FI | SV | EN

Kriittisen digilukutaidon tukeminen opetuksessa

Digitaalisuus muuttaa maailmaa, ja muuttuva maailma edellyttää digitaalisuuden käyttöä ja tarkastelua laajemmasta näkökulmasta. Mitä on digitaalinen hyvinvointi? Miten tukea lapsia ja nuoria kehittämään heidän elämässään tärkeitä asioita, kuten digitaalista minuutta ja digitaalista identiteettiä? Millaista digiosallistumista oppilailla ja opiskelijoilla jo on? Miten digiteknologian kestävää käyttöä voi tarkastella ja harjoitella? Tästä koulutuksesta saat eväitä sekä oman että oppilaiden ja opiskelijoiden digiosaamisen ja kriittisen digitaalisen lukutaidon tukemiseen sekä digiteknologian laajempien, yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseen. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville maksutonta. Koulutus liittyy sisällöltään myös OPH:n Uudet lukutaidot -hankkeeseen.

Ajankohta

7.9.–23.11.2023

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään kriittisen digitaalisen lukutaidon kokonaisuutta. Lisäksi perehdytään keinoihin opettaa ja ohjata keskeisiä kriittisen digitaalisen lukutaidon osa-alueita eri oppiaineiden yhteydessä monialaisesti sekä yksin että yhteistyössä muiden opettajien kanssa.

Koulutus tukee hyvin myös esimerkiksi Opetushallituksen Uudet lukutaidot -ohjelman toteuttamista tai lukiolaisten laaja-alaisen osaamisen vahvistamista.

Koulutuksessa hyödynnetään DETECT-hankkeessa (Developing Teachers’ Critical Digital Literacies) kehitettyä käytännöllistä mallia kriittisestä digitaalisesta lukutaidosta koulujen käyttöön. 

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukion sekä ammatillisen toisen asteen henkilöstölle.

KOULUTUSOSIOT

Koulutus järjestetään täysin verkossa niin, että ryhmällä on neljä (4) kolmen tunnin etätapaamista sekä omaan opetustyöhön liittyviä välitehtäviä ja kriittiseen digilukutaitoon liittyviä opetuskokeiluja, joita reflektoidaan koulutuksen aikana sekä itsenäisesti verkossa että koulutustapaamisissa. 

Osio 1: Kriittisen digitaalisen lukutaidon tukeminen koulussa, to 7.9.2023 klo 13.00–16.00

Osioon kuuluu ennakkotyöskentely, verkkotapaaminen (3 h) sekä työskentelyä välijaksolla.

Ennakko-orientaatio: esittäytyminen sekä tutustuminen kriittisen digitaalisen lukutaidon malliin verkkomateriaalin avulla

Teemoja:

 • Aloitusorientaatio ja ryhmäytyminen
 • Tutkimuspohjaisesti kehitetyn kriittisen digitaalisen lukutaidon mallin esittely ja yhteydet Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan
 • Omien taitojen ja opetuskäytäntöjen arviointia liittyen kriittiseen digitaaliseen lukutaitoon 
 • Keskustelua, pohdintaa ja yhteenvetoa keskeisistä elementeistä

Osio 2: Pedagogisia käytäntöjä kriittisen digitaalisen lukutaidon tukemiseen, ma 25.9.2023 klo 13.00–16.00

Osioon kuuluu verkkotapaaminen (3 h) sekä työskentelyä välijaksolla.

Teemoja:

 • Syvempi perehtyminen kriittisen digitaalisen lukutaidon osa-alueisiin 
 • Esimerkkejä eri kouluasteilta kriittisen digitaalisen lukutaidon opetuskäytännöistä: kokemuksia ja case-esimerkkejä opetuksesta (Arja Kangasharju ja Susanna Talka-Korhonen, Lintumetsän koulu, Espoo)
 • Oman/pienryhmän ensimmäisen opetusidean/opetuskokeilun valmistelu ohjatusti

Osio 3: Uusien trendien huomioiminen kriittisen digitaalisen lukutaidon opettamisessa, ke 25.10.2023 klo 13.00–16.00

Osioon kuuluu verkkotapaaminen (3 h) sekä työskentelyä etäjaksolla. Osiossa perehdytään erityisesti (kriittisen digilukutaidon osa-alueista) vähemmän huomiolle jäävien, tulossa olevien kehityssuuntien tarkasteluun ja soveltamiseen opetuksessa.

Teemoja:

 • Reflektointi etäjakson opetusideoinnista/opetuskokeiluista
 • Lasten ja nuorten digihyvinvointi: Mitä haasteita nuoret kohtaavat media-arjessa, mistä digihyvinvointi koostuu? (Marcus Lundqvist, digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke) 
 • DETECT-hankkeen tutkimustuloksia eri maista
 • Miten innostan kollegoita omassa koulussa kriittisen digilukutaidon teemoihin? 

Osio 4: Koulun yhteinen vastuu ja käytännöt kriittisen digiosaamisen tukemisessa, to 23.11.2023 klo 13.00–16.00

Osioon kuuluu verkkotapaaminen (3 h) sekä työskentelyä etäjaksolla.

Teemoja:

 • Yhteistyö koulun digikäytäntöjen kehittämisessä  
 • Digivälineiden runsaus ja mahdollisuudet  
 • Yhteinen koonti kriittisen digitaalisen osaamisen tukemisesta eri kouluasteilla
 • Koulutuksen yhteenveto ja opitun arviointi: miten tästä eteenpäin? Omasta koulusta kerättyjen käytäntöjen ja arviointien esittely ja reflektointi

KOULUTTAJAT JA VIERAILEVAT ASIANTUNTIJAT

Kasvatuksen ja teknologian dosentti Liisa Ilomäki (KT) Helsingin yliopistosta on toiminut täydennyskouluttajana digitaalisuuden ja pedagogiikan alalla pitkään. Hän on tutkinut erityisesti koulun ja opetuksen kehittämistä digiteknologian keinoin ja johtanut hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty opetusta, oppimista ja digiteknologiaa.   
 
Kasvatuspsykologian dosentti Minna Lakkala (FT) toimii sekä tutkijana Helsingin yliopistossa että pedagogisena asiantuntijana Heuristica Oy:ssä, ja hän on laajasti tekemisissä opetusmenetelmien kehittämisen ja digiteknologian opetuskäytön teemojen kanssa. Lakkalalla on yli 30 vuoden kokemus konsulttina, kouluttajana ja oppimateriaalin laatijana. Lisäksi hän on tehnyt 20 vuoden ajan tutkimustyötä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.  

Ilomäki ja Lakkala ovat kouluttaneet yhdessä sekä Suomessa että erilaisissa kansainvälisissä koulutushankkeissa vuosien ajan. 

Marcus Lunqvist toimii digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verkessä digihyvinvoinnin sekä lasten ja nuorten somemaailman asiantuntijana ja kouluttajana. 

Arja Kangasharju ja Susanna Talka-Korhonen Espoosta ovat kehittäneet innovatiivisia opetuskokeiluja oppilaiden digilukutaidon kehittämiseen DETECT-hankkeessa.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella ilmoittautumislomakkeella 25.8.2023 mennessä.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle (perusopetuksen ja lukion henkilöstö) maksutonta, mutta esimerkiksi sijaiskuluista vastaa osallistuja itse.

Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumalla sitoudut koulutuksen kokonaisuuteen, verkkotapaamisiin osallistumiseen ja kokonaisuuden suorittamiseen.

Luethan peruutus- ja keskeyttämisehdot: Osallistujille maksuttomien koulutusten peruutus- ja keskeyttämisehtona on, että jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja ei aloita koulutusta ilman pätevää syytä, peritään toimistomaksuna 80 euroa. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Esteen sattuessa ilmoittautuneen osallistujan puolesta voi osallistua toinen henkilö.

 
 

Anmälan
Ajankohta

7.9.–23.11.2023

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmälle (perusopetuksen ja lukion henkilöstö) maksuton.

Koulutukseen ilmoittaudutaan 25.8.2023 mennessä. Koulutukseen otetaan noin 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aiempien osallistujien kommentteja koulutuksesta:

”Kouluttajilla ihana, lempeä ote ja huikeaa ammattitaitoa digiasioista!”

”Digikasvatus on kiinteä osa lasten elämää nykypäivänä ja uudenlaisten digitaitojen opiskelu on välttämätön kansalaistaito!”

”Sain todella hyviä näkemyksiä ja vinkkejä sekä oman työn että työyhteisön kannalta. Osallistuminen oli helppoa.”

”Sain kehittää omaa opetustani ja sain kannustava palautetta projektistani. Yhteiset keskustelut olivat tärkeitä!”

”Koulutus herätti hyvää keskustelua myös työyhteisössä!”
Ota yhteyttä
Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista