Hän on kirjoittanut seuraavat kirjat valmentavasta ajattelu- ja toimintatavasta: Valmentava johtajuus (2010 SanomaPro), Valmentava esimies (2014, Talentum) ja Tiimin valmentaminen (2014, Talentum).

HINTA

Koulutusohjelman hinta on 3400 euroa + alv 24 % ja se laskutetaan kolmessa erässä. Arvonlisäverokannan mahdolliset muutokset vaikuttavat myös koulutuksen hintaan.
 
Hinta sisältää moduulien opetuksen ja niissä jaettavan oppimateriaalin, välijaksojen työskentelyn ohjauksen sekä Webinaarin ja Moodle-verkko-oppimisympäristön käytön valmennuksen aikana.

KOHTI SERTIFIOINTIA
 
Sertifioitu systeeminen coach (SSC) on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n järjestämä kokonaisvaltainen ja vaikuttava coach-valmennusohjelma, joka perustuu kansainvälisen International Coach Federationin (ICF) perustaitoihin.
 
Ohjelman hyväksyttyä suoritusta voit myös käyttää coach-sertifioinnin hakemiseen (ACC tai PCC). SSC-ohjelmasta saat sertifiointiin tarvittavan osaamisen sekä henkilökohtaisen ohjaustuen varsinaisen sertifioinnin hankkimiselle.
 
Ensimmäisen tason sertifiointia (ACC = Associate Certified Coach) varten tarvitset SSC-ohjelman lisäksi:

 • 100 h todennettua käytännön coachaus-harjoittelua
 • coaching-session tallenteen
 • monivalintatentin (Coach Knowledge Assesment) hyväksytyn suorituksen
 • mentorcoaching-ohjelman (10 h) suorituksen

Mentorcoachingissa pureudutaan coachingin ydintaitojen kehittämiseen. Mentorcoaching-prosessi on mahdollista käydä halutessaan varsinaisen koulutuksen jälkeen. Tämä osio ei siis kuulu SSC-valmennusohjelman hintaan.
 
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Registration
Ajankohta

10.1.–21.5.2024

Hinta
3 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 4 216 )

!

Haku koulutukseen päättyy 15.12.2023.

Ota yhteyttä
Hannu Niemelä
+358 50 4392416
hannu.niemela@hyplus.fi
Suvi Auvinen
+358 50 4700509
suvi.auvinen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista