FI | SV | EN

Uudistuvan ja kestävän työyhteisön johtaminen

Koulutuksessa pureudutaan siihen, miten johtaa työyhteisön jatkuvaa uudistumista.

Koulutuksessa pureudutaan siihen, miten johtaa työyhteisön jatkuvaa uudistumista niin, että kaikki sen jäsenet kokevat olevansa sekä osallisia että kykeneviä muutokseen. Johtajilla ja esihenkilöillä on yhä tärkeä rooli työyhteisön toimintakulttuurin kehittäjinä ja mahdollistajina.  

Kenelle

Koulutus on suunnattu johtajille ja esihenkilöille tai organisaatiossa sellaisiksi aikoville.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tarjota tutkittuun tietoon pohjaavia valmiuksia ihmisten kestävään johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, johon kytkeytyy aiempaa enemmän tarve yhteisölliseen kehittämiseen ja moninaisten johtamistilanteiden ymmärtämiseen. Koulutus tukee myös organisaation johtamiskulttuurin uudistamista.

Rakenne, toteutustapa ja koulutusmoduulit

Koulutuksen esimerkkilaajuus on 8 opintopistettä. Se sisältää neljä kaksipäivästä lähikoulutusjaksoa, eli koulutukseen sisältyy yhteensä kahdeksan opiskelupäivää. Opiskeluprosessi kestää noin vuoden ja opiskelupäivät ovat noin kerran kuussa. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen.  

Opiskelupäiviin liittyy ennakko- ja välitehtäviä sekä omaan työhön sidottuja harjoituksia/kehittämiskokeiluja päivien välissä. Osallistuja voi kuljettaa läpi koulutuksen kehittämiskysymystään tai -hankettaan ja saa siihen sparrausparin tukea myös välijaksoilla. 

Osallistujan on mahdollista käydä 45 minuutin coaching-keskustelu opintojen aikana haluamassaan kohdassa ohjausalan ammattilaisen kanssa. Tämä voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisena.

Moduuli 1: Uudistuva organisaatio ja kestävä ihmisten johtaminen 

Tavoite: Moduulin tavoitteena on antaa työkaluja ihmisten johtamiseen ja strategiatyöhön kompleksisessa maailmassa. Moduulissa rakennetaan osaamista kriisin ja epävarmuuden ajan johtamiseen sekä päivitetään osallistujan johtamiskäsitystä kohti kestävämpää toimintaa. Osallistuja saa näkökulmia ja menetelmiä, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmisiä mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Moduulissa tehdään katsaus tulevaisuudentutkimukseen, toimintaympäristön muutoksen ymmärtämiseen ja megatrendeihin.  

Moduuli 2: Edistä dialogisuutta, tunneälyä ja hyvinvointia johtajana 

Tavoite: Moduulissa yhdistyvät uuden aivo-, tunne- ja toimijuustutkimuksen helmet ja niiden näkymät muuttuvissa toimintaympäristöissä. Osio antaa valmiuksia oivaltaa ja soveltaa omaan johtamistyöhön ihmisen identiteettityön, työyhteisön ja työssä edistymisen keskeisiä elementtejä sekä myötätuntotaitoja. Moduulissa yhdistyvät tiedon, ihmisten kestävän johtamisen ytimen ja arjen johtamistyön menetelmien omaksuminen työssä. Miten motivoitua ja samanaikaisesti ruokkia innovatiivisuutta; miten huolehtia rakenteista ja varmistaa tunneilmasto; miten kohdata, osallistaa ja edistää ammatillista kehittymistä hyvinvointia luovalla tavalla; miten vapauttaa käyttöön inhimillinen potentiaali ja myötätuntotaidot ja samalla johtaa tuloksellisuutta.

Moduuli 3: Kestävän oppimiskulttuurin muotoilu 

Tavoite: Muutosten maailmassa pärjäävät organisaatiot, joilla on kyvykkyyttä uusiutua ketterästi. Muutoskyvykkyyttä voidaan edistää kehittämällä tapaa, jolla organisaatiossa opitaan. Tätä kutsutaan oppimisjärjestelmien muotoiluksi. Kestävän oppimisjärjestelmän muotoilun lähtökohta on organisaation strategisissa tavoitteissa. Muotoiluprosessin johtaminen edellyttää osallistamisen ja fasilitoinnin taitoja. Moduulissa luodaan perusta oppimiskyvyn viemiseksi organisaation ytimeen. Se antaa käytännön työkaluja oppimismuotoiluun, joka perustuu muotoiluajattelun lähtökohtiin sekä viimeisimpään tutkimustietoon organisaatioiden ja yhteisöjen oppimisesta.   

Moduuli 4: Osallistava viestintä muutoksen tekijänä 

Tavoite: Moduulissa paneudutaan oman organisaation johtamiseen liittyviin viestintähaasteisiin ja kehitetään niihin ratkaisuja. Osallistuja saa näkökulmia vaikuttavuuden ja osallistamisen toteuttamiseen niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä. Moduulissa käsitellään toimintaympäristön luonteen ja viestinnän yhteyttä, modernia johtamisviestintää, vaikuttamisen areenoita ja luottojoukkojen merkitystä myös kriiseissä. Moduulissa uudistetaan omaa viestintäkäsitystä, opitaan viestimään erilaisissa toimintaympäristöissä, saadaan viimeisintä tutkittua tietoa organisaatioviestinnästä sekä asiantuntijapalautetta oman organisaation viestinnän suunnitteluun.  

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]