Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Kouluhyvinvoinnin spesialistin koulutus

Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta moduulista. Koulutuksen tavoitteena on tarjota opetusalan henkilöstölle keinoja ja välineitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen oppimisilmapiirin tukemiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun kouluhyvinvoinnin edistäjinä.

Koulutus tarjoaa osallistujille:​

 • konkreettisia keinoja omaan työarkeen kouluhyvinvoinnin edistäjänä​
 • tietoa, taitoa ja ymmärrystä hyvinvoinnin osa-alueista ja niiden edistämisestä koulussa, omassa työssä ja työyhteisössä​
 • välineitä omaan ammatilliseen kehittymiseen, kasvuun ja hyvinvointiin​
 • välineitä vuorovaikutuksen kehittämiseen ja parantamiseen ja tätä kautta jaksamisen ja kuormittumisen vähentämiseen.

TOTEUTUS

Koulutus on räätälöitävissä eri luokka-asteille ja koko työyhteisölle tai tiimille koulun omien kehitystarpeiden mukaisesti.

Koulutuskokonaisuus muodostuu kuudesta moduulista. Voit myös tilata organisaatiollesi yksittäisen koulutusmoduulin tai voimme räätälöidä teille sopivan kokonaisuuden.

SISÄLLÖT

Moduuli 1: Lapsen ja nuoren hyvinvointi koulussa

Tässä koulutusosiossa keskitytään laaja-alaisesti koulun ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja arkiongelmien selättämiseen.

Keskeisiä sisältöjä:

 • Mistä osa-alueista koulun ja oppilaiden hyvinvointi koostuu: Mistä opettajan on hyvä olla tietoinen? Miten lasten ja nuorten oppimista voidaan tukea? (psykososiaaliset taidot, turvallisuus, pystyvyysusko, yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemus)​
 • Haastavat tilanteet ja tämän hetken haasteita (haastavat oppijat ja koulupudokkuus, lukuja ja tutkimuksia), arkiongelmista arkiexcellenceen: tietoa, välineitä ja oman toiminnan mukauttamista ​
 • Mistä opettajat kuormittuvat, mikä haastaa opettajia? Omat voimat ja palautuminen ​
 • Miten tukea kollegoita ja oppimisyhteisöä kouluhyvinvoinnin edistämisessä?​

Moduuli 2: Tunne- ja vuorovaikutustaidot koulussa

Koulutusosiossa saadaan valmiuksia ohjata tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä soveltaa niitä osana omaa opetusta. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan vahvasti oman kokemuksen kautta. 

Keskeisiä sisältöjä: 

 • Tunnetaidot ja myönteiset vuorovaikutuskokemukset​
 • Tunteiden nimeäminen, tunnistaminen, kokeminen ja ilmaiseminen ​
 • Läsnä oleva vuorovaikutus ja Itseluottamuksen tukeminen​
 • Vuorovaikutustaidot: empatia, myötätunto, erilaisuuden kunnioittaminen, rakentava vuorovaikutus, ristiriitatilanteissa toimiminen, kiusaamisen ehkäisy​
 • Käytännön keinoja tunne- ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen opetuksessa ja kouluyhteisöissä ​
 • Rajojen asettaminen kunnioittavasti: mitä tapahtuu, kun joku kävelee rajojen yli? ​
 • Haastavien tilanteiden kohtaaminen: psykologiset perustarpeet käyttäytymisen taustalla​

Moduuli 3: Läsnäolo- ja tietoisuustaidot kasvattajan ja opettajan tukena

Tavoitteena on syventyä opettajan tai ohjaajan tunne- ja tietoisuustaitojen vahvistamiseen sekä tarjota tietoa ja valmiuksia toteuttaa lasten ja nuorten läsnäolo- ja tietoisuustaitoja vahvistavaa opetusta ja kasvatusta. Työskentely on osallistavaa ja kokemuksellista.

Keskeisiä sisältöjä:

 • Mitä tietoisuus- tai läsnäolotaidoilla tarkoitetaan?  ​
 • Mitä on läsnä oleva kuuntelu ja puhuminen?  ​
 • Miten opettajan tai kasvattajan läsnäolo tukee yksittäisen lapsen tai nuoren ja ryhmän turvallisuuden tunnetta?  ​
 • Miten läsnäolo tukee toimivan ja onnistuneen vuorovaikutuksen muodostumista niin lapsen tai nuoren, ryhmän kuin vanhempienkin välille? ​
 • Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaitojen ohjaaminen ​

Moduuli 4: Intoa ja motivaatiota opiskeluun

Osiossa perehdytään motivaatioon sekä keinoihin tukea opiskelijoiden motivaatiota ja opiskeluinnostusta. Tavoitteena on vahvistaa ammatillista osaamista motivaation ymmärtämisestä sekä löytää keinoja oppilaiden ja opiskelijoiden motivaation tukemiseen. 

Keskeisiä sisältöjä: 

 • Miten motivaatio, kiinnostus sekä hyvinvointi linkittyvät toisiinsa?  
 • Miksi ja mistä motivoidumme?  
 • Kiinnostuksen merkitys opiskelussa ja oppimisessa 
 • Kiinnostuksen tukemisen keinoja – oppilaan ja opettajan mahdollisuudet
 • Keinoja motivaation omaehtoiseen tukemiseen (motivaation itsesäätelystrategiat)
 • Kiinnostusta tukeva oppimisilmapiiri  
 • Opettajien oman motivaation tukeminen: Mikä tukee omaa ammatillisuutta ja kiinnostusta työhön? Mitä tehdä, jos into on hukassa? Mikä tukee omaa ammatillista hyvinvointia? 

Moduuli 5: Vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan vahvistaminen opetustilanteissa

Osiossa syvennytään opetusvuorovaikutukseen ryhmän kanssa. Osiossa harjoitellaan toimintastrategioita ja valmiuksia, joiden avulla opettaja voi kokea ammatillisen vuorovaikutuksen tukevan oppilaita ja myös omaa työssä jaksamistaan.

Keskeisiä sisältöjä:

 • Mitä ovat vuorovaikutuksessa syntyvät ryhmän rakennetekijät? Millaisia merkityksiä ne luovat luokan toimintaan?​
 • Miten opettaja voi muokata ja ohjata oppilaiden sosiaalista dynamiikkaa sellaiseksi, että kaikilla oppilailla olisi hyvä olla vertaisryhmässä?​
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet​
 • Mikä on opettajan ”näkymätön käsi” ja miten se vaikuttaa opetusvuorovaikutukseen?​

Moduuli 6: Mielen hyvinvointi ja uupumisen ehkäisy

Tavoitteena on vahvistaa opetushenkilöstön ammatillista osaamista mielen hyvinvoinnista voimavarana sekä löytää keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelua edistävien taitojen tukemiseen.

Keskeisiä sisältöjä: 

 • Opiskelijoiden hyvinvointiosaamisen edistäminen: mielenterveys voimavarana 
 • Opiskelijoiden mielenterveyden haasteet  
 • Opiskelu-uupumus ja miten se näkyy ja miten sen voi tunnistaa  
 • Miten uupumusta voidaan ennaltaehkäistä ja opiskeluintoa ja motivaatiota vahvistaa  
 • Keinoja puheeksi ottamiseen
 • Opettajan jaksaminen ja omat voimavarat

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Heli Hottinen-Puukko
046 922 3496
etunimi.sukunimi@hyplus.fi
Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Heli Hottinen-Puukko
046 922 3496
etunimi.sukunimi@hyplus.fi
Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

sote-lähiesihenkilö
HY+digiaamu: Esihenkilö hyvinvoinnin tekijänä – pitoa ja vetoa sote-alalle
Henkilöstön jaksaminen, työhyvinvointi ja osaajien pysyminen ovat isoja haasteita sote-alalla. Lähiesihenkilöillä ei ole aikaa henkilöstön […]
varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus – monitulkintainen lähestymistapa
Varhaiskasvatus on noussut viime vuosina sekä yhteiskunnalliseen että median huomioon kansainvälisesti. Erityisesti varhaiskasvatus on herättänyt […]
oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!