FI | SV | EN

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot (35 op)

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnoissa syvennytään alan tutkimukseen, teorioihin sekä kirjallisuuteen nivoen ne vahvasti työelämään. Opinnot tukevat osallistujan johtamisosaamista ja antavat valmiuksia kasvatus- ja opetusalan organisaatioiden johtamiselle ja työyhteisöjen kehittämiselle. Aineopinnoissa olet osana innovatiivista oppimisyhteisöä ja saat kokemusta kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, järjestöistä ja verkostoista. Aineopintokokonaisuuden lähtökohtana on johtamistyön teoreettinen tarkastelu tutkimuksellisesta näkökulmasta sekä soveltaminen käytännön johtamistyöhön.
 

Ajankohta

15.9.2023–13.6.2025

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Helsinki, Tallinna
Hinta
3 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 4 712 )

HYÖDYT

Kasvatus- ja opetusalan aineopinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa johtamisosaamista sekä oman organisaation johtamiskulttuuria.

Hyödyt osallistujalle

Aineopintojen aikana:

 • syvennät tietojasi ja taitojasi johtamisesta, mikä auttaa sinua suoriutumaan työarjessasi paremmin
 • vahvistat tutkimuksellisia taitojasi
 • saat osaamista soveltaa kasvatus- ja opetusalan johtajuuden keskeisiä teoreettisia- ja tutkimuksellisia lähestymistapoja käytännön työssäsi
 • pääset kehittämään ja reflektoimaan johtamisosaamistasi yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisryhmän kanssa.

Hyödyt organisaatiolle

 • Osallistuja luo aineopintojen aikana pohjaa kasvatus- ja opetusalan johtamisen laaja-alaiselle asiantuntijuudelle, mikä auttaa häntä kehittämään oman organisaationsa johtamista.
 • Aineopinnot auttavat tunnistamaan ja soveltamaan kasvatus- ja opetusalan johtamiseen liittyviä kysymyksenasetteluja ja kehittämiskohteita osallistujan omassa organisaatiossa.
 • Aineopinnot käytyään osallistuja osaa arvioida, kehittää ja rakentaa mielekkäitä johtajuusympäristöjä opetus- ja kasvatusalalle.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot suorittaneet kertovat opintojen merkityksestä oman johtajuuden ja johtajuusajattelun kehittymisessä:

”Näkemykseni johtamisesta on laajentunut valtavasti ja koen pystyväni tarkastelemaan tekemiäni päätöksiä kattavammin monesta eri näkökulmasta, jolloin varmistun päätöksenteosta. Olen ikään kuin rauhallisempi, kun on varmempi olo koulutuksen tuoman tiedon myötä.”

”Ymmärrän nyt paremmin millaisista asioista johtaminen koostuu. Tunnen, että olen tulevaisuudessa valmiimpi ottamaan vastaan vastuullisia työtehtäviä ja kehittämään itseäni siinä edelleen.”

”Olen oppinut katsomaan itseäni ja omaa toimintaani peilistä. Miltä minä ja tekemiseni näyttävät henkilökunnan silmin. Olen oppinut priorisoimaan asioita ja jakamaan tehtäviä vieläkin tehokkaammin. Olen kasvanut johtajana. Olen itsevarmempi ja rauhallisempi.”

”Olen saanut varmuutta työhöni. Ammatillinen kehittyminen näkyy myös työyhteisöni hyvinvointina.”

”Opintokokonaisuus on tukenut työtäni, vahvistanut ja antanut lisää varmuutta. Yhteiset keskustelut ovat laajentaneet näkökulmaa, ja on ollut mielenkiintoista saada tietoa myös toisten kuntien johtamisesta, johtajuudesta ja organisaatioista. Vertaisoppiminen on ollut iso osa opintokokonaisuutta.”

KENELLE

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot on suunnattu varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen johtajille sekä johtamis- ja esihenkilötehtäviin aikoville.

Aineopinnot sopivat sinulle, jos sinulla on kokemusta esimerkiksi seuraavista tehtävistä:

 • rehtori
 • virka-apulaisrehtori
 • vararehtori
 • varhaiskasvatuksen johtaja
 • koulutusjohtaja
 • opetus- tai sivistysjohtaja
 • opettaja
 • opetushallinnon tehtävät

Osallistujalla tulee olla suoritettuna Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot (25 op) tai vastaavat johtamisen opinnot ennen aineopintojen alkamista. Aineopintojen myötä opiskelija syventää osaamistaan kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintojen tai muiden vastaavien opintojen jälkeen.

SISÄLTÖ

 • Kasvatus- ja opetusalan johtamisen teoreettinen perusta, 5 op, lähipäivät 15.9., 21.9. ja 29.9.2023.
 • Tutkimuksellisia lähestymistapoja kasvatus- ja opetusalan johtajuuteen, 5 op, lähipäivät: aloitusseminaari pe 10.11.2023 ja loppuseminaari pe 2.2.2024. Webinaarit to 16.11., to 30.11. ja to 14.12.2023 klo 14-16 ja to 18.1.2024 klo 14-16. 
 • International approaches to leadership in educational contexts, 5 op, Autumn 2024
 • Kasvatus- ja opetusalan organisaatiot vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa, 5 op, kevät 2025
 • Innovatiivinen kehittäminen kasvatus- ja opetusalan johtamisessa, 5 op, kevät 2024
 • Seminaari ja seminaarityö, 10 op, syksy 2024–kevät 2025

Tutustu Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopintojen sisältöön tarkemmin >>

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot (35 op) ovat Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kandiohjelman opetussuunnitelman mukaisia opintoja, joita voidaan näin ollen hyväksilukea tai sisällyttää yliopistojen tutkintoihin joko valinnaisiin opintoihin tai korvaamaan täysin vastaavia pakollisia opintojaksoja. Hyväksiluvut ovat aina riippuvaisia siitä tutkinnosta, johon niitä halutaan hyväksilukea, ja siksi hyväksiluvut katsotaan vasta tutkinto-oikeuden alkaessa. 

TOTEUTUS

Ajankohta: alkaa syksyllä 2023 ja päättyy keväällä 2025

Taso: alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, aineopinnot

Laajuus: 35 opintopistettä

Opetuskieli: suomi ja englanti

Vastaava opettaja: professori Arto Kallioniemi

Järjestäjät: Helsingin yliopisto ja HY+

Aineopinnot rakentuvat lähijaksoista sekä itsenäisestä ja ryhmässä tapahtuvasta työskentelystä. Koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen vierailu Tallinnan yliopistoon ja paikalliseen kasvatus- ja opetusalan organisaatioon kansainvälisen opintokokonaisuuden puitteissa. Opintojen aikana käytetään myös verkko-oppimisalustaa.

Koulutus rakentuu ajallisesti kahden tai yhden päivän lähijaksoista. Opintoihin sisältyy yhteensä 16 lähiopetuspäivää sekä 3–4 seminaaripäivää. Lähijaksot toteutetaan asiantuntijaluentoina, joihin liittyy kirjallisuuteen tutustumista, tehtäviä ja mahdollisia tutustumiskäyntejä.

Jokaiseen osioon liittyy arvioitavat kirjalliset työt, ja osallistuja tekee opintojen loppuvaiheessa seminaarityön. Seminaarityön voi halutessaan kytkeä oman työn, työyhteisön tai organisaation kehittämiseen.

Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Kunkin opintojakson arvosana kerrotaan sen opintopistemäärällä, ja näistä saatava summa jaetaan arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä.

Anmälan
Ajankohta

15.9.2023–13.6.2025

Hinta
3 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 4 712 )

!

Ilmoittaudu opintoihin viimeistään 17.4.2023.
 
Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista